Hvor gam­mel er pe­ber­kvær­nen?

Historie (Denmark) - - SPØRG HISTORIE -

Hvor­når den før­ste pe­ber­møl- le blev op­fun­det, forta­ber sig i hi­sto­ri­en. Frem til 1800-tal­let knu­ste de fle­ste pe­ber i en mor­ter, men i 1874 lan­ce­re­de det fran­ske fir­ma Peu­geot – mu­lig­vis som de før­ste – en pe­ber­kværn til mar­ke­det.

Fir­ma­et, der var ble­vet grund­lagt af to brød­re, hav­de tid­li­ge­re bl.a. la­vet kaf­fe­kvær­ne, hvis skær var stort set uop­s­li­de­li­ge. Det sam­me gjaldt de­res pe­ber­kvær­ne.

I 1896 grund­lag­de Ar­mand Peu­geot en bil­fa­brik un­der fa­mi­li­e­nav­net, mens fæt­te­ren Eugè­ne fort­sat­te den op­rin­de­li­ge for­ret­ning med bl.a. de po­pu­læ­re pe­ber­kvær­ne. De to fætre lo­ve­de hin­an­den al­drig at la­ve hin­an­dens pro­duk­ter, men log­o­et – løven – kom på beg­ges pro­duk­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.