Her sam­les he­le ver­den til øl­fest

I ok­to­ber 1810 fejre­de Bay­erns kron­prins bryl­lup på en mark ved Mün­chen. Fe­sten blev så stor en suc­ces, at den un­der nav­net Ok­to­ber­fest hol­des hvert ene­ste år.

Historie (Denmark) - - OPLEV HISTORIEN – MÜNCHEN, TYSKLAND -

Den 18. ok­to­ber 1810 stod Mün­chen i fe­stens tegn. Seks da­ge for­in­den æg­te­de kron­prins Ludwig – den se­ne­re kong Ludwig 1. af Bay­ern – den 18- åri­ge adels­frø­ken The­re­se. Nu fejre­de kron­prin­sen bryl­lup­pet ved at trak­te­re si­ne by­s­børn med en be­gi­ven­hed, de al­drig skul­le glem­me.

Da­gens ho­ve­d­at­trak­tion var et he­ste­væd­de­løb på en mark li­ge uden for bypor­ten. Mar­ken fik til lej­lig­he­den nav­net The­resi­enwie­se – The­re­ses eng.

Fest­lig­he­der­ne om­fat­te­de des­u­den op­træ­den af 32 børn, som par­vis og klædt i fol­ked­rag­ter fra Bay­erns for­skel­li­ge eg­ne, sym­bo­li­se­re­de Ludwigs un­der­såt­ter. Ved da­gens slut­ning hyl­de­de stu­den­ter de kon­ge­li­ge med høj­ti­de­lig sang. For­må­let var ik­ke kun at fejre de ny­gif­te. En al­li­an­ce med Na­po­leon hav­de i de for­gang­ne år ko­stet Bay­ern dyrt. Tu­sin­der var dø­de

og lan­dets græn­ser æn­dret til uken­de­lig­hed. En fest vil­le sam­le og op­mun­tre fol­ket, men­te kon­ge­hu­set.

Fe­sten gik så godt, at bay­rer­ne gen­tog suc­ce­sen i de føl­gen­de år. Fra 1819 blev Ok­to­ber­fe­sten, som fejrin­gen nu kald­tes, en år­ligt til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed.

Kon­gen var hæ­ders­gæst

Hvert føl­gen­de år slog bøn­der og bor­ge­re tel­te op på fest­plad­sen på The­resi­enwie­se. Det fi­ne­ste til­hør­te hæ­ders­gæ­sten, kon­gen. I da­ge­vis hyl­de­de gæ­ster­ne kon­gen, imens de be­un­dre­de ud­stil­le­de hus­dyr og ud­del­te præ­mi­er til ud­valg­te bor­ge­re. Blandt de hædre­de var sær­lig flit­ti­ge sko­le­e­le­ver og den del­ta­ger, som hav­de rejst længst for at del­ta­ge.

An­tal­let af gæ­ster lang­vejs­fra vok­se­de ha­stigt, da jer­n­ba­ne­net­tet blev ud­byg­get i sid­ste halv­del af 1800-tal­let. Snart val­far­te­de tu­sin­der fra nær og fjern til fest­plad­sen. Og­så pro­gram­met æn­dre­de sig. Udstil­lin­ger om Tys­klands ko­lo­ni­er, fx i form af en kom­plet be­du­in­lands­by, samt de­mon­stra­tion af ny­ska­bel­ser som fx elek­tri­ci­tet var po­pu­læ­re indslag.

Un­der 1. ver­denskrig og den ef­ter­føl­gen­de re­vo­lu­tion, der om­styr­te­de kon­ge­hu­set, blev fe­sten sus­pen­de­ret. Kri­gen fra­tog imid­ler­tid ik­ke bay­rer­ne ly­sten til at fe­ste, så i 1919 skød tel­te­ne igen op.

Na­zi­ster over­tog Ok­to­ber­fe­sten

1920’er­ne var Ok­to­ber­fe­sten ble­vet en fol­kesag med øl­drik­ke­ri som om­drej­nings­punkt. “In­gen tæn­ker på at ar­bej­de”, skrev den ty­ske sku­e­spil­ler Eri­ka Mann i 1929. Man­ge meld­te sig en­dog sy­ge for at del­ta­ge, til­fø­je­de hun.

Fe­sten skul­le snart æn­dre sig. Hit­ler, der kom til mag­ten i 1933, rør­te ik­ke selv al­ko­hol, men for­stod straks be­gi­ven­he­dens pro­pa­gan­da­vær­di. Da fe­sten i

1935 fejre­de 125-års­ju­bilæum, mar­che­re­de na­zi­ster i fuld uni­form med i pa­ra­den. Telt­hol­der­ne fik fra 1936 på­bud om at fla­ge med ha­ge­kors, og jø­der blev for­ment ad­gang til fe­sten, der i 1938 skif­te­de navn til Gros­sdeut­sches Volks­fest.

En ny ver­denskrig sat­te dog en stop­per for fe­sten, men næp­pe hav­de Mün­chen rejst sig fra ru­i­ner­ne, før øl­let igen flød. Min­det om na­zi­ster­ne, som hav­de haft ho­ved­kvar­ter i Mün­chen, for­søg­te bay­rer­ne at ud­vi­ske ved at frem­hæ­ve Ok­to­ber­fe­sten som et ud­tryk for sydtysk gæst­fri­hed og gemüt­li­chkeit.

Fore­ha­ven­det lyk­ke­des over al for­vent­ning. I vel­stands­år­e­ne, som fulg­te ef­ter 2. ver­denskrig, strøm­me­de folk fra in­dog ud­land til øl­tel­te­ne på The­resi­enwie­se. Fe­sten er sta­dig et til­løbs­styk­ke. Ok­to­ber­fe­sten til­trak i 2018 over 6 mio. gæ­ster – 60 gan­ge så man­ge som Roskil­de­festi­va­lens ca. 100.000 del­ta­ge­re.

K C O T S R E TT U H S

FRANZ EHRENWIRTH VERLAG

He­ste­væd­de­løb til­trak 30.000 til­sku­e­re un­der den før­ste Ok­to­ber­fest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.