Har Ba­bel­står­net ek­si­ste­ret?

Historie (Denmark) - - SPØRG HISTORIE -

Har arkæologer fun­det spor af Ba­bel­står­net fra Bib­len?

gjorFor­sker­neFor­sker­ne­ha­rik­ke har ik­ke gjort ar­kæ­o­lo­gi­ske fund, som kan på­vi­se, at Ba­bel­står­net fra Det gam­le testamente har ek­si­ste­ret. Iføl­ge Bib­len byg­ge­de men­ne­ske­ne et højt tårn i Ba­by­lon for at nå op til him­len. Men Gud straf­fe­de dem for de­res over­mod ved at gi­ve dem for­skel­li­ge sprog og spre­de dem over klo­den.

Iføl­ge hi­sto­ri­ker­ne kan Bib­lens for­tæl­ling om Ba­bel­står­net væ­re in­spi­re­ret af de ba­by­lon­ske zig­gu­ra­ter. Dis­se enor­me tem­peltår­ne blev op­ført som mas­si­ve ter­ras­ser af ler­tegl, der blev byg­get oven på hin­an­den. På top­pen lå et tem­pel, som blev brugt til re­li­gi­øse ce­re­mo­ni­er.

En op­lagt in­spira­tions­kil­de til Ba­bel­står­net er den 91 m hø­je Ete­menanki-zig­gu­rat i by­en Ba­by­lon, byg­get til ære for gu­den Mar­duk for ca. 3.000 år si­den – ef­ter alt at døm­me før Det gam­le testamente blev skre­vet mel­lem år 1200 og 100 f.Kr.

Zig­gu­ra­ten blev øde­lagt af Ale­xan­der den Sto­re, som om­kring 330 f.Kr. rev det fal­de­fær­di­ge byg­nings­værk ned. Kon­gens plan var at genop­byg­ge tår­net, men da han dø­de, gik byg­ge­ri­et i stå.

SYV ETA­GER hav­de Ete­menankizig­gu­ra­ten. De var byg­get som ter­ras­ser oven på hin­an­den og nå­e­de en høj­de af 91 m – det er 2,5 gan­ge hø­je­re end Run­detårn. TRAPPER på tår­nets yder­si­de før­te op til top­pen iføl­ge den græ­ske hi­sto­ri­ker Hero­dot. Halvvejs kun­ne de træt­te be­sø­gen­de hvi­le sig ved en sær­lig hvile­plads. BA­BEL­STÅR­NET er nævnt i 1. Mo­se­bog i Det gam­le testamente, men be­skri­vel­sen af tår­net er spar­som. Iføl­ge Bib­len blev byg­nin­gen op­ført af brænd­te tegl­sten, mens men­ne­ske­ne brug­te as­falt som mør­tel. Hver­ken tår­nets form el­ler stør­rel­se er be­skre­vet. ET TEM­PEL for gu­den Mar­duk lå på top­pen. Iføl­ge old­græke­ren Hero­dot blev temp­let pas­set af en ud­valgt kvin­de. Iføl­ge Bib­len skul­le Ba­bel­står­net nå helt til him­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.