Felt­to­get i Østafri­ka

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

5. AU­GUST 1940 – 16. MAJ 1941

Da ta­li­en er­kla­e­re­de krig mod Stor­bri­tan­ni­en den 10. ju­ni 1940, hå­be­de Mus­so­li­ni, at Stor­bri­tan­ni­en hav­de så travlt med kri­gen i Eu­ro­pa, at han kun­ne over­ta­ge det bri­ti­ske ter­ri­to­ri­um i det nord­li­ge og øst­li­ge Afri­ka og ska­be en ud­vi­det ita­li­ensk im­pe­ri­um. Der var 326.000 ita­li­en­ske trop­per i Etio­pi­en i 1940 – 200.000 af dem var ko­lo­ni­trop­per – bak­ket op af 244 – over­ve­jen­de fora­el­de­de – fly og 866 ka­no­ner. De stod over for en dif­fus styr­ke fra det bri­ti­ske im­pe­ri­um, som ho­ved­sa­ge­ligt be­stod af afri­kan­ske re­k­rut­ter og tal­te 40.000 mand, støt­tet af 100 pri­ma­ert gam­mel­dags fly. I de før­ste da­ge af den ita­li­ensk-bri­ti­ske krig be­sat­te ita­li­en­ske styr­ker en ra­ek­ke by­er på gra­en­sen til Su­dan og Ke­nya, og en styr­ke på 25.000 mand tvang den 19. au­gust trop­per fra det bri­ti­ske im­pe­ri­um til at evaku­e­re til bri­ti­ske Aden på den ara­bi­ske kyst. På det­te tids­punkt gjor­de de ita­li­en­ske ha­e­re holdt, og det gav de bri­ti­ske kom­man­dan­ter tid til at op­ru­ste med for­sta­er­k­nin­ger fra In­di­en, Ni­ge­ria, Guld­ky­sten (Gha­na) og Syd­afri­ka, bl.a. med en uvur­der­lig eskadril­le syd­afri­kan­ske Hur­ri­ca­ne-ja­ge­re, da­ti­dens mest mo­der­ne fly. Mod slut­nin­gen af året var der 9.000 sol­da­ter i Su­dan, men i Ke­nya, som skul­le va­e­re grund­la­get for en in­va­sion af ita­li­ensk Østafri­ka, hav­de ge­ne­ral Alan Cun­ning­ham 77.000 ma­end, her­un­der 6.000 eu­ro­pa­e­e­re, bak­ket op af 6 syd­afri­kan­ske fly­ve­vå­be­neskadro­ner. I novem­ber 1940 hav­de bri­ter­ne kna­ek­ket ita­li­en­ske ko­der og kun­ne for­ud­se de­res pla­ner. I ok­to­ber star­te­de en styr­ke un­der bri­ga­de­ge­ne­ral Wil­li­am Slims kom­man­do felt­to­get, der an­greb de su­dan­ske by­er Kas­sa­la og Gal­la­bat. Sidst­na­evn­te blev ero­bret den 6. novem­ber. Den ful­de of­fen­siv blev ind­ledt den 19. ja­nu­ar af generalløjtnant Wil­li­am Platt, kom­man­dør i Su­dan, i det nord­li­ge Etio­pi­en, og blev bak­ket op af to in­di­ske di­vi­sio­ner og spe­ci­a­len­he­den Gi­deon For­ce med etio­pi­ske mod­stands­folk un­der le­del­se af major Or­de Win­ga­te. Hans navn skul­le se­ne­re – li­ge­som Slims – bli­ve be­rømt i de se­ne­re kam­pe i My­an­mar. Ef­ter den blo­dig­ste del af felt­to­get i det bar­ske om­rå­de om­kring Ke­ren, hvor ita­li­en­ske styr­ker holdt ud i 53 da­ge, brød Platts ha­er igen­nem og nå­e­de Eri­treas kyst ved Mas­sawa den 8. april. I syd star­te­de Ge­ne­ral Cun­ning­ham et an­greb fra to si­der fra Ke­nya. Gra­en­se­by­en Moy­a­le blev ge­nero­bret den

18. fe­bru­ar med en lil­le styr­ke, som hav­de til for­mål at an­spo­re til et etio­pisk op­rør. Stør­ste­par­ten af det bri­ti­ske im­pe­ri­ums styr­ker an­greb den 11. fe­bru­ar langs den afri­kan­ske kyst­linje. Selv om de var i klart min­dre­tal, var an­gre­bet en stor suc­ces.

