Hvor me­get fik Adolf Hit­ler i løn for at væ­re Fø­rer?

Historie (Denmark) - - SPØRG HISTORIE - I M A G ES EL EC T

Da Adolf Hit­ler blev rigskans­ler i 1933, næg­te­de han at mod­ta­ge løn for sit ar­bej­de. Løn­nen som rigskans­ler var da hel­ler in­tet, i for­hold til hvad Fø­re­ren krad­se­de ind ad an­dre ka­na­ler. I 1926 hav­de han ud­gi­vet sid­ste del af kamp­skrif­tet Me­in Kampf, som kun solg­te i nog­le få tu­sind ek­sem­pla­rer, men ef­ter valgsej- valgsej ren i 1933 eks­plo­de­re­de sal­get. Iføl­ge Hit­lers selvan­gi­vel­se tjen­te han ale­ne i 1933 over 1,2 mio. rigs­mark – ca. 40 gan­ge rigskans­ler­løn­nen.

Fø­re­ren sør­ge­de des­u­den for, at hans ind­komst blev und­ta­get skat. Ef­ter­føl­gen­de be­stem­te re­gi­met, at al­le ny­gif­te fik Me­in Kampf som ga­ve – be­talt af sta­ten. Der Der­u­d­over fik Hit­ler ve­der­lag, hver gang avi­ser­ne gen­gav hans ta­ler. Og­så po­st­væ­se po­st­væ­se­net skul­le be­ta­le ham for ret ret­ten til at bru­ge hans portræt på fri­mær­ker. Dis­se ho­nora ho­nora­rer gjor­de Hit­ler til mil­li­o­nær. I 1934 be­slut­te­de han sig dog al­li­ge­vel for frem­over at mod mod­ta­ge­ta­ge ta­ge løn­nen som rigskans­ler.

Hit­ler tjen­te en for­mue på sin bog Me­in Kampf, som nå­e­de at bli­ve solgt i over 10 mio. ek­sem­pla­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.