Ty­sker­ne ud­vik­le­de man­ge mo­del­ler

I he­li­kop­te­rens spæ­de barn­dom stod det ik­ke klart, hvad det nye far­tøj var bedst eg­net til. Ty­sker­ne eks­pe­ri­men­te­re­de der­for med fle­re mo­del­ler, der tjen­te for­skel­li­ge for­mål.

Historie (Denmark) - - NAZITYSKLA­ND -

DEN FØR­STE

Tek­no­lo­gisk ny­brud: Ver­dens før­ste funk­tions­dyg­ti­ge he­li­kop­ter var den ty­ske Fo­cke-Wulf Fw 61

(1936). Far­tø­jet be­stod af en al­min­de­lig flykrop med to ro­to­rer, som var mon­te­ret på flykrop­pen med ud­rig­ge­re. Ro­to­rer­ne blev dre­vet af en 160 hk mo­tor og be­væ­ge­de sig hhv. med og mod uret, for at ma­ski­nen kun­ne hol­de sig sta­bil i luf­ten.

Helikopter­en var des­u­den for­sy­net med en lil­le pro­pel for­an – en in­dret­ning, der hav­de til for­mål at af­kø­le mo­to­ren un­der flyv­nin­gen, hvor helikopter­en kun­ne nå en fly­ve­høj­de på knap 3.500 me­ter.

KOLIBRIEN

Krigs­ski­be­nes fa­vo­rit: Tys­klands flå­de – Kri­egs­ma­ri­ne – øn­ske­de en he­li­kop­ter til re­kog­nos­ce­ring. Re­sul­ta­tet blev Flet­t­ner Fl 282 (1941) – kal­det “Ko­li­bri”. Far­tø­jet var for­sy­net med to cen­tralt pla­ce­re­de ro­to­rer, der dre­je­de i hver sin ret­ning, hvil­ket sik­re­de en stor sta­bi­li­tet. Fl 282 hav­de en 160 hk mo­tor og kun­ne fly­ve 150 km/t.

Ty­sker­ne be­slut­te­de at star­te en se­ri­e­pro­duk­tion, men de nå­e­de kun at frem­stil­le 24 ek­sem­pla­rer. År­sa­gen var, at al­li­e­re­de bom­be­tog­ter øde­lag­de fa­brik­ken i Mün­chen, som stod for pro­duk­tio­nen. Til trods her­for fløj Kolibrien fle­re km end no­gen an­den he­li­kop­ter un­der kri­gen, og over 50 pi­lo­ter var ud­dan­net i at fly­ve den.

DRAGEN

Luftrum­mets flyt­te­mand: I et for­søg på at ud­nyt­te he­li­kop­te­rens subli­me ma­nøv­re­dyg­tig­hed i luf­ten kon­stru­e­re­de ty­sker­ne den enor­me Fo­cke-Ach­ge­lis Fa 223 (1940) – og­så kal­det “der Dra­che” (Dragen). Helikopter­en var be­reg­net til mi­li­tær brug – bl.a. trans­port af kø­re­tø­jer og an­det krigs­ma­te­ri­el i bjer­grigt ter­ræn. Far­tø­jets BMW-mo­tor var med si­ne 1.000 hk sær­de­les kraft­fuld, og helikopter­en kun­ne nå en top­fart på 182 km/t.

VIPSTJERT

Ubå­ds­spej­der: Fa 330 Ba­ch­stelze (1942) – kal­det “Vipstjert” – hav­de in­gen mo­tor, men blev truk­ket som en dra­ge bag en ubåd un­der over­fla­de­sejlads. Helikopter­en holdt ud­kig ef­ter fjendt­li­ge kon­vo­jer. Når re­kog­nos­ce­rin­gen var ov­re, trak ubå­dens be­sæt­ning den til­ba­ge vha. et spil. I nødstil­fæl­de sprang pi­lo­ten ud med faldskærm og lod luft­far­tø­jet styr­te i ha­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.