Nå­des­løs na­zist kun­ne ik­ke døm­mes

Historie (Denmark) - - 2. VERDENSKRI­G -

I ok­to­ber 1944 modt­og ge­ne­ra­lo­berst Lo­t­har Ren­dulic fø­rer­or­dren om at tvangse­vaku­e­re og ned­bræn­de Nord­nor­ge. Den fa­na­ti­ske na­zist in­stru­e­re­de si­ne trop­per og gen­tog Hit­lers for­ma­ning: “Med­li­den­hed med ci­vil­be­folk­nin­gen er ik­ke på sin plads”. 38.000 ind­byg­ge­re i Fin­n­mar­ken blev der­for frag­tet væk un­der kum­mer­li­ge for­hold. Ren­duli­cs or­dre med­før­te bl.a., at 29 men­ne­sker dø­de om­bord på fragtski­bet Carl Arp, og at ty­ske trop­per nog­le ste­der mis­hand­le­de ci­vi­le. Al­li­ge­vel blev Ren­dulic al­drig dømt for si­ne uger­nin­ger i Nor­ge.

Dels hav­de den nor­ske re­ge­ring for­sømt at skaf­fe til­skræk­ke­ligt med be­vi­ser på over­gre­be­ne i Fin­n­mar­ken, dels kun­ne Ren­dulic hen­vi­se til en vig­tig pas­sa­ge i sin or­dre:

“Jeg an­mo­der al­le of­fi­ce­rer om at ud­fø­re den­ne evaku­e­ring i den ånd, at der her ydes nød­hjælp til den nor­ske be­folk­ning”.

At Ren­dulic al­li­ge­vel kom til at sid­de tre år i fængsel, skyld­tes ude­luk­ken­de, at han hav­de be­or­dret gids­ler hen­ret­tet i Ju­goslavi­en.

Østri­ge­ren Lo­t­har Ren­dulic kæm­pe­de på Øst­fron­ten og i Ju­goslavi­en, før han kom til Nor­ge.

Plakater om tvangse­vaku­e­rin­gen blev hængt op overalt i Fin­n­mar­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.