Tys­kland an­gri­ber mod vest

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

10. – 27. MAJ 1940

Den 10. maj 1940 ind­led­te ty­sker­ne en ra­ek­ke hur­ti­ge ope­ra­tio­ner mod hol­land­ske, bel­gi­ske og fran­ske va­eb­ne­de styr­ker. Hit­ler hav­de øn­sket at an­gri­be i novem­ber 1939, men blev for­hin­dret af dår­ligt vejr. I lø­bet af for­å­ret for­be­red­te ty­ske mi­li­ta­e­re plan­la­eg­ge­re et frem­stød ba­se­ret på hur­tig sejr over de al­li­e­re­de styr­ker ved at slå til med pan­ser­trop­per og luft­vå­ben ved de sko­v­kla­ed­te Ar­den­ner­ne, hvor den fran­ske Mag­i­not-linje var sva­gest. Styr­ke­for­hol­det mel­lem de to par­ter faldt ud til for­del for de al­li­e­re­de ha­e­re med hen­syn til di­vi­sio­ner (144 mod 141), ar­til­le­ri­vå­ben (13.974 mod 7.378) og tanks (3.384 mod 2.445). Ty­ske kamp­fly og bom­be­fly over­gik de al­li­e­re­des (3.562 mod 3.254), men bå­de fransk­ma­end og bri­ter hav­de be­slut­tet at hol­de sto­re luft­styr­ker fra slag­mar­ken for at for­sva­re re­sten af Frank­rig og Stor­bri­tan­ni­en. Den hur­ti­ge ty­ske frem­gang var ba­se­ret på en ra­ek­ke dri­sti­ge stra­te­gi­ske ak­tio­ner og fejl­dis­po­si­tio­ner fra de al­li­e­re­de. Den ve­st­li­ge plan gik ud på hur­tig over­før­sel af trop­per til Bel­gi­en og Hol­land for at mod­vir­ke det for­ven­te­de ty­ske an­greb. Ef­ter de ty­ske styr­kers an­greb på Hol­land og ero­brin­gen af den bel­gi­ske fa­est­ning Eben-ema­el med det før­ste suc­ces­ful­de luf­tan­greb den 10. maj for­søg­te de al­li­e­re­de at flyt­te kra­ef­ter ind i Be­ne­lux for at stand­se den ty­ske frem­ryk­ning. Men ef­ter få da­ge måt­te de bel­gi­ske, bri­ti­ske og fran­ske styr­ker tra­ek­ke sig til­ba­ge.

Uden de ve­st­li­ge al­li­e­re­des vi­den hav­de sto­re ty­ske for­ma­tio­ner af pans­re­de en­he­der, sta­er­kt be­skyt­tet af fly, sam­let sig i Ar­den­ner­sko­ve­ne den 12. maj. Den fran­ske over­kom­man­do hav­de an­set sko­ven for stort set ufrem­kom­me­lig, men ty­sker­ne var nu klar til et hi­sto­risk gen­nem­brud. Un­der ge­ne­ral von Klei­sts kom­man­do kom Gu­de­ri­ans pan­ser­di­vi­sio­ner over Meu­se-flo­den den 13. maj, og sta­er­kt støt­tet af Jun­kers Ju87-styrt­bom­be­re og et stort an­tal mel­lem­sto­re bom­be­fly skød ty­sker­ne en kraf­tig ki­le ind mel­lem to fran­ske arméer, ge­ne­ral Hutzin­gers 2. og ge­ne­ral Coraps 9. Det fla­en­se­de de al­li­e­re­des front. »Der er et stort pro­blem ved Se­dan,« rap­por­te­re­de oberst La­cail­le, le­de­ren af 2. armé. Pro­ble­met ud­vik­le­de sig til vild flugt. Den fran­ske front kol­lap­se­de, og ty­ske en­he­der be­gynd­te den vel­lyk­ke­de frem­ryk­ning mod ky­sten i håb om at om­rin­ge og øde­la­eg­ge al­le re­ste­ren­de al­li­e­re­de trop­per i om­rå­det. Den 19. maj hav­de Gu­de­ri­ans tanks nå­et ka­nal­ky­sten ved Ab­be­vil­le. Og den 28. maj, ef­ter et mo­digt for­svar af det ve­st­li­ge Bel­gi­en, over­gav den bel­gi­ske

