Dunkirk

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

27. MAJ – 4. JU­NI 1940

Da ty­sker­ne ryk­ke­de ind i Frank­rig, åb­ne­de de en bred kløft mel­lem den bri­ti­ske eks­pe­di­tions­styr­ke (BEF) i det nord­li­ge Frank­rig og ho­ved­par­ten af den fran­ske ha­er i syd. In­den den fjer­de uge af maj hav­de ty­ske frem­skridt og­så ad­skilt BEF fra den smul­dren­de bel­gi­ske ha­er, som ka­pi­tu­le­re­de tre da­ge se­ne­re. Der var en re­el ri­si­ko for, at he­le den bri­ti­ske ha­er kun­ne bli­ve om­rin­get og til­in­tet­gjort, men den 23. maj 1940 stand­se­de von Run­stedt pan­ser­styr­ker­ne, og den føl­gen­de dag samtyk­ke­de Hit­ler, som var usik­ker på den fran­ske ha­ers styr­ke. Det ty­ske ka­va­le­ri stand­se­de ved et net­va­erk af vand­løb, der om­gi­ver om­rå­det om­kring Lil­le og Dun­kerque, nu be­sat af BEF og et be­ty­de­ligt an­tal fran­ske di­vi­sio­ner. Den­ne pau­se til­lod de al­li­e­re­de at etab­le­re en fo­re­lø­big aen­dring. Den 6. maj på­lag­de den bri­ti­ske re­ge­ring Lord Gort, chef for BEF, at evaku­e­re så man­ge trop­per som mu­ligt fra Frank­rig. Evaku­e­rin­gen blev plan­lagt af vi­ce­ad­miral Ber­tram Ramsay, der se­ne­re som ma­ri­ne­kom­man­dør or­ga­ni­se­re­de ski­be­ne til D-dag. Ak­tio­nen blev en af de mo­dig­ste un­der kri­gen. De trop­per, der skul­le hol­de den bri­ti­ske linje i Ar­ras, blev be­or­dret til at »ka­em­pe til sid­ste mand«. Da de ty­ske an­greb blev gen­op­ta­get den 26. maj, var der kamp om hver me­ter land. I et hel­ve­de af bom­ber fra ty­ske fly sej­le­de 850-950 små ski­be og stør­re flå­de- og han­dels­ski­be i pen­dul­fart med bri­ti­ske trop­per mel­lem Dun­kerque og hav­ne i det syd­li­ge Eng­land. For­u­den ski­be fra Roy­al Navy og an­dre stør­re ski­be blev der og­så ind­sat red­nings­bå­de og traw­le­re. Hel­dig­vis kun­ne bri­ti­ske fly nå Dunkirk fra bri­ti­ske ba­ser og fo­re­ta­ge re­gel­ma­es­si­ge tog­ter mod de ty­ske en­he­der, men 177 bri­ti­ske fly gik tabt. Da det blev klart vejr, kra­e­ve­de ty­ske fly sto­re of­re. Den 1. ju­ni blev tre krigs­ski­be sa­en­ket, og Ramsay gav or­dre til, at man kun måt­te sej­le om nat­ten. Un­der den ot­te da­ge lan­ge evaku­e­ring blev an­slå­et 338.000 red­det, her­i­blandt 110.000 fran­ske sol­da­ter. De fle­ste af dem blev red­det de sid­ste to da­ge, ef­ter

Ramsay blev be­or­dret til at sen­de de sto­re ski­be til­ba­ge for at red­de ik­ke-bri­ti­ske styr­ker. En blan­ding af bri­ti­ske og fran­ske en­he­der fort­sat­te med at for­sva­re lom­men, og for man­ge af dem – bl.a. 51. Hig­hland Di­vi­sion, som blev tvun­get til at over­gi­ve sig i mid­ten af juli – var evaku­e­ring ik­ke mu­lig. Ca. 8.000 bri­ti­ske sol­da­ter end­te i fan­gen­skab. På evaku­e­rings­stran­de­ne var der of­te ka­os­lig­nen­de til­stan­de, og sol­da­ter blev un­der­ti­den dra­ebt el­ler slå­et i et for­søg på at op­ret­hol­de di­sci­plin og or­den. De bri­ti­ske styr­ker skød og­så fran­ske sol­da­ter, som var mista­enkt for spio­na­ge el­ler for­ra­e­de­ri. Den 27. maj blev en grup­pe fra Roy­al Nor­folk ta­get til fan­ge af en Ss-di­vi­sion un­der kom­man­do af ge­ne­ral Theo­dor Ei­cke, tid­li­ge­re kom­man­dant for Da­chau, og 97 mand blev kold­blo­digt myr­det. Dunkirk-evaku­e­rin­gen var bå­de en sejr og et nederlag. Den vi­ste, hvor vig­ti­ge de bri­ti­ske flå­destyr­ker var, og den gav en fors­mag på kon­flik­ten mel­lem de to luft­styr­ker, som se­ne­re pra­e­ge­de som­me­ren og ef­ter­å­ret 1940. De ty­ske flytab un­der sla­get om Frank­rig var hø­je­re end ved det se­ne­re slag om Eng­land. Ik­ke de­sto min­dre be­tød Dunkirk en va­na­e­ren­de af­slut­ning på de al­li­e­re­de be­stra­e­bel­ser på at be­sej­re Tys­kland i den­ne før­ste fa­se. Na­e­sten alt ud­styr fra den bri­ti­ske ha­er blev ef­ter­ladt el­ler øde­lagt, og en ny ha­er skul­le genop­byg­ges i de føl­gen­de år. »Krig vin­des ik­ke af evaku­e­rin­ger,« no­te­re­de Chur­chill den 4. ju­ni.

»De trop­per, der skul­le hol­de den bri­ti­ske linje i Ar­ras, blev be­or­dret til at "ka­em­pe til sid­ste mand"«

Bri­ti­ske styr­ker på stran­den i Dun­kerque ven­ter på at bli­ve evaku­e­ret. Mo­tor­kø­re­tø­jer på kaj­en i Cher­bourg un­der evaku­e­rin­gen den 13. ju­ni 1940.

Of­fi­ce­rer i Roy­al Ul­ster Ri­f­les ven­ter på evaku­e­ring ved Bray Du­nes, 8 ki­lo­me­ter fra Dun­kerque.

En bri­tisk luftva­ernska­non ved Dun­kerque i ju­ni 1940. Det me­ste af ud­sty­ret måt­te ef­ter­la­des i Frank­rig.

Trop­per­ne ven­der til­ba­ge til Dover fra Dun­kerque den 31. maj 1940. I alt blev om­kring 228.000 bri­ti­ske sol­da­ter red­det på ni da­ge.

Ski­be var et let mål for det ty­ske luft­vå­ben. Her syn­ker et over­be­la­stet fransk krigs­skib, Bour­rasque, ud for Dun­kerque.

Fran­ske sol­da­ter bli­ver ta­get til fan­ge, da den ty­ske ha­er an­kom­mer til Dun­kerque ef­ter den bri­ti­ske evaku­e­ring 4. ju­ni 1940.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.