Tys­kland in­va­de­rer Po­len

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Den ty­ske in­va­sion af Po­len den 1. sep­tem­ber 1939 var høj­de­punk­tet i en plan med ko­de­nav­net »Fall Wei­ss«, som op­rin­de­ligt blev ud­ar­bej­det af de ty­ske va­eb­ne­de styr­ker ef­ter or­dre fra Hit­ler i april sam­me år. Kri­gen mod Po­len var ik­ke en kon­flikt, Hit­ler op­rin­de­ligt hav­de ven­tet. Ef­ter Mün­chen an­tog han, at po­lak­ker­ne vil­le bli­ve truk­ket ind i den ty­ske ind­fly­del­ses­sfa­e­re. Han vil­le ha­ve dem til at re­vi­de­re sta­tus­sen for Gdansk – en by for­val­tet af Fol­ke­for­bun­det for at gi­ve Po­len ad­gang til ha­vet – så den igen kun­ne bli­ve en tysk by, som det var til­fa­el­det før 1919. Han for­ven­te­de li­ge­le­des, at de ri­ge in­du­stri­om­rå­der i Sch­lesi­en, som var ble­vet til­delt Po­len ef­ter en fol­ke­af­stem­ning i 1919, vil­le bli­ve ty­ske. Men po­lak­ker­ne na­eg­te­de at af­stå, og Hit­ler, som var fru­stre­ret over ik­ke at ha­ve få­et sin lil­le krig mod Tjek­ki­et i 1938, be­slut­te­de at straf­fe po­lak­ker­ne ved at ta­ge om­rå­der­ne med magt. Han ar­gu­men­te­re­de imod tviv­ler­ne i Ber­lin, som men­te, at Stor­bri­tan­ni­en og Frank­rig nok vil­le pro­teste­re, men ik­ke gri­be ind. Ef­ter at ha­ve un­der­skre­vet af­ta­len med Sov­je­tu­ni­o­nen var Hit­ler sik­ker på, at ri­si­ko­en var sta­er­kt re­du­ce­ret. Sk­in­for­hand­lin­ger sidst i au­gust skul­le få det det til at se ud, som om Tys­kland hav­de et rets­grund­lag for krig, selv om SS plan­lag­de at ar­ran­ge­re en gra­en­se­pro­vo­ka­tion, som skul­le lig­ne et polsk an­greb. Et an­greb fra ty­ske­re i uni­for­mer ved gra­en­se­sta­tio­nen i Gliwi­ce nat­ten mel­lem 31. au­gust og 1. sep­tem­ber var sig­na­let. Or­dren om at ryk­ke frem gik ud til den ty­ske ha­ers 1,5 mil­li­o­ner trop­per, støt­tet af me­re end 1.500 fly. Det­te skul­le va­e­re den før­ste test af det, der skul­le bli­ve kendt som »Blitzkri­eg« el­ler »lyn­krig«. Den ty­ske plan var et an­greb fra to si­der: fra Øst­preus­sen i nord og Sch­lesi­en i syd. Beg­ge an­greb skul­le gå mod den pol­ske ho­ved­stad Warszawa. I for­trop­pen fand­tes fem pan­ser­di­vi­sio­ner med hur­tig­tre­a­ge­ren­de trop­per grup­pe­ret i om­kring 300 tanks og støt­tet af bom­be­fly og ja­ge­re. Det var før­ste gang, den­ne nye form for lyn­krig med brug af mo­der­ne vå­ben blev prø­vet. Den pol­ske ha­er på na­e­sten 1 mil­li­on ma­end gjor­de tap­per mod­stand, men blev over­rum­plet af de ty­ske styr­ker. Det lil­le pol­ske luft­vå­ben på ca. 400 fly blev øde­lagt, mens det ty­ske luft­vå­ben fik 564 fly øde­lagt

el­ler ska­det. En uge ef­ter kam­pens be­gyn­del­se be­fandt de ty­ske styr­ker sig 40-65 ki­lo­me­ter fra Warszawa og stram­me­de løk­ken om­kring de pol­ske ha­e­re. Den sid­ste pol­ske po­si­tion var Mod­lin i nord, men ef­ter en kraf­tig bomb­ning af ho­ved­sta­den måt­te de pol­ske styr­ker over­gi­ve sig den 27.sep­tem­ber. Om­kring 100.000 pol­ske sol­da­ter flyg­te­de over gra­en­ser­ne, mens 694.000 blev sendt i fan­gen­skab. De ty­ske styr­ker hav­de mi­stet om­kring 13.000 ma­end, po­lak­ker­ne 70.000. Den før­ste test for det genop­ru­ste­de Tys­kland var en suc­ces.

Na­e­ste dag, den 28. sep­tem­ber, mød­tes ty­ske og sov­je­ti­ske le­de­re for at af­ta­le de­mar­ka­tions­linj­en. En ny af­ta­le blev un­der­skre­vet: Den tysk-sov­je­ti­ske ven­sk­ab­strak­tat, som stad­fa­e­ste­de op­de­lin­gen af Po­len og over­dra­ge­de Warszawa-om­rå­det til den ty­ske be­sa­et­tel­ses­magt. Jø­der blev diskri­mi­ne­ret helt fra be­gyn­del­sen, og i novem­ber 1940 blev de tvun­get ind i en luk­ket ghet­to i by­en. Bag de ty­ske ha­e­re hav­de Hit­ler ind­sat sa­er­li­ge grup­per med sik­ker­heds­a­gen­ter og Ss-sol­da­ter. De be­gynd­te den sy­ste­ma­ti­ske ud­ryd­del­se af al­le pol­ske in­tel­lek­tu­el­le, na­tio­na­li­sti­ske po­li­ti­ke­re og em­beds­ma­end i et møn­ster, som gen­tog sig over he­le Eu­ro­pa i de mør­ke år un­der tysk be­sa­et­tel­se. I slut­nin­gen af kri­gen var me­re end 6 mil­li­o­ner po­lak­ker, her­un­der 3 mil­li­o­ner pol­ske jø­der, ble­vet dra­ebt.

Ty­ske tanks og pan­ser­kø­re­tø­jer kryd­ser en bro over en flod i Po­len den 6. sep­tem­ber 1939.

En polsk ri­den­de bri­ga­de i 1939. Po­len brug­te sta­dig ka­va­le­ri be­va­eb­net med lan­ser og sab­ler, der ik­ke kun­ne mod­stå den mo­der­ne ty­ske ud­rust­ning.

Pol­ske ci­vi­le bli­ver hen­ret­tet af ty­ske sol­da­ter un­der ero­brin­gen. Ef­ter or­dre fra Hit­ler blev tu­sin­der af pol­ske in­tel­lek­tu­el­le, pra­e­ster og po­li­ti­ke­re myr­det.

Ty­ske Ju87b-bom­be­fly over Po­len den 13. sep­tem­ber 1939. Luft­vå­be­net spil­le­de en vig­tig rol­le i Tysklands hur­ti­ge sejr.

Ty­ske trop­per løf­ter et flag over en ru­in i Wester­p­lat­te-om­rå­det i Gdansk, som over­gav sig den 7. sep­tem­ber 1939.

OVER: Polsk 7,92 mm WZ 29 rif­fel, ba­se­ret på en tysk Mau­ser 98K.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.