Sov­je­tu­ni­o­nen blev den nye fjen­de

Historie (Denmark) - - EROBRINGER­NE -

Da en rus­sisk ubåd løb på grund i skær­går­den ud for Karlskro­na i 1981, blev episo­den af man­ge sven­ske­re set som be­vis på, at Rusland sta­dig ud­gjor­de en trus­sel mod Sve­ri­ge.

Si­den den rus­si­ske re­vo­lu­tion i 1917 var sven­sker­nes be­kym­ring over za­rens am­bi­tio­ner ble­vet af­løst af frygt for Sov­je­tu­ni­o­nen og kom­mu­nis­men.

Sov­je­ti­ske spio­ner var un­der den kol­de krig fra 1946 til 1991 sær­de­les ak­ti­ve i det el­lers neut­ra­le Sve­ri­ge, som af rus­ser­ne blev an­set for at vil­le støt­te USA og NATO-lan­de­ne i til­fæl­de af en væb­net kon­flikt.

Spio­ner som den sven­ske oberst Stig Wen­ner­ström blev be­stuk­ket til at ud­le­ve­re mi­li­tæ­re hem­me­lig­he­der om fx Sve­ri­ges ja­ger­fly, mens sov­je­ti­ske ubå­de og fly jævn­ligt te­ste­de sven­sker­nes be­red­skab og der­med holdt liv i rus­ser­skræk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.