Den ty­ske Blitzkri­eg mod Stor­bri­tan­ni­en

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

7. SEP­TEM­BER 1940 – 16. MAJ 1941

De vold­som­me bom­bar­de­men­ter af bri­ti­ske by­er be­gynd­te med et an­greb på Lon­don den 7. sep­tem­ber 1940. Hav­ne og an­dre mi­li­ta­e­re knu­de­punk­ter var ble­vet ud­sat for spred­te bomb­nin­ger si­den ju­ni. I juli blev 258 ci­vi­le dra­ebt, i au­gust 1.075. Det før­ste an­greb i Lon­do­n­om­rå­det kom den 18.-19.au­gust og i det cen­tra­le Lon­don den 22.-23.au­gust. Her­ef­ter ram­te et stort an­greb Li­ver­pool den 28.-29. au­gust. Men an­gre­bet den 7.sep­tem­ber var det før­ste re­sul­tat af Hit­lers or­dre, som han ud­sted­te den 5.sep­tem­ber – en or­dre om at øde­la­eg­ge in­du­stri­el­le og mi­li­ta­e­re an­la­eg samt by­ens for­sy­nings­sy­ste­mer. De 350 ty­ske bom­be­fly, der an­greb hav­nen i det øst­li­ge Lon­don to da­ge se­ne­re, be­gynd­te det, der blev kendt som »Blitzkri­eg«. Den ty­ske plan var at ned­bry­de Stor­bri­tan­ni­ens ev­ne til at fø­re krig og at un­der­mi­ne­re be­folk­nin­gens op­bak­ning til re­ge­rin­gen, men da in­va­sions­pla­ner­ne blev op­gi­vet i mid­ten af sep­tem­ber, fik an­gre­be­ne et me­re di­rek­te po­li­tisk for­mål. Ty­ske le­de­re hå­be­de, at an­gre­be­ne på by­er­ne vil­le tvin­ge Stor­bri­tan­ni­en til at for­hand­le og gø­re en in­va­sion unød­ven­dig, og den 16. sep­tem­ber gav Göring or­dre til, at den na­e­ste fa­se for al­vor skul­le igangs­a­et­tes. Ind­til den 5.ok­to­ber var der 35 sto­re luf­tan­greb, 18 af dem mod Lon­don, og al­le blev ud­ført i dags­lys. De sto­re tab tvang det ty­ske luft­vå­ben til at gå over til nat­li­ge bom­be­tog­ter, og fra be­gyn­del­sen af ok­to­ber til den 16. maj 1941 an­greb ty­ske fly en lang ra­ek­ke vig­ti­ge by­er om nat­ten, når vej­r­for­hol­de­ne til­lod det. Fly­en­he­der­ne hav­de få­et in­struk­ser om at an­gri­be

