Ty­ske for­ske­res ri­va­li­se­ring ko­ste­de Hit­ler atom­bom­ben

Un­der­sø­gel­ser gen­nem­ført af to ame­ri­kan­ske fy­si­ke­re ty­der på, at na­zi­ster­ne var tæt­te­re på at bli­ve en atom­magt end hidtil an­ta­get.

Historie (Denmark) - - NYHEDER -

Na­zi­ster­ne var tæt på at ska­be en at­om­re­ak­tor, som kun­ne fø­re til en atom­bom­be. Ri­va­li­se­rin­gen mel­lem de tre ty­ske for­sker­hold, der ar­bej­de­de med atom­pro­jek­ter, var grun­den til, det ik­ke lyk­ke­des. Det kon­klu­de­rer to ame­ri­kan­ske fy­si­ke­re, Ti­mo­t­hy Ko­eth og Mi­ri­am Hie­bert, ef­ter bl.a. at ha­ve stu­de­ret de­klas­si­fi­ce­re­de do­ku­men­ter om det ty­ske atom­pro­gram.

“Hvis ty­sker­ne hav­de sam­let de­res res­sour­cer – i ste­det for at hol­de dem ad­skilt i ri­va­li­se­ren­de eks­pe­ri­men­ter – vil­le de ha­ve væ­ret i stand til at byg­ge en funk­tions­dyg­tig at­om­re­ak­tor”, ud­dy­ber Hie­bert.

Fy­si­ker­ne blev in­ter­es­se­ret i em­net i 2013, da Ko­eth fik en uran­ter­ning fra na­zi

ti­den foræ­ret. Ter­nin­gen fun­ge­re­de som brænd­sel­s­e­le­ment til na­zi­ster­nes for­søgs­re­ak­tor i den sydty­ske by Hai­ger­loch. Her skul­le i alt 664 ter­nin­ger hol­de en kæ­de­re­ak­tion i gang, men uran­mæng­den var for lil­le. De an­dre ty­ske for­sker­hold rå­de­de over ca. 400 ter­nin­ger. Hvis al­le ter­nin­ger var ble­vet sam­let, hav­de re­ak­to­ren i Hai­ger­loch fun­ge­ret, me­ner Ko­eth og Hie­bert. Fy­si­ker­ne har og­så gen­nem­gå­et de ty­ske for­ske­res op­teg­nel­ser og kon­klu­de­rer, at det vi­den­ska­be­li­ge grund­lag bag na­zi­ster­nes re­ak­tor var i or­den.

Ura­nen i Hai­ger­loch blev be­slag­lagt af de al­li­e­re­de, men stør­ste­delen af de re­ste­ren­de 400 ter­nin­ger blev ik­ke fun­det. Kil­der ty­der på, at man­ge er ble­vet solgt på det sor­te mar­ked.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.