Mo­ga­dis­hu blev ero­bret den 25. fe­bru­ar af 23. bri­ga­de (ni­ge­ri­ansk), og be­sa­et­tel­sen af hav­nen til­lod 11. (østafri­kan­ske) di­vi­sion at slut­te sig til frem­ryk­nin­gen nor­d­over ind i Etio­pi­en, så en­he­der fra me­get for­skel­li­ge de­le af det bri­ti­ske afri­kan­ske im­pe­ri­um kun­ne gå ind­gå i én kamp­styr­ke. By­en Ha­rar blev ero­bret sent i marts, og Cun­ning­ham kun­ne sam­men med en in­va­sions­styr­ke, der an­kom med skib fra Aden, nå ho­ved­sta­den Ad­dis Abe­ba den 6. april. Her blev kej­ser Hai­le Se­las­sie ef­ter et tri­umf­tog den 5. maj ge­nind­sat på den tro­ne, han var ble­vet fra­ta­get fem år tid­li­ge­re. Der var sta­dig sto­re lom­mer af ita­li­en­ske trop­per, men dis­se blev tvun­get til at ka­pi­tu­le­re i novem­ber

1941. Den ita­li­en­ske kom­man­dant, hertugen af Aosta, trak sig til­ba­ge til om­rå­det om­kring den nord­li­ge bjerg­by Am­ba Alagi, hvor han uden vå­ben, for­sy­nin­ger og håb om for­sta­er­k­nin­ger over­gav sig den 19. maj. Det bri­ti­ske im­pe­ri­ums sejr var ef­ter­tryk­ke­lig: De al­li­e­re­de styr­kers sam­le­de tab­stal lød på om­kring 3.100 dø­de og sår­e­de, og sam­ti­dig hav­de de ta­get 420.000 fjendt­li­ge trop­per til fan­ge. Ita­li­e­ner­ne hav­de på de­res si­de mi­stet 12.000 sol­da­ter ef­ter vold­som­me pro­ble­mer – ik­ke ale­ne var de­res hem­me­li­ge ko­der ble­vet kna­ek­ket, men en bri­tisk flå­destyr­ke gjor­de det umu­ligt for dem at få sendt for­sy­nin­ger el­ler for­sta­er­k­nin­ger. Det ita­li­en­ske ud­styr og de­res vå­ben var gam­mel­dags el­ler in­ef­fek­ti­ve. Man­ge ar­til­le­ri­gra­na­ter var fra 1918 og vil­le ik­ke de­to­ne­re. Og på et om­rå­de, som var na­e­sten li­ge så stort som he­le Vest­eu­ro­pa, hav­de ita­li­e­ner­ne kun 6.200 kø­re­tø­jer, for lidt bra­end­stof og 50.000 mul­dyr og he­ste. Først og frem­mest kaempede de ita­li­en­ske trop­per for en sag, de ik­ke hav­de fø­lel­ser for, og mod en fjen­de med stør­re mo­bi­li­tet, me­re ef­fek­ti­ve for­sy­nings­ru­ter og en to­tal do­mi­nans til søs og i luf­ten. For bri­ter­ne var sej­ren uhy­re vig­tig, for­di den for­hin­dre­de trus­ler mod om­rå­det om­kring Su­ez-ka­na­len fra syd og sik­re­de, at den lan­ge vej til Fjer­nø­sten ik­ke blev tru­et af fjendt­ligt til­ste­de­va­e­rel­se i Østafri­ka.

Bom­ber ram­mer han­ga­rer og an­dre byg­nin­ger på den ita­li­en­ske ba­se ved As­ma­ra un­der et an­greb fra fem RAF Vi­ck­ers Wel­les­ley-bom­be­fly den 20. juli 1940.

Ita­li­ensk-ara­bi­sk ka­va­le­ri un­der den ita­li­en­ske ero­bring af bri­tisk So­ma­liland kort tid, før de bri­ti­ske styr­ker trak sig til­ba­ge til Aden, 9. au­gust 1940.

un­der den bri­ti­ske frem­ryk­ning i ita­li­ensk So­ma­liland den 13. fe­bru­ar 1941. Afri­kan­ske trop­per fra ter­ri­to­ri­er un­der det bri­ti­ske im­pe­ri­um i bå­de Øst- og Vestafri­ka blev mo­bi­li­se­ret til kam­pen. Raf-be­sa­et­ning skif­ter til fly­ver­drag­ter uden for de­res...

Tungt be­va­eb­net med ero­bre­de ita­li­en­ske vå­ben sam­ler etio­pi­e­re sig i Ad­dis Abe­ba for at hø­re med­del­el­sen om kej­ser Hai­le Se­las­sies til­ba­ge­ven­den den 5. maj 1941.

Mand­skab fra King’s Afri­can Ri­f­les ved Wol­che­fit-pas­set ind­sam­ler vå­ben ef­ter ita­li­en­ske sol­da­ter, der har over­gi­vet sig i Etio­pi­en den 28. sep­tem­ber 1941. Små grup­per af ita­li­en­ske sol­da­ter fort­sat­te med at ka­em­pe frem til novem­ber.

Sol­da­ter i King’s Afri­can Ri­f­les

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.