Ope­ra­tion Bar­ba­ros­sa

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

22. JU­NI – 30. SEP­TEM­BER 1941

Ak­se­mag­te­nes an­greb langs he­le den sov­je­ti­ske ve­st­gra­en­se den 22. ju­ni 1941 var en over­va­el­den­de suc­ces. Den sov­je­ti­ske plan om at hol­de den for­re­ste del af gra­en­sen i en pe­ri­o­de blev slå­et i styk­ker in­den for ti­mer, og Den Rø­de Ha­er fik ik­ke tid til at mo­bi­li­se­re en stor styr­ke til at pres­se fjen­den til­ba­ge over gra­en­sen, så­dan som det var for­ud­set. De sov­je­ti­ske styr­ker kaempede til ti­der med selv­mor­de­risk be­slut­som­hed, men fra star­ten øde­lag­de ty­sker­ne fuld­sta­en­digt de sov­je­ti­ske mi­li­ta­e­re pla­ner og til­fø­je­de Den Rø­de Ha­er en gi­gan­tisk ka­ta­stro­fe. De ty­ske styr­ker blev or­ga­ni­se­ret i tre ho­ved­grup­per: nord, cen­trum og syd. De brug­te fi­re pan­ser­grup­per til at pres­se sig gen­nem Sov­jet­linj­en, mens de sto­re in­fan­te­ri­en­he­der fulg­te ef­ter i de­res eget tem­po. Langt i nord støt­te­de fin­ske ha­e­ren­he­der an­gre­bet. I syd be­va­e­ge­de sto­re ru­ma­en­ske styr­ker – un­der le­del­se af en tysk øver­st­be­fa­len­de – sig mod Odes­sa og Krim. Ka­va­le­ri­et plø­je­de sig frem i rask tem­po, til ti­der med 30 ki­lo­me­ter om da­gen. I slut­nin­gen af ju­ni var nord­grup­pen nå­et gen­nem Li­tau­en og dybt ind i Let­land, hvor ho­ved­sta­den faldt den 1. juli. Den 19. au­gust hav­de ge­ne­ral Ho­ep­ners 4. pan­ser­grup­pe nå­et ud­kan­ten af Le­nin­grad, og få uger se­ne­re var by­en om­rin­get og un­der be­lej­ring. Frem­ryk­nin­gen gik lang­som­me­re

i syd, men i au­gust var og­så Odes­sa un­der be­lej­ring af ru­ma­en­ske trop­per og blev ero­bret i mid­ten af ok­to­ber. De mest spek­taku­la­e­re frem­skridt blev gjort af cen­ter­grup­pen un­der felt­marskal von

Bock. In­den den 28. ju­ni hav­de pan­ser­grup­per om­rin­get Hvi­deruslands ho­ved­stad Minsk og til­fan­ge­ta­get 280.000 sov­je­ti­ske sol­da­ter.

Det hur­ti­ge ty­ske ka­va­le­ri skar fle­re »bånd« gen­nem Sov­jet­fron­ten og bandt dem sam­men, så der dan­ne­des lom­mer. Selv om sov­je­ti­ske styr­ker kaempede bravt og for­sin­ke­de den ty­ske frem­ryk­ning fle­re ste­der, før­te den ha­sti­ge frem­ryk­ning til ud­bredt sov­je­tisk de­mora­li­se­ring og kol­laps af kom­mu­ni­ka­tion og for­sy­nin­ger. Ved an­gre­bet blev om­kring 90 pct. af tank-styr­ken øde­lagt, og man­de­ta­bet na­er­me­de sig 5 mil­li­o­ner dra­eb­te, sår­e­de og til­fan­ge­tag­ne. Den vold­som­me bruta­li­tet i kon­flik­ten kra­e­ve­de og­så en mas­se tab hos an­gri­ber­ne. Ved slut­nin­gen af sep­tem­ber blev der rap­por­te­ret om­kring 550.000 ty­ske fald­ne. Trods sto­re tab og kraf­tig sov­je­tisk mod­stand var Hit­ler sta­dig sik­ker på, at Sov­je­tu­ni­o­nen kun­ne over­vin­des. I be­gyn­del­sen af sep­tem­ber blev et sov­je­tisk kon­traan­greb ved Smo­lensk slå­et til­ba­ge, og vej­en til Moskva lå nu åben for den ty­ske ha­er. Men Hit­ler in­si­ste­re­de i ste­det på, at von Bo­cks styr­ker skul­le støt­te an­gre­bet på Le­nin­grad og hja­el­pe den hårdt ka­em­pen­de grup­pe i syd­vest. Be­lej­rin­gen af Le­nin­grad blev etab­le­ret, og i syd fik ty­sker­ne en im­po­ne­ren­de sejr, da pan­ser­grup­per den 15. sep­tem­ber om­rin­ge­de den ukrain­ske ho­ved­stad Kiev med 650.000 sov­je­ti­ske sol­da­ter. Ca. 150.000 an­dre kaempede sig vej ud, men ta­bet ba­ne­de vej­en for tysk ero­bring af re­sten af de ri­ge in­du­stri­el­le om­rå­der i den syd­li­ge del af Sov­je­tu­ni­o­nen. Den 6. sep­tem­ber 1941 gav Hit­lers krigsin­struk­tion nr. 35 en­de­lig den mid­ter­ste ha­er­grup­pe mu­lig­hed for at ryk­ke frem mod Moskva.

