Vikin­ge­bro er en gå­de

Historie (Denmark) - - SKRIV TIL OS - Ip van Amen

I nr. 6/2019 har I en eks­pe­ri­men­ta­lar­kæ­o­lo­gisk ar­ti­kel, der hand­ler om en nu­ti­dig re­kon­struk­tion i min­dre ska­la af Rav­ning­bro­en fra vikin­ge­ti­den. Jeg er nys­ger­rig på at hø­re, om vikin­ger­ne selv stod for det tun­ge ar­bej­de på et så­dant pro­jekt, el­ler om de an­vend­te tr­æl­le til det hår­de­ste ar­bej­de?

Vikin­ge­bro­en ved Rav­ning er desvær­re ik­ke nævnt i en ene­ste skrift­lig kil­de, og for­sker­ne ved in­tet med sik­ker­hed om ar­bejds­pro­ces­sen el­ler ar­bej­der­ne.

Skrift­li­ge kil­der fra den se­ne vikin­ge­tid be­skri­ver imid­ler­tid byg­ge­ri­et af vikin­ge­ski­be. Kil­der­ne for­tæl­ler, at der var en klar ar­bejds­de­ling blandt vikin­ge­hånd­vær­ker­ne, og at hver ar­bej­der hav­de sit spe­ci­a­le – rebs­la­ger, sko­v­hug­ger, tøm­rer osv. Det ta­ler umid­del­bart for, at og­så Rav­ning­bro­en pri­mært blev byg­get af spe­ci­a­li­ster, ik­ke tr­æl­le.

Iføl­ge de nu­ti­di­ge vikin­ge­bro­byg­ge­re kan selv re­la­tivt uø­ve­de folk hur­tigt læ­re at til­hug­ge de sto­re ele­men­ter af bro­en. Det er der­for ik­ke utæn­ke­ligt, at tr­æl­le kan ha­ve ud­ført det me­re ru­ti­ne­præ­ge­de ar­bej­de på byg­ge­ri­et. Og det tun­ge ar­bej­de med at slæ­be fx stol­per frem til byg­ge­plad­sen kan tr­æl­lene og­så ha­ve ta­get sig af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.