Bøn­der­ne be­tal­te pri­sen for Ruslands stor­hed

Historie (Denmark) - - DET RUSSISKE IMPERIUM -

1556:

Zar Ivan den Gru­som­me for­dri­ver de mongol­ske be­sæt­te­re og sam­ler Rusland un­der én her­sker. In­dadtil står za­ren svagt, og ri­gets græn­ser tru­es af fjen­der.

1598-1612:

Ivans søn Fjo­dor dør uden at ef­ter­la­de sig ar­vin­ger. Ri­get ka­stes ud i blo­digt ka­os, da bed­ra­ge­re ud­gi­ver sig for Ivans dø­de søn, Di­mi­trij, og gør krav på mag­ten.

1601-1603:

Hun­ger­s­nød og pe­st ko­ster op mod to tred­je­de­le af be­folk­nin­gen li­vet.

1605:

In­ter­ne magt­kam­pe svæk­ker det rus­si­ske ri­ge, der i for­vej­en lig­ger i strid med na­bo­sta­ten Po­lenLi­tau­en. Et for­søg på at ind­gå en for­svar­sal­li­an­ce med Sve­ri­ge slår fejl, hvor­ef­ter Po­lenLi­tau­en of­fi­ci­elt er­klæ­rer zar­døm­met krig.

1613:

Den pol­ske kong Si­gis­mund mar­che­rer sin hær mod Moskva for at sæt­te sig på den rus­si­ske tro­ne, da det i 11. ti­me lyk­kes lan­dets adels­folk at ind­sæt­te den blot 16åri­ge Mik­hail Ro­ma­nov som ri­gets nye zar.

1649:

For at sta­bi­li­se­re det rus­si­ske ri­ge ind­fø­rer Mik­hails søn, zar Alek­sej 1., loven om li­ve­gen­ska­bet, som gi­ver den rus­si­ske adel et sla­ve­lig­nen­de ejer­skab over de­res bøn­der, der knap kan brød­fø­de sig selv. Sam­ti­dig lig­ger za­ren i en lang­va­rig krig mod na­bo­sta­ten Po­len, som den udsu­l­te­de rus­si­ske be­folk­ning må fi­nan­si­e­re gen­nem sta­dig hår­de­re skat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.