Kosak-le­de­re blev dol­ket i ryg­gen

En stri­be af op­stan­de hær­ge­de det rus­si­ske ri­ge mel­lem 1600 og 1800. De stør­ste blev ud­kæm­pet af kosak­ker­ne, som hver gang be­tal­te dyrt for at sæt­te sig op mod za­rer­ne.

Historie (Denmark) - - DET RUSSISKE IMPERIUM -

BOLOTNIKOV-OP­RØ­RET 1606-1607

VASILI 4. AF RUSLAND

● I år 1606 blev sla­ven Ivan Bolotnikov sendt til by­en Pu­tivlj i Ukrai­ne af sin her­re. By­ens le­der for­veks­le­de Bolotnikov med za­rens ge­sandt, og han sat­te derfor sla­ven i spid­sen for en hæ­ren­hed af kosak­ker.

● Bolotnikov ud­nyt­te­de fejl­ta­gel­sen til at sam­le en hær af sla­ver, bøn­der og lov­lø­se. Han lo­ve­de dem at myr­de ade­len og etab­le­re en ny sam­fundsor­den. Bo­lo­t­ni­ko­vs re­bel­ler slog sig sam­men med fle­re an­dre op­rørs­hæ­re og be­lej­re­de Moskva.

● Enig­he­den va­re­de dog ik­ke ved, og op­rø­ret faldt fra hin­an­den. Bolotnikov over­gav sig mod løf­te om benåd­ning, men fik si­ne øj­ne stuk­ket ud og blev der­ef­ter druk­net.

BULAVIN-OP­RØ­RET 1707-1708

PE­TER DEN STO­RE

● Zar Pe­ter kom på kant med Don­kosak­ker­ne, da han be­slut­te­de sig for at eks­pro­p­ri­e­re nog­le salt­mi­ner, der be­fandt sig på kosak­ker­nes ter­ri­to­ri­um.

● Kon­flik­ten eska­le­re­de, da kosak­le­de­ren Kon­dra­tij Bulavin dræb­te an­fø­re­ren af en straf­fe­eks­pe­di­tion ud­sendt af za­ren. Ef­ter­føl­gen­de brød et op­rør ud, an­ført af Bulavin, og kosak­hæ­ren ryk­ke­de mod Moskva for at ind­ta­ge za­rens ho­ved­stad.

● Selv­om za­ren lå i krig mod Sve­ri­ge, vold­te det ham ik­ke stort be­svær at knu­se de uor­ga­ni­se­re­de kosak­ker. Op­rø­ret end­te med, at Bu­lavins mænd vend­te sig mod de­res le­der og slog ham ihjel.

PUGATJOV-OP­RØ­RET 1773-1775

KA­TA­RI­NA DEN STO­RE

● Kosak­ken Je­mel­jan Pugatjov var en tid­li­ge­re ge­ne­ral i Ka­ta­ri­na den Sto­res hær. Han startede et op­rør ved at ud­gi­ve sig for at væ­re Ka­ta­ri­nas af­dø­de mand, Pe­ter 3., og er­klæ­re li­ve­gen­ska­bet for op­hæ­vet. Det­te træk sik­re­de støt­te fra bøn­der­ne.

● Ka­ta­ri­na hav­de dog spio­ner blandt Pu­gatjovs til­hæn­ge­re; han blev fan­get og spær­ret in­de i by­en Ka­zan. Pugatjov undslap imid­ler­tid hur­tigt sit fan­gen­skab.

● Op­rø­rer­ne vandt fle­re sej­re, men led et af­gø­ren­de ne­der­lag ved by­en Ts­a­rit­syn, hvor­ef­ter Pugatjov blev ud­le­ve­ret af si­ne eg­ne kosak­ker. Fan­get i en me­tal­kas­se nå­e­de han til Moskva og blev hals­hug­get.

Op­rø­re­ren Je­mel­jan Pugatjov nød stor op­bak­ning blandt Ruslands bøn­der i 1770’er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.