Ar­kæ­o­lo­ger fin­der trold­kvin­des skat­teskrin i ro­mersk vulkan­by

Skri­net er fyldt med små amu­let­ter, der skul­le gi­ve frugt­bar­hed og be­skyt­te mod ulyk­ker. Eje­ren var sand­syn­lig­vis en sla­ve­kvin­de.

Historie (Denmark) - - NYHEDER -

En ene­stå­en­de sam­ling af over 100 små­fi­gu­rer og amu­let­ter er ble­vet ud­gra­vet i den ro­mer­ske by Po­m­peji. De man­ge gen­stan­de blev fun­det i re­ster­ne af et lil­le skrin, som iføl­ge Mas­si­mo Osan­na, Pom­pejis ar­kæ­o­lo­gi­ske di­rek­tør, mu­lig­vis er en “trold­kvin­des skat­teskrin”. Det usæd­van­li­ge fund blev gjort i pragtvil­la­en “Hou­se of the Gar­den”, men i den del af hu­set, som var be­bo­et af sla­ver­ne.

Iføl­ge Osan­na er de man­ge små amu­let­ter og fi­guri­ner la­vet af bl.a. rav, ler og di­ver­se smyk­ke­sten. Men da in­gen af dem er i guld, som vel­ha­ven­de ro­me­re sat­te al­ler­mest pris på, vur­de­rer for­sker­ne, at sam­lin­gen må­ske har til­hørt en af hu­sets kvin­de­li­ge sla­ver:

“Det er gen­stan­de fra hver­dags­li­vet i kvin­der­nes ver­den, og de er ek­stra­or­di­næ­re, for­di de for­tæl­ler mikro- hi­sto­ri­er om by­ens ind­byg­ge­re, der for­søg­te at

flyg­te fra vulka­nud­brud­det”, ud­ta­ler Osan­na til nyheds­bu­reau­et Ansa.

I selv­sam­me vil­la fandt ar­kæ­o­lo­ger­ne sid­ste år de jor­di­ske re­ster af 10 men­ne­sker, her­i­blandt kvinder og børn, som hav­de søgt til­flugt i et af vil­la­ens sove­rum, da vulka­nen Ves­uv spy­e­de glo­hed aske og pimp­sten ned over by­en. Eks­per­ter­ne tror, at gen­stan­de­ne kan ha­ve til­hørt en af kvin­der­ne, og at amu­let­ter­ne er ble­vet brugt til ri­tu­a­ler, der bl.a. skul­le sik­re kvinder frugt­bar­hed og af­vær­ge ulyk­ker un­der bør­ne­føds­ler.

Ar­kæ­o­lo­ger­ne er nu i gang med DNA-un­der­sø­gel­ser, som kan for­tæl­le dem om slægtska­bet mel­lem de 10 of­re og even­tu­elt ka­ste lys over, hvor i ver­den de oprin­de­ligt er kom­met fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.