Hvor­når kom Hol­lywood-skil­tet op?

Historie (Denmark) - - SPØRG HISTORIE -

Det be­røm­te skilt blev rejst i 1923 på bak­ker­ne ud for Los An­ge­les- by­de­len Hol­lywood. De næ­sten 14 m hø­je og ca. 10 m bre­de bog­sta­ver sta­ve­de oprin­de­ligt HOLLYWOODL­AND for at re­k­la­me­re for et lo­kalt bo­lig­byg­ge­ri­pro­jekt. Iføl­ge pla­nen skul­le re­k­la­men kun stå i halvandet år, men i lø­bet af den kor­te pe­ri­o­de blev skil­tet sy­no­nymt med den spi­ren­de film­sek­tor i Hol­lywood og fik lov at bli­ve stå­en­de. ter­føl­gen­de år for­faldt de nød­bog­sta­ver me­re og me­re, ind­til kam­me­ret i Hol­lywood ind­gik e med by­en Los An­ge­les om at ere skil­tet. Af­ta­len dik­te­re­de bl.a., at de sid­ste fi­re bog­sta­ver skul­le fjer­nes, så skil­tet sag­de HOL­LYWOOD og der­med om­fav­ne­de by­de­len i ste­det for at re­fe­re­re til et byg­ge­pro­jekt.

Trods renove­rin­gen fort­sat­te skil­tet, der var la­vet af træ og me­tal­pla­der, med at for­fal­de, ind­til fle­re af bog­sta­ver­ne var slidt ned og så godt som forsvundet. I 1978 iværk­sat­te han­delskam­me­rat end­nu en renove­ring, som den­ne gang var støt­tet af fle­re be­rømt­he­der – bl.a. Play­boy- eje­ren Hugh Hef­ner. Bog­sta­ver­ne blev den­ne gang støbt i be­ton og støt­tet af stål­stol­per, hvil­ket gjor­de skil­tet til et per­ma­nent hi­sto­risk lan­de­mær­ke.

Skil­tet er pla­ce­ret på de bak­ker, som sku­er ud over den be­røm­te by­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.