Hel­lig kon­ge dø­de af skør­bug

Historie (Denmark) - - NYHEDER -

Ny forsk­ning ty­der på, at kong Lud­vig den Hel­li­ge ik­ke dø­de af pe­st un­der det 8. kor­stog i 1270 som hidtil an­ta­get, men af føl­ger­ne af skør­bug. Un­der­sø­gel­ser af den fran­ske kon­ges kæ­be fo­re­ta­get af et in­ter­na­tio­nalt for­sker­hold un­der le­del­se af den fran­ske rets­me­di­ci­ner Phi­lip­pe Char­li­er vi­ser nem­lig ty­de­li­ge tegn på, at syg­dom­men an­greb tæn­der og gum­mer.

Lud­vig dø­de un­der kor­sto­get i Tu­nesi­en, og hans kæ­be har i fle­re hund­re­de år væ­ret op­be­va­ret i No­tre- Da­me i Pa­ris som et re­lik­vie. For­sker­ne har al­ler­nå­digst få­et lov til at un­der­sø­ge kæ­ben og kun­ne kon­sta­te­re tegn på skør­bug. Sand­syn­lig­vis blev kon­gen ramt af syg­dom­men, for­di han næg­te­de at spi­se den lo­ka­le mad i Tu­nesi­en. Lud­vig den Hel­li­ge var stærkt tro­en­de og men­te, at et liv i aske­se brag­te ham tæt­te­re på Gud.

“Han spi­ste ik­ke en va­ri­e­ret kost og fa­ste­de of­te. Sam­ti­dig var kors­fa­rer­ne ik­ke sær­lig godt for­be­red­te og hav­de hver­ken med­bragt frugt el­ler grønt­sa­ger på tu­ren”, for­tæl­ler Char­li­er.

Skør­bug kan væ­re dø­de­lig, men det er langt­fra sik­kert, at syg­dom­men ale­ne var grun­den til kon­gens død. I ste­det svæk­ke­de den kon­gen og gjor­de ham me­re mod­ta­ge­lig over for fx dy­sen­te­ri, som ra­se­de i kors­fa­rer­nes lejr og end­te med at gø­re kor­sto­get til en bra­gen­de fi­a­sko in­den for få må­ne­der.

For at væ­re sik­re på den egent­li­ge dødsår­sag er for­sker­nes næ­ste skridt at un­der­sø­ge kon­gens ma­ve, som blev kon­ser­ve­ret i en blan­ding af vin og ur­ter ef­ter hans død.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.