Tysk nederlag ved Stalingrad

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Den vel­lyk­ke­de sov­je­ti­ske ope­ra­tion »Ura­nus« om­rin­ge­de 200-250.000 sol­da­ter fra Ak­se­mag­ter­ne ved Stalingrad. Styr­ker­ne om­fat­te­de den 6. armé, det me­ste af 4. pan­se­rarmé og nog­le en­he­der fra Tysklands al­li­e­re­de. Selv om de hav­de sto­re lag­re af am­mu­ni­tion og mad samt tre fun­ge­ren­de lan­dings­ba­ner, fik en­he­der­ne ik­ke til­stra­ek­ke­li­ge for­sy­nin­ger. Luft­bro­en le­ve­re­de gen­nem­snit­ligt 100 tons om da­gen, og det ty­ske luft­vå­ben mi­ste­de 488 trans­port­fly un­der­vejs. I ja­nu­ar var ra­tio­ner­ne sat ned til 55 gram brød og 28 gram suk­ker om da­gen. Det lyk­ke­des ty­sker­ne at fly­ve om­kring 30.000 sår­e­de ud, mens tu­sind­vis af an­dre med for­frys­nin­ger og dy­sen­te­ri kaempede vi­de­re i håb om at bli­ve red­det. Den sov­je­ti­ske over­kom­man­do an­slog, at 80.000 fjendt­li­ge sol­da­ter var i by­en, og at de­res ud­sat­te stil­ling vil­le en­de med over­gi­vel­se. En styr­ke på 47 sov­je­ti­ske di­vi­sio­ner blev flyt­tet til om­rå­det om­kring Stalingrad, og 300 fly og 179 kamp­vog­ne skul­le fuld­fø­re, hvad der blev kaldt »Ope­ra­tion Kol'tso« (ring). An­gre­bet skul­le fin­de sted den 10. ja­nu­ar, men Paulus fik lej­lig­hed til at over­gi­ve sig to da­ge før, hvil­ket han straks af­vi­ste. De sov­je­ti­ske plan­la­eg­ge­re for­ven­te­de, at ope­ra­tio­nen vil­le va­re et par da­ge, men først ef­ter tre uger var sla­get slut. Ope­ra­tion Kol'tso star­te­de med det stør­ste ar­til­leri­bom­bar­de­ment, Den Rø­de Ha­er no­gen­sin­de hav­de iva­er­k­sat. Man­ge af Paulus' styr­ker blev spredt ud på åbent ter­ra­en om­kring Stalingrad. De sov­je­ti­ske styr­ker fandt det van­ske­ligt at ka­em­pe midt i by­ens ru­i­ner, så­dan som ty­sker­ne og­så hav­de op­le­vet det. I hjer­tet af by­en kaempede ge­ne­ral Tjuj­ko­vs 62. armé, og i ste­det for at for­sva­re, kun­ne den nu an­gri­be. Hans styr­ker pres­se­de de ty­ske trop­per til­ba­ge me­ter for me­ter, og den 22. ja­nu­ar sam­le­de de sov­je­ti­ske trop­per sig til det en­de­li­ge slag. De fjer­ne­de al til­ba­ge­va­e­ren­de mod­stand, og de ty­ske sol­da­ter be­gynd­te at over­gi­ve sig i stort an­tal. Den 26. ja­nu­ar fik Tjuj­ko­vs armé en­de­lig kon­takt med for­trop­pen i den an­den styr­ke, og den 31. ja­nu­ar nå­e­de de by­ens cen­trum. Her fandt man ud af, at Paulus skjul­te sig i et va­re­hus. En ung sov­je­tof­fi­cer, løjt­nant Fjo­dor Yeltsjen­ko, gik ned i ka­el­de­ren, hvor han fandt en ud­mat­tet kom­man­dant. Paulus ind­vil­li­ge­de i at over­gi­ve sig og blev ta­get med til Rokos­sovski­js ho­ved­kvar­ter nord for by­en. 4. pan­se­rarmé kaempede en hård kamp, men mat­te over­gi­ve sig den 2. fe­bru­ar. Ta­bet var det va­er­ste, den ty­ske ha­er hav­de lidt. Om­kring 91.000 blev ta­get til fan­ge, mens 147.000 dø­de i kamp. Man­ge frøs ihjel. De sov­je­ti­ske tab blev op­gjort til 485.000, her­af 155.000 dø­de el­ler til­fan­ge­tag­ne.

Stalingrad var et sig­nal om, at krigs­lyk­ken var vendt. Stør­ste­delen af den ty­ske ha­er stod sta­dig

langt in­de i Sov­je­tu­ni­o­nen langs en front på 2.400 ki­lo­me­ter, men kam­pen var ik­ke la­en­ge­re en­si­dig. Med sej­ren slut­te­de pe­ri­o­den med de­mora­li­se­ring og usik­ker­hed hos de sov­je­ti­ske le­de­re og i be­folk­nin­gen. Sta­lin blev ud­na­evnt til marskal, hans før­ste mi­li­ta­e­re ti­tel. I Tys­kland blev ne­der­la­get mod­ta­get med van­tro. Hit­ler, som hav­de for­frem­met Paulus til felt­marskal da­gen in­den over­gi­vel­sen, var ra­sen­de, for­di Paulus ik­ke hav­de be­gå­et selv­mord. Og da­gen ef­ter over­gi­vel­sen spil­le­de tysk ra­dio »Sieg­fri­eds be­gra­vel­ses­march« fra Wag­ners »Rag­na­rok« igen og igen.

»Stør­ste­delen af den ty­ske ha­er stod sta­dig langt in­de i Sov­je­tu­ni­o­nen langs en front på 2.400 ki­lo­me­ter, men kam­pen var ik­ke la­en­ge­re en­si­dig«

Styr­ker fra Den Rø­de Ha­er for­be­re­der sig på den sid­ste of­fen­siv i Stalingrad sent i 1942. »Ope­ra­tion Kol’tso« skul­le knu­se al tysk mod­stand. Ge­ne­ral Friedrich Paulus an­kom­mer til det sov­je­ti­ske ho­ved­kvar­ter for at over­gi­ve sig den 31. ja­nu­ar 1943.

En af skul­der­strop­per­ne, som Sta­lin brug­te ef­ter ud­na­ev­nel­sen til marskal af Sov­je­tu­ni­o­nen i 1943.

Re­ster­ne af en tysk en­hed un­der Sla­get om Stalingrad. De dø­de blev lig­gen­de stivfros­ne i den ek­stre­me kul­de.

Ty­ske krigs­fan­ger mar­che­rer gen­nem ga­der­ne i det iskol­de Stalingrad på vej til fan­ge­lej­re­ne. I alt blev 91.000 krigs­fan­ger ta­get, men man­ge over­le­ve­de ik­ke tu­ren.

Le­de­ren af den sov­je­ti­ske styr­ke ved Don, ge­ne­ra­lo­berst Rokos­sov­sky, i ja­nu­ar 1943 li­ge før den ty­ske ka­pi­tu­la­tion. Han var ble­vet fjer­net i 1937, men blev ge­nind­sat i 1940 og blev en af ha­e­rens mest suc­ces­ful­de le­de­re.

Ty­ske sol­da­ter la­es­ser et fly in­de i Stalingrad. Den ene­ste må­de at få for­sy­nin­ger på var via luft­bro­en, og i slut­nin­gen af ja­nu­ar var der kun ét fly til for­sy­nin­ger, post og trans­port af sår­e­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.