For Sov­jet vir­ke­de Ak­se­mag­ter­nes felt­tog na­e­sten ustop­pe­ligt. Nye di­vi­sio­ner blev mo­bi­li­se­ret og sendt til fron­ten, men for­svandt li­ge så hur­tigt igen. Sta­lin ud­na­evn­te sig selv til øver­st­kom­man­de­ren­de for de va­eb­ne­de styr­ker den 10. juli og for­svars­mi­ni­ster den 19. juli. Han be­or­dre­de en gru­som be­hand­ling af al­le, der ik­ke kaempede til dø­den. I au­gust blev or­dre nr. 270 ud­sendt – den gik ud på, at en­hver sol­dat, der over­gav sig, skul­le be­trag­tes som for­ra­e­der. Er­far­ne sol­da­ter blev an­holdt og skudt for ik­ke at ha­ve mod­stået det ty­ske storman­greb. De mi­li­ta­e­re le­de­re Ti­mosjen­ko og Zjukov for­må­e­de at for­sin­ke ty­sker­nes an­greb på Smo­lensk, og den 6. sep­tem­ber blev by­en Yel­na til­ba­ge­ero­bret for en kort stund, men sam­men­brud­det af den sov­je­ti­ske mod­stand var umu­ligt at skju­le. Ved ud­gan­gen af sep­tem­ber var de fle­ste af de enor­me kra­ef­ter, der hav­de for­søgt at mod­stå an­gre­bet, øde­lagt. Og øjen­vid­ner hu­sker stem­nin­gen af eu­fori i Hit­lers ho­ved­kvar­ter.

»Nye di­vi­sio­ner blev mo­bi­li­se­ret og sendt til fron­ten, men for­svandt li­ge så hur­tigt igen«

Ty­ske tanks for­be­re­der sig på at an­gri­be den 21. juli 1941 dybt in­de på sov­je­tisk ter­ri­to­ri­um. Selv om de ty­ske tanks var fa­er­re end de sov­je­ti­ske, var de me­get me­re ef­fek­ti­ve, for­di de hav­de ra­dio­er og luft­støt­te.

Sov­je­ti­ske sol­da­ter dra­ebt i det in­ten­se for­svar af gra­en­se­fa­est­nin­gen Brest-li­tovsk i ju­ni og juli 1941. De 3.500 sol­da­ter i gar­ni­so­nen kaempede na­e­sten til sid­ste mand, la­en­ge ef­ter at ty­ske styr­ker var nå­et langt ind i Sov­je­tu­ni­o­nen .

En fortviv­let kvin­de i den ukrain­ske hav­ne­by Odes­sa, som blev ero­bret af den ru­ma­en­ske ha­er den 16. ok­to­ber 1941. Ef­ter ero­brin­gen blev om­kring 50.000 jø­der myr­det.

Et 7,92 mm tysk Gewe­hr 41 (W) brugt på øst­fron­ten.

Sov­jet­sol­da­ter ven­ter på at bli­ve evaku­e­ret fra hav­nen i Odes­sa i be­gyn­del­sen af ok­to­ber 1941. Om­kring 80.000 trop­per og 15.000 ci­vi­le blev red­det, in­den ru­ma­en­ske styr­ker be­sej­re­de by­en.

En tysk sol­dat be­vog­ter nog­le af de 650.000 fan­ger fra Den Rø­de Ha­er, der blev ta­get i Kiev-lom­men den 10.-16. sep­tem­ber 1941. De fle­ste fan­ger dø­de af syg­dom og sult i vin­te­r­en 1941-42.

Bra­en­den­de hu­se i den ukrain­ske ho­ved­stad Kiev, som blev ero­bret af ty­ske styr­ker i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber 1941. Det me­ste af Kievs sto­re jø­di­ske be­folk­ning blev myr­det i Ba­bij Jar­mas­sa­kren den 29.-30. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.