Sa­bo­ta­ge gav hel­te­sta­tus i Tys­kland

Ty­sker­ne hav­de sendt Chap­man til England for at øde­læg­ge en vig­tig fly­fa­brik. I 1943 måt­te dob­bel­ta­gen­ten le­ve­re va­ren – el­lers vil­le han væ­re af­slø­ret.

Historie (Denmark) - - 2. VERDENSKRI­G -

Hvis ty­sker­ne skul­le over­be­vi­ses om, at Chap­man fak­tisk hav­de sa­bo­te­ret De Havil­lands fly­fa­brik, måt­te MI5 bru­ge magi. Tryl­le­kunst­ne­ren Jas­per Ma­ske­ly­ne og hans så­kald­te Magic Gang blev der­for til­kaldt.

Ma­ske­ly­ne skul­le ved hjælp af sin vi­den om te­a­ter­kulis­ser for­klæ­de fly­fa­brik­ken, så den fra luf­ten lig­ne­de et of­fer for sa­bo­ta­ge.

Når ty­ske re­kog­nos­ce­rings­fly se­ne­re over­fløj om­rå­det, vil­le de rap­por­te­re, at fa­brik­kens vig­tig­ste de­le – strøm­for­sy­nin­gen – var ble­vet sprængt i stum­per og styk­ker. Bri­ti­ske me­te­o­r­o­lo

ger ud­pe­ge­de en dag med skyfri him­mel, så ty­ske fly let kun­ne se “øde­læg­gel­ser­ne”, når Ma­ske­ly­ne og hans folk hav­de tryl­let.

Lør­dag den 30. ja­nu­ar 1943 blev Ma­ske­ly­ne og hans folk ført ind på fa­briks­om­rå­det, og i lø­bet af få ti­mer for­vand­le­de de om­rå­det.

Man­dag mor­gen blev fa­briks­ar­bej­der­ne cho­ke­re­de over sy­net, men fik at vi­de, at de sag­tens kun­ne træ­de in­den­for og be­gyn­de de­res skift. Og­så fra luf­ten så ak­tio­nen ud til at væ­re en suc­ces, og den ty­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste be­trag­te­de Chap­man som en helt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.