Ste­nal­der­folk an­lag­de mysti­ske kun­sti­ge øer

Kul­stof 14-ana­ly­ser af men­ne­ske­skab­te småø­er i Skot­land vi­ser, at de er fle­re tu­sind år æl­dre end tid­li­ge­re an­ta­get.

Historie (Denmark) - - NYHEDER -

Hund­red­vis af små øer i Skot­land er ik­ke dan­net na­tur­ligt, men kun­stigt an­lagt af sten, ler og træ af et ste­nal­der­folk for om­kring 5.600 år si­den. Det vi­ser nye un­der­sø­gel­ser, hvor ar­kæ­o­lo­ger fra Re­a­dings Uni­ver­si­tet og Sout­hamp­ton Uni­ver­si­tet har kul­stof 14- da­te­ret ad­skil­li­ge af øer­ne og un­der­søgt, hvor­dan de er byg­get.

For­ske­re har i år­ti­er vidst, at dis­se øer var men­ne­ske­skab­te, men men­te, at de op­stod på et tids­punkt mel­lem jer­nal­de­ren, ca. 800 f.Kr., og frem til 1600-tal­let. Det før­ste tegn på, at den­ne te­o­ri var for­kert, kom i 2012, da pot­ter og pot­teskår fra ste­nal­de­ren blev fun­det nær øer­ne. Nu

vi­ser kul­stof 14-ana­ly­ser af seks øer i He­bri­der­ne, at de stam­mer fra 36403360 f.Kr. – og alt­så er æl­dre end Sto­ne­hen­ge. For­sker­ne me­ner, at øer­nes po­si­tion er nø­je ud­valgt af ste­nal­der­fol­ket, og at pot­ter­ne blev smidt i van­det fra øer­ne som led i et ri­tu­al.

“De kun­sti­ge øer re­præ­sen­te­rer en stor ind­sats fle­re tu­sind år til­ba­ge, hvor men­ne­sker byg­ge­de øer ved at stab­le tons­vis af sten på bun­den af sø­en”, for­tæl­ler Fra­ser Sturt, ar­kæ­o­log ved Sout­hamp­tons Uni­ver­si­tet.

Langt de fle­ste af øer­ne i Skot­land er sta­dig ik­ke ble­vet da­te­ret, og i Ir­land lig­ger end­nu fle­re. Der­for for­ven­ter for­sker­ne at fin­de fle­re kun­sti­ge øer fra old­ti­den i de kom­men­de år.

S E R

En 10 me­ter bred ø i sø­en Loch Bhor­gastail. Den er for­bun­det til land via en men­ne­ske­skabt dæm­ning af sto­re sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.