spe­ci­fik­ke mål, og de blev hjul­pet af et ra­dar­sy­stem kal­det Kni­ck­e­be­in, som ar­bej­de­de ef­fek­tivt, ind­til bri­ti­ske for­ske­re i novem­ber og de­cem­ber 1940 op­fandt sy­ste­mer, der kun­ne ge­ne­re an­la­eg­get. Blitzkri­gen var kon­cen­tre­ret om Lon­don, som blev an­gre­bet 57 da­ge i tra­ek mel­lem den 7. sep­tem­ber og 2. novem­ber og der­ef­ter re­gel­ma­es­sigt ind­til 10. maj. Blitzens mest be­røm­te an­greb fandt sted nat­ten til den 29. de­cem­ber, da en stor del af Lon­dons cen­trum blev øde­lagt af 136 ty­ske bom­be­re. Her­fra stam­mer det sym­bol­ske bil­le­de med flam­mer og røg fra St. Pauls Cat­hed­ral. An­gre­be­ne blev og­så ret­tet mod de fle­ste af de bri­ti­ske hav­ne og in­du­stri­om­rå­der: Bel­fast i Nor­dir­land, Glas­gow i Skot­land, Ply­mouth, Sout­hamp­ton og Port­s­mouth. Det an­greb, der fik den stør­ste op­ma­er­k­som­hed, var imod Coven­try om nat­ten den 14.-15. novem­ber 1940, hvor 554 men­ne­sker om­kom. Ved de stør­ste an­greb på Lon­don blev 18.800 tons bom­ber ka­stet – til sam­men­lig­ning var tal­let for stør­re an­greb på an­dre by­er 11.800 tons. Bom­ber­ne dra­eb­te i alt 43.000 men­ne­sker og øde­lag­de el­ler be­ska­di­ge­de 1 mil­li­on hu­se, men gjor­de in­gen vold­som ska­de på den bri­ti­ske øko­no­mi el­ler mi­li­ta­e­re ind­sats. Det bri­ti­ske svar lag­de va­egt på bå­de ak­tiv og pas­siv mod­stand. I maj 1941 hav­de man 16 eskadro­ner med natj­a­ge­re, der blev me­re ef­fek­ti­ve, som kam­pe­ne fort­sat­te. Der fand­tes 1.785 tun­ge og let­te luftva­ernska­no­ner i som­me­ren 1940 og over 4.500 lyska­ste­re, men dis­se hav­de be­gra­en­set ef­fek­ti­vi­tet. Man­ge ty­ske tab skyld­tes ulyk­ker, hvor be­sa­et­nin­gen fløj lan­ge af­stan­de un­der dår­li­ge vej­r­for­hold. Det pas­si­ve for­svar blev or­ga­ni­se­ret lands­da­ek­ken­de med me­re end 2 mil­li­o­ner fri­vil­li­ge i or­ga­ni­sa­tio­nen til fore­byg­gel­se af fly­an­greb. De stod for bl.a. evaku­e­ring og di­stri­bu­tion af gas­ma­sker. Før 1940 var 2,5 mil­li­o­ner bil­li­ge »An­der­son-bom­be­rum« (opkaldt ef­ter Sir Jo­hn An­der­son, der var an­svar­lig for ci­vil­for­sva­ret) ble­vet pro­du­ce­ret, og i al­le by­er blev der kon­stru­e­ret be­ton­bun­ke­re, ka­el­dre og un­derjor­di­ske rum. Ik­ke de­sto min­dre var an­tal­let af ci­vi­le tab højt, og i man­ge by­er var folk på flugt det stør­ste ri­si­ko­e­le­ment. Der op­stod en vis de­mora­li­se­ring og sti­gen­de kri­mi­na­li­tet. Re­ge­rin­gen kom med man­ge til­tag, bl.a. kun­ne de­le af Lon­dons un­der­grunds­net bru­ges som mid­ler­ti­di­ge be­skyt­tel­ses­rum, Mora­len blev styr­ket, selv om blitzen fort­sat­te. Da den slut­te­de i maj 1941, var Stor­bri­tan­ni­en end­nu me­re – ik­ke min­dre – fast be­slut­tet på at fort­sa­et­te med at ka­em­pe.

Lon­dons brand­va­e­sen ved East­che­ap i Lon­don. Ved ud­gan­gen af 1940 var om­kring 20.000 brand­bom­ber ble­vet ka­stet over ho­ved­sta­den.

Lon­don-bor­ge­re sø­ger ly i Aldwych me­tro­sta­tion den 8. ok­to­ber 1940 – en af de 79 sta­tio­ner, der blev brugt som be­skyt­tel­ses­rum.

En øde­lagt bus i ru­i­ner­ne af Coven­try, som blev vold­somt bom­bet den 14.-15. novem­ber 1940. By­en blev et sym­bol på Blitz-krigens gru­som­hed og etab­le­re­de se­ne­re en ta­et for­bin­del­se med den ty­ske by Dres­den, som blev øde­lagt i fe­bru­ar 1945.

Et fo­to fra Li­ver­pool ef­ter kraf­ti­ge bom­be­an­greb i 1940. Flo­den Mer­sey ses til ven­stre og Li­ver Bu­il­ding i mid­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.