Dan­ske for­ske­re er med til at lø­se 5.000 år gam­mel mord­gå­de

I ste­nal­de­ren blev 15 men­ne­sker brutalt myr­det, men her­ef­ter lagt om­sorgs­fuldt i gra­ven. Nu har for­sker­ne fun­det sva­ret på tra­ge­di­en.

Historie (Denmark) - - NYHEDER -

En stor ste­nal­der­fa­mi­lie fik en gru­fuld skæb­ne for 5.000 år si­den, da 15 men­ne­sker blev dræbt med hår­de slag i ho­ve­d­et. De­res mas­se­grav blev fun­det i det syd­li­ge Po­len i 2011, men for­sker­ne kun­ne ik­ke for­stå, hvor­for den var fyldt

med grav­ga­ver. Nu vi­ser DNA-un­der­sø­gel­ser af ske­let­ter­ne fo­re­ta­get af for­ske­re fra Aarhus Uni­ver­si­tet, at der og­så var me­get om­tan­ke bag li­ge­nes pla­ce­ring: Mødre var be­gra­vet med de­res børn, og sø­sken­de ved si­den af hin­an­den.

For­sker­ne har la­vet ge­ne­ti­ske ana­ly­ser af ske­let­ter­nes knog­le­ma­te­ri­a­le, hvil­ket har gjort det mu­ligt at gen­ska­be de dræb­tes DNA-pro­fi­ler og der­med fast­slå de dø­des fa­mi­liebånd.

“Vi kun­ne se, at der lå fi­re ker­ne­fa­mi­li­er i gra­ven, men at dis­se og­så var be­slæg­tet med hin­an­den på kryds og tværs, fx som fætre og ku­si­ner”, for­kla­rer

ar­kæ­o­log Ni­els Nørkjær Jo­hann­sen fra Aarhus Uni­ver­si­tet.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at de dræb­te blev be­gra­vet ved de­res nær­me­ste fa­mi­lie­med­lem­mer. Stort set in­gen af bør­ne­nes fædre lig­ger dog i gra­ven.

“Vo­res te­o­ri er, at de ik­ke var i lands­by­en, da mas­sa­kren fandt sted, men vend­te hjem se­ne­re og fandt de­res fa­mi­li­er myr­det. De har her­ef­ter be­gra­vet dem på respekt­fuld vis”, for­tæl­ler evo­lu­tions­bi­o­lo­gen Morten Al­len­toft, der er til­knyt­tet forsk­nings­hol­det.

Hvem der be­gik dra­be­ne, vi­des ik­ke, men of­re­ne til­hør­te den kug­leam­foraku­l­tur, som pri­mært var hyr­der. De le­ve­de et hårdt liv, hvor ter­ri­to­ri­a­le kam­pe med an­dre hyr­de­fa­mi­li­er om græs­ning of­te blev blo­di­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.