To kon­ge­ri­ger sam­les til ét

I ar­tik­len om Mary Stu­art i nr. 19/2018 står der, at hun var skot­ter­nes sid­ste dron­ning. Men stu­ar­ter­ne re­ge­re­de ef­ter­føl­gen­de England og Skot­land som uaf­hæn­gi­ge kon­ge­døm­mer. Mar­tin Ro­se­nørn

Historie (Denmark) - - SKRIV TIL OS -

Du har ret i, at vo­res be­skri­vel­se vir­ker mis­vi­sen­de, for de to lan­de fort­sat­te gan­ske rig­tigt med at ek­si­ste­re som to se­pa­ra­te kon­ge­døm­mer.

Vo­res hen­sigt var at for­tæl­le, at Mary Stu­art var den sid­ste dron­ning af et re­elt set uaf­hæn­gigt Skot­land – alt­så uden for eng­læn­der­nes di­rek­te ind­fly­del­se.

I 1603 ind­t­rå­d­te de to lan­de nem­lig i en per­so­na­lu­ni­on – den så­kald­te Uni­on of the Crowns – da Skot­lands kong Jakob 6. be­steg den en­gel­ske og den ir­ske tro­ne. Selv­om uni­o­nen op­rin­de­ligt pri­mært hand­le­de om en fæl­les uden­rigs­po­li­tik, ind­led­te den og­så en pro­ces, der i 1707 før­te til op­ret­tel­sen af Det Fore­ne­de Kon­ge­ri­ge (Uni­ted King­dom) – i dag­lig ta­le of­te kal­det Stor­bri­tan­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.