Tra­ge­di­en pla­ger sta­dig nord­mæn­de­ne

Ki­el­land- ka­ta­stro­fen er ik­ke ble­vet glemt – over­le­ven­de og ef­ter­lad­te sav­ner sta­dig svar på, om sik­ker­he­den om­bord var god nok.

Historie (Denmark) - - KATASTROFE­R -

En un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion fastslog i 1981, at ho­ved­år­sa­gen til ulyk­ken var et så­kaldt ud­mat­nings­brud i et for­bin­del­ses­rør. Plat­for­men blev imid­ler­tid ik­ke vendt rundt ifm. un­der­sø­gel­sen. Det blev den først i 1983, men nye un­der­sø­gel­ser æn­dre­de ik­ke væ­sent­ligt på de tid­li­ge­re kon­klu­sio­ner.

Her­ef­ter blev Ki­el­land sæn­ket på 700 me­ters dyb­de. Men kom­mis­sio­nens kon­klu­sio­ner er sta­dig om­strid­te. Dis­kus­sio­nen har især gå­et på, om sel­ve opank­rin­gen af ho­tel­p­lat­for­men var god nok, og om den var for tungt la­stet. De over­le­ven­de og ef­ter­lad­te til om­kom­ne har sav­net over­be­vi­sen­de svar. En grup­pe på 165 over­le­ven­de og på­rø­ren­de for­søg­te at rej­se en er­stat­nings­sag mod Phil­lips Pe­trole­um Com­pa­ny i 1982, men kra­vet blev af­vist.

Ulyk­ken har dog ført til en skær­pel­se af sik­ker­he­den i form af stren­ge­re krav til sta­bi­li­tet og re­ser­ve­fly­de­ev­ne på de fly­den­de plat­for­me i nor­ske olie­fel­ter. Des­u­den er kra­ve­ne til kon­trol og in­spek­tio­ner ble­vet øget. Men for 123 ar­bej­de­re og de­res ef­ter­lad­te kom for­bed­rin­ger­ne for sent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.