Det an­det slag ved el-ala­me­in

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Det an­det slag ved el-ala­me­in var den før­ste sto­re sejr for de bri­ti­ske Com­monwe­alth-styr­ker, og den åb­ne­de vej­en til sej­ren over ak­se­magtstyr­ker­ne i Nord­afri­ka. Selv om kam­pe­ne stod i skyg­gen af be­gi­ven­he­der­ne på øst­fron­ten, var de al­li­ge­vel et afgørende vendepunkt for de al­li­e­re­de, idet de sik­re­de dem Mel­le­mø­sten og ba­ne­de vej­en for at bry­de Ak­se­mag­ter­nes do­mi­nans i Mid­del­ha­vet. Rom­mel vid­ste fra fi­a­sko­en ved Alam Hal­fa, at han mang­le­de de res­sour­cer, der var nød­ven­di­ge for at gå dy­be­re ind i Egyp­ten. I ste­det etab­le­re­de han en bred for­svars­front med ty­ske trop­per og tanks for at styr­ke de ita­li­en­ske af­de­lin­ger. Den stør­ste kon­cen­tra­tion af ak­se­magtstyr­ker fand­tes i nord for at be­skyt­te kyst­linj­en. Rom­mel hav­de fi­re ty­ske og højst ot­te ita­li­en­ske af­de­lin­ger til rå­dig­hed. De tal­te 500 tanks og 350 fly, og al­le styr­ker hav­de kun lidt bra­end­stof og få re­ser­ve­de­le. Montg­o­me­ry kun­ne se si­ne styr­ker vok­se støt i sep­tem­ber og ok­to­ber. Han hav­de 1.030 tanks og me­re end 1.500 fly i Mel­le­mø­sten og på Mal­ta til rå­dig­hed. Men han na­eg­te­de at skri­de til hand­ling, før han var sik­ker på, at hans styr­ke var til­stra­ek­ke­lig. Ope­ra­tio­nen var så­le­des sa­er­de­les godt plan­lagt. Montg­o­me­ry vil­le an­gri­be, hvor Rom­mel var sta­er­ke­st – i nord – men ca­mou­f­le­re an­gre­bet med fle­re af­led­nings­ma­nøv­rer i syd. Tan­ken bag ope­ra­tio­nen med ko­de­nav­net »Light­foot« var at la­de in­fan­te­ri­af­de­lin­ger åb­ne en vej gen­nem mi­ne­fel­ter­ne og der­ef­ter sen­de tanks gen­nem den­ne åb­ning. Med en frem­skudt grup­pe på plads vil­le ope­ra­tion num­mer to, »Su­per­ch­ar­ge«, pres­se sto­re va­eb­ne­de styr­ker igen­nem og frem til det en­de­li­ge nå­de­stød. Start­skud­det kom den 23. ok­to­ber, da Rom­mel til­fa­el­dig­vis var på sy­ge­or­lov. Ope­ra­tion Light­foot star­te­de med mas­siv ar­til­le­ri­ild om af­te­nen den 23. ok­to­ber. Rom­mels af­lø­ser, generalløjtnant Stum­me, dø­de un­der de al­li­e­re­des fly­an­greb, hvil­ket før­te til for­vir­ring, ind­til Rom­mel var til­ba­ge den 25. ok­to­ber. Mod­stan­den var sta­dig hård, og først på an­den­da­gen var der frem­skridt langs ky­sten og om­kring Kid­ney Hill. Rom­mel

23. OK­TO­BER – 4. NOVEM­BER 1942

be­or­dre­de si­ne tanks nord­på for at dri­ve fjen­den va­ek, men der­med åb­ne­des vej­en for de al­li­e­re­des an­greb på de ita­li­en­ske stil­lin­ger. Kam­pe­ne bøl­ge­de frem og til­ba­ge, men med en strøm af nye vå­ben til de al­li­e­re­des styr­ker indså Rom­mel, at han hav­de tabt. Han hav­de nu kun 35 brug­ba­re tanks til­ba­ge. Hit­ler na­eg­te­de til­ba­ge­tra­ek­ning, men to da­ge se­ne­re var han nødt til at se re­a­li­te­ter­ne i øj­ne­ne, og Rom­mel star­te­de en hur­tig til­ba­ge­tra­ek­ning ve­stover langs kyst­vej­en. En­kel­te ita­li­en­ske de­lin­ger fort­sat­te med at ka­em­pe, men stil­lin­gen var håb­løs.

Rom­mel ef­ter­lod me­re end 400 øde­lag­te tanks, mens de al­li­e­re­de tab­te om­kring 250 – og tog me­re end 30.000 fan­ger. 8. armé sat­te ef­ter Rom­mel, og den 13. novem­ber hav­de de al­li­e­re­de styr­ker gen­vun­det To­bruk. Ak­se­mag­ter­ne gjor­de nog­le min­dre for­søg på at for­sva­re Beng­ha­zi den 20. novem­ber og El Ag­heila mel­lem den 23. novem­ber og 13. de­cem­ber, men pres­set var ubarm­hjer­tigt. Tripo­li blev be­sat den 23. ja­nu­ar, og Rom­mel ram­te den sid­ste for­svars­linje i Tu­nesi­en, Ma­reth-linj­en, hvor hans styr­ker en­de­lig stop­pe­de og vend­te om. Sej­ren ved el-ala­me­in var en kends­ger­ning, og kir­ke­klok­ker­ne i Stor­bri­tan­ni­en fik lov til at rin­ge for før­ste gang si­den maj 1940.

»Mod­stan­den var sta­dig hård, og først på an­den­da­gen var der frem­skridt langs ky­sten og om­kring Kid­ney Hill«

Ita­li­en­ske sol­da­ter på den egyp­ti­ske front ved el-ala­me­in i ak­tion mod al­li­e­re­de styr­ker. Ca. 60 pct. af Ak­se­mag­ter­nes trop­per i el-ala­me­in var ita­li­en­ske. Em­blem for den bri­ti­ske 7th Ar­mou­red Di­vi­sion, og­så kal­det »Ør­ken­rot­ter­ne« (th.).

Ty­ske sol­da­ter be­man­der en luftva­ernska­non un­der Sla­get ved el-ala­me­in. De fandt ud af, at den og­så kun­ne bru­ges mod tanks, og den var et me­get ef­fek­tivt vå­ben mod al­li­e­re­de un­der he­le kri­gen.

Em­blem for 51st Hig­hland In­fan­try Di­vi­sion (tv.).

En mo­bil bri­tisk Bo­fors-luft­for­svarska­non be­va­e­ger sig frem mod den li­by­ske front­linje i novem­ber 1942. På jor­den lig­ger en død tysk sol­dat.

Sher­man-tanks fra de al­li­e­re­de styr­ker i Nord­afri­ka på jagt ef­ter ty­ske­re og ita­li­e­ne­re på til­ba­ge­tog i novem­ber 1942.

Et bri­tisk Daim­ler-benz pan­ser­kø­re­tøj ved star­ten af an­gre­bet på den ty­ske ba­se i Tripo­li den 18. ja­nu­ar 1943. Hav­ne­by­en faldt fem da­ge se­ne­re.

Det bri­ti­ske in­fan­te­ri ryk­ker frem gen­nem støv og røg un­der Det an­det slag ved el-ala­me­in i ok­to­ber 1942.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.