Sla­get ved Diep­pe

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Da Lord Lou­is Mo­unt­bat­ten blev le­der af de ko­or­di­ne­re­de ope­ra­tio­ner (Com­bi­ned Ope­ra­tions) i marts 1942, over­tog han pla­ner­ne om min­dre raids mod ty­sker­ne for at te­ste de­res for­svar og ind­hen­te ef­ter­ret­nin­ger. Mo­unt­bat­ten sam­ar­bej­de­de med che­fen for den sy­døst­li­ge kom­man­do, generalløjtnant Bernard Montg­o­me­ry. Sam­men plan­lag­de de »Ope­ra­tion Rou­tes« – et raid mod den fran­ske hav­ne­by Diep­pe ved den en­gel­ske ka­nal. An­gre­bet skul­le ud­fø­res af den ca­na­di­ske 2. di­vi­sion, som var ud­sta­tio­ne­ret i det syd­li­ge Eng­land un­der le­del­se af ge­ne­ral­ma­jor Jo­hn Ro­berts, og fin­de sted i juli. For­må­let med an­gre­bet var ik­ke kun ope­ra­tio­nelt. I som­me­ren 1942 var der et sta­er­kt pres på det bri­ti­ske krigs­mi­ni­ste­ri­um fra Moskva og Was­hin­g­ton, som for­ven­te­de, at bri­ter­ne vil­le ska­er­pe ind­sat­sen mod den ty­ske fjen­de. Det var klart, at en egent­lig in­va­sion var umu­lig på grund af man­gel på ski­be og ud­dan­ne­de be­sa­et­nin­ger. Mo­unt­bat­ten og le­de­ren af kom­man­do­grup­pe 11, generalløjtnant Leigh-mall­ory, var sta­er­ke for­ta­le­re for at an­gri­be fjen­den ved først giv­ne lej­lig­hed. Leigh-mall­ory hav­de al­le­re­de etab­le­ret sto­re grup­per af kamp­fly og nog­le bom­be­fly, der vil­le an­gri­be i det nord­li­ge Eu­ro­pa og nar­re det ty­ske luft­vå­ben til

kamp. Og Mo­unt­bat­ten hav­de al­le­re­de del­ta­get i raids på St. Na­zai­re og Bru­ne­val. »Ope­ra­tion Rut­ter« var i en helt an­den ska­la, men på grund af dår­ligt vejr blev den af­lyst, og Montg­o­me­ry men­te, at pla­nen var død. Mo­unt­bat­ten genop­tog imid­ler­tid pla­ner­ne un­der ko­de­nav­net »Ju­bilee«. Han hem­me­lig­holdt plan­la­eg­nin­gen, selv for de un­der­ord­ne­de, og det er sta­dig et åbent spørgs­mål, om ak­tio­nen no­gen­sin­de for­melt blev god­kendt af stabs­che­fen el­ler krigs­mi­ni­ste­ri­et. An­gre­bet om­fat­te­de i alt 237 ski­be og land­gangs­far­tø­jer, den ca­na­di­ske kom­man­dos grup­pe 3 og 4, flå­dens A-kom­man­do­grup­pe, 50 ame­ri­kan­ske Ran­gers og i alt 74 fly­eskadro­ner. Den­ne be­ty­de­li­ge styr­ke kryd­se­de ka­na­len den 19. au­gust. Ef­ter­ret­nin­ger­ne var dår­li­ge, og an­grebs­pla­nen for et fron­ta­lan­greb på hav­nen var me­get ri­si­ka­bel. Kom­man­do­en­he­der­ne ud­før­te to flan­ke­an­greb på bat­te­ri­er­ne på beg­ge si­der af Diep­pe, men i øst blev de blev op­da­get af en tysk kon­voj, og kyst­gar­ni­so­nen blev alar­me­ret. Det var kun bat­te­ri­er­ne i vest, der blev ero­bret af kom­man­do­grup­pe 4. Ved 5-ti­den om mor­ge­nen gik ho­ved­styr­ken i land un­der da­ek­ke af et røgslør. Den mød­te tung ar­til­le­ri­ild og led sto­re tab. Ro­berts til­kald­te re­ser­ve­styr­ker­ne for at styr­ke an­gre­bet, men den­ne be­slut­ning for­va­er­re­de kun, hvad der var en åben­bar ka­ta­stro­fe. De få kø­re­tø­jer, der blev land­sat, kom en­ten ik­ke over di­ger­ne el­ler blev hur­tigt uska­de­lig­gjort.

Kl. 11.00 blev trop­per­ne be­or­dret til at tra­ek­ke sig til­ba­ge, og evaku­e­rin­gen af det, der var til­ba­ge, blev af­slut­tet tid­ligt om ef­ter­mid­da­gen. Ta­be­ne var enor­me. Af 4.963 ca­na­di­e­re blev

3.367 dra­ebt, sår­et el­ler fan­get. I alt 1.027 blev dra­ebt. Fly­ve­våb­net mi­ste­de 106 fly og øde­lag­de kun 48. Der var man­ge grun­de til ne­der­la­get, men den stør­ste fejl var, at plan­la­eg­ger­ne ik­ke for­stod, hvor sva­ert et fron­ta­lan­greb på en havn kun­ne va­e­re uden bom­bar­de­men­ter på for­hånd. Dår­lig re­kog­nos­ce­ring og for­be­re­del­se har og­så spil­let en rol­le. La­e­ren fra Diep­pe blev ta­get med i for­be­re­del­ser­ne til in­va­sio­nen af Frank­rig se­ne­re. Det øje­blik­ke­li­ge re­sul­tat ble­vat drop­pe al­le pla­ner om »en an­den front«.

»Ved 5-ti­den om mor­ge­nen, gik ho­ved­styr­ken i land un­der da­ek­ke af et røgslør«

Et lan­dings­far­tøj na­er­mer sig den fran­ske kyst un­der Diep­pe-ak­tio­nen den 19.au­gust 1942 un­der da­ek­ke af et røg­ta­ep­pe fra fly­ve­ma­ski­ner. Rai­det var en ka­ta­stro­fe og vi­ste de al­li­e­re­de, at de var nødt til at for­be­re­de sig grun­digt in­den en...

Bil­le­de fra hav­ne­om­rå­det i den fran­ske by Diep­pe. Det blev ta­get af ha­e­rens sam­ar­bejds­kom­man­do et par da­ge før sla­get i au­gust 1942.

Em­blem for 101 Troop fra den søbår­ne kom­man­do­grup­pe 6, der brug­te ka­jak­ker el­ler fol­debå­de. Grup­pen blev op­løst i 1943.

Stil­l­bil­le­der fra et ka­me­ra om bord på en Spit­fi­re Mark V, som an­gri­ber og ned­sky­der et tysk Do 217-bom­be­fly over den en­gel­ske ka­nal, un­der hjem-es­kor­te­rin­gen af en kon­voj ef­ter Diep­pe-ak­tio­nen.

Ty­ske sol­da­ter in­spi­ce­rer et øde­lagt bri­tisk land­gangs­far­tøj, som blev brugt un­der rai­det mod Diep­pe. I alt mi­ste­de de al­li­e­re­de 33 land­gangs­far­tø­jer og 1 de­stroy­er un­der ak­tio­nen.

En kom­man­dok­niv bå­ret af Ken Phil­lott fra kom­man­do­grup­pe 4 un­der Diep­pe-an­gre­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.