Un­derjor­disk kir­ke af­slø­ret med vild scan­nings­tek­no­lo­gi

Historie (Denmark) - - NYHEDER -

Rus­si­ske for­ske­re har må­ske fun­det lan­dets æld­ste kir­ke un­der Naryn- Ka­la-fæst­nin­gen i by­en Der­bent i det syd­ve­st­li­ge Rusland. Det dre­jer sig om et skjult kæl­der­rum, som det ik­ke er mu­ligt at be­væ­ge sig ned i fy­sisk, da he­le fæst­nin­gen er på UNESCO’s Ver­dens­arvs­li­ste.

For at un­der­sø­ge rum­met måt­te for­sker­ne der­for bru­ge tek­no­lo­gi­en my­on-ra­di­o­gra­fi. Her kort­læg­ges de su­ba­to­mi­ske my­on-par­tik­ler, der ska­bes, når kos­misk strå­ling ram­mer Jor­den. Nu­k­lea­re emulsions­pla­der, der kan fan­ge par­tik­ler­ne, blev pla­ce­ret ved åb­nin­gen i top­pen, og ef­ter to må­ne­der hav­de de skabt et bil­le­de af, hvor my­on-par­tik­ler­ne le­des igen­nem, ab­sor­be­res el­ler af­bø­jes. Må­lin­ger­ne blev brugt til at ska­be et 3D- bil­le­de af rum­mets struk­tur.

“Det er en usæd­van­lig byg­ning, vi har un­der­søgt. Den har form som et kors, der er nø­je ori­en­te­ret mod hvert ver­dens­hjør­ne,” for­tæl­ler fy­si­ker Na­ta­lia Po­luk­hina.

Byg­nin­gen me­nes at stam­me fra om­kring år 300, hvil­ket vil­le gø­re den til langt den æld­ste kir­ke i Rusland. Kil­der fra 1600- og 1700-tal­let be­skri­ver, at rum­met har væ­ret brugt som vand­tank, men for­men som et kors får for­sker­ne til at tro, at det star­te­de som en kir­ke, da den­ne form er me­get nor­mal blandt de tid­li­ge krist­ne kir­ker.

NUST MISIS

Scan­nin­ger­ne har må­lt byg­nin­gen til at væ­re 11 m høj og 15-13 m i læng­den.

Den mysti­ske byg­ning set fra den åb­ne kup­pel, der stik­ker over jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.