Ka­me­ra­et af­slø­re­de folks hem­me­lig­hed

Funt hav­de brug for si­ne of­res til­la­del­se for at kun­ne bru­ge op­ta­gel­ser­ne. Det kræ­ve­de snil­de og en øko­no­misk god­bid.

Historie (Denmark) - - DAGLIGLIV -

Ik­ke al­le var li­ge be­gej­stre­de, når Funt af­slø­re­de, at han hav­de dre­vet gæk med dem og op­ta­get dem på bånd. Nog­le of­re blev ra­sen­de og slog li­ge­frem ud ef­ter Funt, mens an­dre for­søg­te at lø­be væk. Beg­ge de­le var skidt for ka­me­ra­hol­det, der af juri­di­ske år­sa­ger skul­le ha­ve ofre­nes ac­cept til at bru­ge op­ta­gel­ser­ne.

For at for­hin­dre, at folk flyg­te­de, ud­vik­le­de Funt der­for en tek­nik, hvor han kær­ligt lag­de ar­men om­kring dem, så de ik­ke kun­ne spæ­ne væk, når han for­tal­te dem sand­he­den. De fle­ste hav­de ik­ke så me­get imod at del­ta­ge, når de var fal­det til ro, og det hjalp, at Funt som tak gav dem en check på 50 dol­lars.

Der var dog sta­dig en­kel­te, der ik­ke gav de­res samtyk­ke. Det var de per­so­ner, der var ble­vet fan­get på det for­ker­te sted på det for­ker­te tids­punkt. På et tids­punkt fil­me­de hol­det ot­te for­skel­li­ge par i en restau­rant, hvoraf he­le seks pu­re næg­te­de at gi­ve Funt til­la­del­se. Det vi­ste sig, at de fle­ste af par­re­ne var gift – ba­re ik­ke med hin­an­den.

Man­ge ind­lø­ste al­drig Al­len Funts pen­ge­check, men lod den i ste­det in­dram­me som et min­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.