kon­ge sig. Hol­land hav­de over­gi­vet sig den 14. maj ef­ter et vold­somt bom­be­an­greb på Rot­ter­dam. Den hur­ti­ge ty­ske frem­gang skab­te pa­nik i den fran­ske over­kom­man­do. Bri­ti­ske for­sta­er­k­nin­ger kom for sent, og de fle­ste af de bri­ti­ske styr­ker blev hjem­me i Stor­bri­tan­ni­en for at for­sva­re lan­det mod et mu­ligt tysk luft­tan­greb. Den 16. maj fløj Win­ston Chur­chill til Pa­ris, hvor han fik at vi­de, at der ik­ke fand­tes en fransk re­ser­ve, som kun­ne for­hin­dre ty­ske frem­skridt. Sam­me dag for­tal­te den fran­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Paul Rey­naud det fran­ske par­la­ment, at kun et mira­kel kun­ne red­de Frank­rig fra nederlag. Mens løk­ken stram­me­des om de bri­ti­ske og fran­ske styr­ker i det nord­li­ge Frank­rig, blev der lagt pla­ner for at for­sø­ge at hol­de for­svars­linj­en ved flo­den Som­me, hvor et af de blo­dig­ste slag i 1. Ver­denskrig var ble­vet ud­ka­em­pet me­re end 20 år tid­li­ge­re. Den 23. maj er­kend­te de bri­ti­ske mi­li­ta­er­che­fer, at kri­gen i Frank­rig var tabt, og be­slut­te­de sig for til­ba­ge­tra­ek­ning. Den 27. maj be­gynd­te evaku­e­rin­gen af de bri­ti­ske styr­ker fra den nord­fran­ske havn Dun­kerque, og Frank­rig var nu tvun­get til at ka­em­pe vi­de­re ale­ne.

Jun­kers JU87B Stuka var den mest be­røm­te af de ty­ske »styrt­bom­be­re« og blev brugt med øde­la­eg­gen­de re­sul­ta­ter un­der Tysklands lyn­krig mod vest. Un­der luftsla­get om Eng­land vi­ste det sig at va­e­re for tungt og lang­somt. Ty­ske mo­tor­cyk­li­ster be­va­e­ger sig...

Fransk­ma­end åb­ner ild mod de frem­ryk­ken­de ty­ske­re ved Mag­i­not-linj­en den 16. maj 1940. (tv.).

Trods den fo­re­stå­en­de hol­land­ske over­gi­vel­se blev Rot­ter­dam ta­ep­pe­bom­bet den 14. maj. 800 dø­de, og 78.000 blev hjem­lø­se.

Tysk armékom­pas, som blev brugt ved felt­to­get i vest. En mor fø­rer si­ne børn i sik­ker­hed, ef­ter de er ble­vet hjem­lø­se ef­ter et tysk an­greb i Bel­gi­en i maj 1940.

Ge­ne­ral Rom­mel, kom­man­dant for 7. pan­ser­di­vi­sion, og hans stab for­be­re­der frem­ryk­nin­gen gen­nem Frank­rig i maj 1940. Den­ne di­vi­sion var kendt som »Spø­gel­ses­di­vi­sio­nen« på grund af dens over­ra­sken­de ly­nan­greb.

Trop­per fra Roy­al Fu­si­li­ers med let­te ma­skin­ge­va­e­rer for­an Saint François-la­croix den 3.ja­nu­ar 1940. I maj 1940 var der 394.165 med­lem­mer af det bri­ti­ske kor­ps på den fransk-bel­gi­ske gra­en­se. 237.319 af dis­se var en­ga­ge­ret i front­linje­tje­ne­ste. (th.).

Tank-bar­ri­e­rer ved Mag­i­not­linj­en. Frank­rig brug­te ni år og 3 mil­li­ar­der franc på at byg­ge den­ne de­fen­si­ve linje – blot for at kon­sta­te­re, at na­zi­ster­ne i ste­det in­va­de­re­de via Be­ne­lux og Ar­den­ner­sko­ven (tv.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.