5 ting, du ik­ke må gå glip af 3 Skin­ner skæ­rer gen­nem mi­nen

Historie (Denmark) - - OPLEV HISTORIEN POLEOPLEV–WIELICZKA,N -

1 He­ste sled he­le li­vet un­der jorden

I mi­nen kan be­sø­gen­de se de he­ste­truk­ne træ­de­møl­ler, som ved hjælp af et hej­se­værk løf­te­de sal­tet op af mi­nen. Den stør­ste kun­ne ved hjælp af fi­re par he­ste løf­te to tons salt 80 m op og flyt­te­de dag­ligt he­le 80 tons.

Om­kring 100 he­ste ar­bej­de­de gen­nem ti­den i mi­nen. He­ste­ne var – når de ik­ke sled i det – op­stal­det un­der jorden og så al­drig da­gens lys. Den sid­ste hest, Ba­ska, blev pen­sio­ne­ret og sendt på græs i 2002.

2 Mu­se­um vi­ser 700 års mi­ne­drift

Mu­se­et, som lig­ger 135 m un­der jorden, dæk­ker al­le de­le af mi­nens hi­sto­rie som fx ge­o­lo­gi­ske prø­ver, ar­bejds­red­ska­ber og re­ster af ler­pot­ter, som ste­nal­der­be­folk­nin­gen brug­te til sal­t­ud­vin­ding for 6.000 år si­den.

Sam­lin­gen om­fat­ter des­u­den en ræk­ke kruci­fik­ser og an­dre re­li­gi­øse fi­gu­rer la­vet af ar­bej­der­ne i pe­ri­o­den 1600 til 1900. Fi­gu­rer­ne til­hør­te da mi­nens ka­pel­ler. Om­kring 30 km fra Wi­e­li­czka lig­ger Bo­ch­nia. By­en rum­mer end­nu en mi­ne fra 1200-tal­let.

I Bo­ch­nia kan be­sø­gen­de kø­re i tog gen­nem gan­ge­ne og op­le­ve mi­nens dy­be­ste kam­mer. Det lig­ger i 248 me­ters dyb­de og rum­mer bå­de en re­stau­rant og en sports­hal.

4 Kend­te le­ver evigt i salt

Mi­ne­ar­bej­der­ne har gen­nem ti­den la­vet et stort an­tal sta­tu­er for­met i salt.

Blandt de po­rtræt­te­re­de er dig­te­ren Jo­hann Wol­f­gang von Go­et­he, astro­no­men Ni­ko­laus Ko­per­ni­kus og den polsk-fød­te pa­ve Jo­han­nes Paul 2.

5 Slot var mi­ne­kon tor

Rej­sen de kan tu­ren ned kom­bin i ere mi­nen be­søg på med et slot­tet nord­ve i Wi­e­li­cz st­li­ge del. kas Slot­tet er op­før let­let og hu­se t i 1300 -tal-al ne­selsk de ind­til abets 1945 mi - Tæt ved ho­vedk slot­tet var­ter. af lig­ger mi­nens re­stern 1200-tal­let. før­ste skakt e fra des­u­de Byg­ning n et er­ne hu­ser byhi­sto og en sto risk r m sam­ling mu­seu saltbøs­ser.

SHUTTERSTO­CK SHUTTERSTO­CK

I over 700 år le­ve­re­de mi­nen i Wi­e­li­czka salt til eu­ro­pæ­er­ne. Wi­e­li­czka Bo­ch­nia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.