Ne­der­la­get i Nord­afri­ka

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Den 12. fe­bru­ar 1941 an­kom ge­ne­ral Rom­mel til den li­by­ske havn i Tripo­li for at le­de en tysk eks­pe­di­tions­styr­ke, Afri­kakor­p­set. Styr­ken var ud­sendt af Hit­ler for at støt­te den ita­li­en­ske po­si­tion i Nord­afri­ka, som var på ran­den af sam­men­brud. Selv om han blev be­or­dret til at hand­le for­sig­tigt, sat­te han umid­del­bart den sva­ek­ke­de styr­ke af Com­monwe­alth-trop­per un­der pres. Den 24. marts be­gynd­te han et an­greb sam­men med de ita­li­en­ske Ari­e­te-og Brescia-di­vi­sio­ner mod El Ag­heila-linj­en, og den 31. marts var han klar til at ryk­ke igen­nem Ky­re­nai­a­ka, stik mod or­drer­ne fra Ber­lin. Han or­ga­ni­se­re­de tre an­gre­blinjer: Det ita­li­en­ske ka­va­le­ri ryk­ke­de frem langs ky­sten mod Beng­ha­zi, mens to ty­ske ko­lon­ner be­va­e­ge­de sig på tva­ers af ør­ke­nen for at af­ska­e­re de al­li­e­re­des linjer. Ak­tio­nen blev en ka­em­pe suc­ces. Bri­ter­ne for­lod for­svars­linj­en i det cen­tra­le Ky­re­nai­a­ka den 6. april, og de­res to le­de­re, ge­ne­ral Nea­me og ge­ne­rel O'con­nor, blev ta­get til fan­ge af en pa­trul­je fra Ak­se­mag­ter­ne den 7. april. Den 8. april mød­tes ita­li­en­ske og ty­ske styr­ker ved ky­sten og ryk­ke­de frem til To­bruk, hvor den au­stral­ske 9. di­vi­sion var truk­ket til­ba­ge. To­bruk var un­der be­lej­ring fra den 11. april, men al­le an­greb blev slå­et til­ba­ge, og by­en for­blev un­der be­lej­ring ind­til de­cem­ber. Nu var den ty­ske over­kom­man­do be­kym­ret for, om Rom­mel vil­le kra­e­ve for me­get af si­ne styr­ker, og ge­ne­ral Paulus blev sendt af sted for be­or­dre ham til at hol­de en de­fen­siv linje vest for To­bruk ved Ga­za­la. Den­ne or­dre blev kom­mu­ni­ke­ret til Ber­lin og op­fan­get af bri­tisk

ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Chur­chill var in­ter­es­se­ret i at bru­ge den­ne op­lys­ning til at star­te modan­greb og be­or­dre­de ge­ne­ral Wa­vell til at an­ven­de si­ne nye tanks og fly til en ak­tion. I mel­lem­ti­den hav­de Afri­kakor­p­set, stik mod Paulus' or­dre, na­er­met sig Bar­dia og Sol­lum ta­et ved den egyp­ti­ske gra­en­se. Mo­dan­gre­bet star­te­de den 15. marts mod ty­ske styr­ker i Sol­lum. Bri­ter­ne gjor­de kun få frem­skridt, og den 27. maj hav­de ty­ske styr­ker gen­vun­det det ter­ra­en, de mid­ler­ti­digt hav­de tabt. Wa­vell blev pres­set til at hand­le, og den 15. ju­ni star­te­de han et ny modan­greb – »Ope­ra­tion Batt­leaxe« – som lyk­ke­des end­nu dår­li­ge­re. Afri­kakor­p­set brug­te 88 mm-luftva­ernska­no­ner med knu­sen­de ef­fekt. Ef­ter Rom­mels styr­ker hav­de for­sin­ket det al­li­e­re­de an­greb, ryk­ke­de de mod egyp­tisk ter­ri­to­ri­um for at fjer­ne trus­len fra den de­mora­li­se­re­de fjen­de. Den 17. ju­ni trak bri­ti­ske styr­ker sig til­ba­ge til Egyp­ten for at for­sva­re Su­ezka­na­len. Rom­mels styr­ker gra­ve­de sig ned i en for­svars­linje ved Sol­lum ef­ter at ha­ve gen­vun­det det me­ste af Ky­re­nai­a­ka. Chur­chill er­stat­te­de Wa­vell med ge­ne­ral Clau­de Au­chin­leck som øver­st­be­fa­len­de for Mel­le­mø­sten den 1. juli. Nu tal­te de bri­ti­ske styr­ker over 1 mil­li­on ma­end og 700 fly – den stør­ste ek­si­ste­ren­de kamp­styr­ke. Au­chin­leck mod­sat­te sig Chur­chills øn­ske om en tid­lig of­fen­siv og fo­re­trak at op­byg­ge be­ty­de­li­ge re­ser­ver før nye an­greb. Egyp­ten blev stort set over­ta­get af bri­ter­ne. Tra­e­nings­lej­re blev etab­le­ret, oli­e­led­nin­ger kon­stru­e­ret, van­d­rør ført fra Ni­len ind i ør­ke­nen, og nye ve­je og fly­ve­sta­tio­ner blev byg­get. Den bri­ti­ske til­ste­de­va­e­rel­se blev kun mod­vil­ligt ac­cep­te­ret af egyp­ter­ne, og bri­ti­ske kom­man­dan­ter vid­ste, at de ik­ke kun stod over for en for­mi­da­bel mi­li­ta­er fjen­de, men og­så var tru­et af po­li­tisk usta­bi­li­tet bag­fra.

»Nu tal­te de bri­ti­ske styr­ker over 1 mil­li­on ma­end og 700 fly – den stør­ste ek­si­ste­ren­de kamp­styr­ke«

Tje­ne­ste­tegn for 7. og 9. au­stral­ske di­vi­sion, som ud­gjor­de en vig­tig del af bri­ti­ske Com­monwe­alth- og im­pe­ri­estyr­ker i Nord­afri­ka.

En ka­non fra Roy­al Hor­se Ar­til­le­ry sky­der mod ty­ske styr­ker i ud­kan­ten af den li­by­ske havn i To­bruk un­der felt­to­get mod by­en i 1941.

Au­stral­ske sol­da­ter fra 9. in­fan­te­ri­di­vi­sion be­vog­ter ty­ske og ita­li­en­ske trop­per i To­bruk. Dis­se var blandt de før­ste, der blev ta­get til fan­ge un­der felt­to­get i Nord­afri­ka.

En tysk 88 mm Flak 36-ka­non i ak­tion mod bri­ti­ske tanks un­der Ør­ken­kri­gen. Luftva­ernska­no­nen blev brugt i den­ne rol­le på al­le ty­ske fron­ter.

Tysk luft­vå­ben­ba­se i Cy­re­nai­ca un­der felt­to­get i 1941. Jun­kers Ju 52-trans­port­fly var ry­gra­den i Rom­mels luftbår­ne for­sy­nings­sy­stem. I for­grun­den ses nog­le Me110-bom­be­re.

Et arm­bind fra Afri­kakor­p­set.

Spe­ci­al Air Ser­vi­ce blev op­ret­tet i au­gust 1941 som et re­sul­tat af be­ho­vet for at etab­le­re små, kraft­ful­de en­he­der til in­fil­tra­tion og sa­bo­ta­ge af fjen­dens mi­li­ta­e­re in­stal­la­tio­ner. Sol­da­ter fra SAS tra­e­ner her faldska­erms­ud­spring. De sam­ar­bej­de­de ta­et...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.