Hvor man­ge var med i Hit­lerju­gend?

Historie (Denmark) - - SPØRG HISTORIE -

Hit­lerju­gend blev grund­lagt i 1926 som ung­doms­af­de­lin­gen i det ty­ske na­zist­par­ti, NSDAP, og be­stod den­gang af få tu­sind med­lem­mer. I be­gyn­del­sen var or­ga­ni­sa­tio­nen for­be­holdt dren­ge og un­ge mænd, men i takt med Hit­lers po­pu­la­ri­tet vok­se­de Hit­lerju­gend og gav med ti­den ad­gang til pi­ger og un­ge kvinder og­så.

Da na­zist­par­ti­et sat­te sig på mag­ten i 1933, blev Hit­lerju­gend den ene­ste lov­li­ge ung­domsor­ga­ni­sa­tion i Tys­kland. Re­sul­ta­tet blev en eks­plo­siv stig­ning i med­lem­stal­let, som gik fra om­kring 100.000 i 1932 til over 2 mio. året ef­ter. Se­ne­re drog med­lem­stal­let nær­mest på him­mel­flugt, da med­lem­skab af Hit­lerju­gend blev gjort lov­plig­tigt for al­le ty­ske 10-18åri­ge i 1939. Ved 2. ver­denskrigs ud­brud hav­de or­ga­ni­sa­tio­nen over 8 mio. med­lem­mer.

I Hit­lerju­gend blev den ty­ske ung­dom op­lært i den na­zi­sti­ske ide­o­lo­gi og den ari­ske ra­ce­læ­re. Fy­sisk og mi­li­tær træ­ning var helt cen­tral for de un­ges sko­ling, og dren­ge­ne blev jævn­ligt ud­sat for prø­ver, hvor de skul­le be­vi­se de­res mod og fæd­re­land­skær­lig­hed. Træ­nin­gen kom i al­ler­hø­je­ste grad i brug un­der 2. ver­denskrig, hvor un­ge dren­ge på ned til 12 år delt­og i kam­pe­ne ved fron­ten.

IMAGESELEC­T

De un­ge blev træ­net i at ud­vi­se blind loy­a­li­tet over for Hit­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.