Mo­ser­ne gi­ver ny vi­den om den sor­te død

Historie (Denmark) - - NYHEDER -

POLEN Pol­lenj­agt

Sto­re de­le af Eu­ro­pa blev i mid­ten af 1300-tal­let hær­get af pe­sten, som lag­de he­le re­gio­ner øde. Nu af­slø­rer prø­ver fra pol­ske mo­ser imid­ler­tid, at den sto­re dræ­ber stort set gik helt uden om Polen.

Op­da­gel­sen kom­mer, ef­ter at for­ske­re har un­der­søgt bo­re­prø­ver fra tre for­skel­li­ge mo­se­om­rå­der i Polen. Som et gi­gan­tisk ar­kiv har mo­ser­ne gen­nem årtu­sin­der lag­ret se­di­ment, her­i­blandt frø og po­l­len fra nær og fjern. Ved at ta­ge en bo­re­prø­ve og un­der­sø­ge ind­hol­det af po­l­len i de for­skel­li­ge lag er det lyk­ke­des for­sker­ne at kort­læg­ge, hvil­ke plan­ter, træ­er og af­grø­der der vok­se­de i nær­he­den af mo­ser­ne på for­skel­li­ge tids­punk­ter i hi­sto­ri­en.

Iføl­ge hi­sto­ri­ke­ren Pi­o­tr Guzowski fra Bi­a­ly­stoks uni­ver­si­tet lyk­ke­des det for­sker­ne at iden­ti­fi­ce­re de mo­selag, som stam­mer fra ti­den, hvor pe­sten hær­ge­de “I de bo­re­ker­ner, vi hidtil har un­der­søg har vi ik­ke re­gi­stre­ret en ned­gang i an­tall af po­l­len fra kornsor­ter, ukr­udt el­ler an­dr plan­ter, som kan re­la­te­res til men­ne­skel ak­ti­vi­tet. Det be­ty­der, at der ik­ke fandt e af­folk­ning sted”, for­kla­rer Guzowski. Re­sul­ta­tet un­der­støt­ter der­med de hi­sto­ri­ke­re, som me­ner, at pe­sten stort se ik­ke ram­te Polen. Til gen­gæld vi­ser un­de sø­gel­ser­ne, at den sven­ske kon­ges in­va­sion af lan­det i mid­ten af 1600-tal­let hav­de sto­re kon­se­kven ser for Po­lens bøn­der. Mar­ker­ne blev for­ladt, og i sted for korn-po­l­len har for­sker­ne fun­det po­l­len fra de fyr­re­træ­er, som bred­te sig på de udyr­ke­de mar­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.