Ato­mu­lyk­ker var gan­ske al­min­de­li­ge

USA’s atomop­rust­ning var sær­de­les ri­si­ka­bel. Fle­re ulyk­ker mel­lem 1950 og 1980 kun­ne væ­re endt ud i en atom­ka­ta­stro­fe.

Historie (Denmark) - - KATASTROFE­R -

1 Bom­be­fly styr­ter ned i Grøn­land

Da­to: 21. ja­nu­ar 1968.

Sted: Thu­le, Grøn­land.

Et ame­ri­kansk B- 52-bom­be­fly styr­ter ned nær Thu­le­ba­sen med fi­re atom­bom­ber i la­sten. Bom­ber­ne de­to­ne­rer ik­ke, men én mand dør i for­bin­del­se med styr­tet. Et akut op­ryd­nings­ar­bej­de bli­ver iværk­sat for at ind­sam­le vrag­de­le og ra­dio­ak­tivt foru­re­net is. Pga. den ra­dio­ak­ti­ve strå­ling bli­ver man­ge af ar­bej­der­ne sy­ge.

2 To atomubå­de kol­li­de­rer i Ba­rents­ha­vet

Da­to: 15. novem­ber 1969.

Sted: Ba­rents­ha­vet.

To ubå­de dre­vet frem af at­om­re­ak­to­rer – den ame­ri­kan­ske Ga­to og den sov­je­ti­ske K-19 – kol­li­de­rer i 1969 i Ba­rents­ha­vet nord for det eu­ro­pæ­i­ske kon­ti­nent. Sam­men­stø­det kun­ne nemt ha­ve med­ført utæt­he­der i re­ak­to­rer­ne, men ubå­ds­kap­ta­j­ner­ne kan beg­ge ånde lettet op. Kol­li­sio­nen gi­ver dog K-19 så svæ­re ska­der, at ubå­den må bug­se­res hjem i havn, hvor den læk­ker og foru­re­ner sto­re om­rå­der.

3 Hovsa-bom­be dræ­ber en ko

Da­to: 22. maj 1957.

Sted: New Me­xi­co, USA.

Af ukend­te år­sa­ger tril­ler en atom­bom­be ud af et ame­ri­kansk bom­be­fly. Hel­dig­vis er bom­bens plu­to­ni­um-ker­ne ad­skilt fra re­sten af våb­net af sik­ker­heds­mæs­si­ge grun­de, så en kæ­de­re­ak­tion ik­ke kan fo­re­kom­me. Ulyk­ken spre­der dog ra­dio­ak­tivt af­fald på nog­le få kva­drat­ki­lo­me­ter, og en en­kelt græs­sen­de ko må la­de li­vet, da bom­ben ram­mer jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.