Byg­ge­ri­et af en sten­dys­se kræ­ve­de 100 mands ar­bej­de i fle­re må­ne­der.

Ik­ke ba­re i Danmark, men spredt ud over Eu­ro­pa lig­ger tu­sin­der af så­kald­te me­ga­lit­gra­ve, op­ført af tonstun­ge sten. Hidtil har for­sker­ne vidst me­get lidt om de gå­de­ful­de monu­men­ter – nu gi­ver en ar­kæ­o­log fra Göte­borg sva­ret på, hvor idéen op­stod.

Historie (Denmark) - - INDHOLD -

Da den be­røm­te krø­ni­ke­skri­ver Saxo Gram­ma­ti­cus i 1100-tal­let sat­te sig for at skri­ve om da­ner­nes be­drif­ter gen­nem hi­sto­ri­en, mang­le­de han svar på et vig­tigt spørgs­mål. I sto­re de­le af lan­det stod æld­gam­le sten­dys­ser byg­get af enor­me sten­blok­ke. Men Saxo kun­ne ik­ke fin­de no­gen, som vid­ste, hvor­når de var ble­vet op­ført, el­ler hvem der hav­de byg­get dem. Monu­men­ter­ne var gan­ske en­kelt et myste­ri­um. Saxo kon­klu­de­re­de der­for i sin ind­led­ning til dan­sker­nes før­ste hi­sto­ri­e­bog:

“I gam­le da­ge må Danmark væ­re ble­vet be­byg­get og op­dyr­ket af gi­gan­ter, for det kan man se på de uhy­re sto­re sten over grav-kæl­dre­ne og jæt­te-stu­er­ne”.

Kun gi­gan­ter vil­le – men­te Saxo – ha­ve kun­net bak­se de ko­los­sa­le sten, der hver of­te ve­je­de me­re end et helt skib, oven på hin­an­den. Og han var langt­fra den ene­ste, som un­dre­de sig. For tu­sin­der af lig­nen­de dø­de-monu­men­ter lå

spredt ud over Eu­ro­pa – fra Spa­ni­en i syd til Sve­ri­ge i nord – og det ene­ste, folk vid­ste, var, at gra­ve­ne var uen­de­lig gam­le.

Li­ge si­den har for­ske­re for­søgt at lø­se gå­den, og nu me­ner en ar­kæ­o­log at ha­ve fun­det nog­le af de svar, som Saxo mang­le­de. Iføl­ge Bet­ti­na Schulz Pauls­son fra Göte­borgs Uni­ver­si­tet vi­ser hen­des un­der­sø­gel­ser, at de før­ste så­kald­te me­ga­lit­gra­ve (fra græsk: kæm­pe­sten) blev byg­get i det nord­ve­st­li­ge Frank­rig, og at grav­tra­di­tio­nen her­fra spred­te sig til an­dre de­le af Eu­ro­pa. Hvem der byg­ge­de dem, er dog iføl­ge Schulz Pauls­son fort­sat uvist:

“Men vi ved nu, at de var sø­fa­re­re, som sej­le­de på lang­fart langs kyster­ne.

SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.