Ca­sablan­ca­kon­fe­ren­cen

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Mel­lem den 14. og 24. ja­nu­ar 1943 mød­tes pra­esi­dent Roo­se­velt og pre­mi­er­mi­ni­ster Chur­chill på et ho­tel i en for­stad til den fransk-ma­rok­kan­ske by Ca­sablan­ca. Sam­men med de­res rå­d­gi­ve­re skul­le de dis­ku­te­re den ve­st­li­ge stra­te­gi, når Nord­afri­ka var på de al­li­e­re­des ha­en­der. Sta­lin blev og­så in­vi­te­ret, men tak­ke­de nej, for­di han måt­te va­e­re i Moskva pga. kam­pe­ne i Stalingrad. (Sta­lin var i øv­rigt me­get lidt glad for at fly­ve og hav­de en over­dre­ven frygt for mang­len­de sik­ker­hed). Det var Roo­se­velt, der valg­te Ca­sablan­ca som sted for kon­fe­ren­cen. Chur­chill hav­de rejst me­get un­der kri­gen, mens det var pra­esi­den­tens før­ste flyv­ning ef­ter til­tra­e­del­sen i 1933, og han var ivrig ef­ter at ta­ge på en lang rej­se til ud­lan­det.

Han rej­ste med en Pan-am Clip­per fra Fl­o­ri­da til Gam­bia i Vestafri­ka og der­ef­ter med et om­byg­get trans­port­fly til Ca­sablan­ca. Chur­chill fløj til Ma­rok­ko i et stø­jen­de og koldt bom­be­fly, der var li­ge ved at bry­de i brand un­der­vejs. De to statsover­ho­ve­der an­kom til et om­rå­de, der ind­til for ny­lig hav­de va­e­ret un­der Vi­chy-frank­rigs kon­trol. I lø­bet af 1942 af­slø­re­de sam­ta­ler mel­lem USA og Stor­bri­tan­ni­en, at de to hav­de me­get for­skel­li­ge me­nin­ger om, hvil­ke stra­te­gi­ske greb der var på­kra­e­vet. Roo­se­velt og hans ha­er­chef Ge­or­ge Mars­hall så ger­ne ame­ri­kan­ske trop­per i kamp i Eu­ro­pa så hur­tigt som mu­ligt, men var un­der hårdt pres for at flyt­te res­sour­cer til kam­pe­ne i Stil­le­ha­vet. De to al­li­e­re­de hav­de el­lers af­talt at fo­re­ta­ge en in­va­sion over den en­gel­ske ka­nal i 1943 med ko­de­nav­net »Ro­un­dup«. Men det var ik­ke godt nok for pra­esi­den­ten el­ler Sta­lin, der øn­ske­de en an­den front al­le­re­de i 1942. Ope­ra­tion »Torch« var et kom­pro­mis, som til­lod ame­ri­kan­ske trop­per en smu­le hand­ling i 1942, men vil­le gø­re det va­e­re van­ske­ligt at gen­nem­fø­re »Ro­un­dup« i 1943. Det vil­le og­så bin­de ame­ri­ka­ner­ne i en mid­del­havs­stra­te­gi, som Mars­hall som ud­gangs­punkt var ue­nig i. Chur­chill og hans stabs­chef, ge­ne­ral Alan Broo­ke, ar­gu­men­te­re­de for en mid­del­havs­stra­te­gi, der an­greb Ita­li­en, hvil­ket skul­le tvin­ge de ty­ske trop­per til op­split­ning og sand­syn­lig­vis fjer­ne Ita­li­en fra kri­gen. Stra­te­gi­en vil­le og­så sva­ek­ke mod­stan­den i Frank­rig og gø­re en in­va­sion nem­me­re dér. Ef­ter bit­re dis­kus­sio­ner ac­cep­te­re­de ame­ri­ka­ner­ne en in­va­sion af Si­ci­li­en og gik mod­vil­ligt med til at ud­sa­et­te in­va­sio­nen i Frank­rig til 1944. Det­te var ik­ke det ene­ste, der blev drøf­tet i Ca­sablan­ca. Of­fi­ce­rer fra luft­styr­ker­ne delt­og og­så i hå­bet om at over­ta­le Roo­se­velt og Chur­chill til at ud­vi­de bomb­nin­gen som en er­stat­ning for den an­den front. Der blev af­talt en fa­el­les bom­be­stra­te­gi, så­le­des at ame­ri­kan­ske luft­styr­ker skul­le bom­be om da­gen og bri­ter­ne om nat­ten. Det vig­tig­ste re­sul­tat af Ca­sablan­ca var imid­ler­tid erkla­e­rin­gen om, at man kra­e­ve­de fjen­der­nes ube­tin­ge­de over­gi­vel­se. Roo­se­velt brug­te ud­tryk­ket i sin en­de­li­ge ta­le, men det blev ik­ke gen­ta­get i den

of­fi­ci­el­le med­del­el­se fra kon­fe­ren­cen. Det hav­de va­e­ret drøf­tet på for­hånd i Was­hin­g­ton og Lon­don, og Chur­chill var be­stemt util­freds med ud­tryk­ket, da det be­gra­en­se­de Stor­bri­tan­ni­ens for­søg på at lok­ke Ita­li­en ud af den ty­ske al­li­an­ce. Ik­ke de­sto min­dre blev det et po­pu­la­ert slo­gan, og det ind­gik i de al­li­e­re­des stra­te­gi: at gen­nem­fø­re den mi­li­ta­e­re sejr uden plads til for­hand­ling. »Den ube­tin­ge­de over­gi­vel­se« er ble­vet kri­ti­se­ret for at va­e­re et alt for ba­stant krav, men i en krig mod vold­som­me og ufor­son­li­ge mod­stan­de­re var det en klar til­ken­de­gi­vel­se af, hvad der ven­te­de fjen­den.

»Of­fi­ce­rer fra luft­styr­ker­ne delt­og og­så i hå­bet om at over­ta­le Roo­se­velt og Chur­chill til at ud­vi­de bomb­nin­gen som en er­stat­ning for den an­den front«

Pra­esi­dent Roo­se­velt (for­re­st til ven­stre) ta­ler med sin na­e­re me­d­ar­bej­der Har­ry Hopkins på fly­et til­ba­ge fra Ca­sablan­ca­kon­fe­ren­cen. Tu­ren der­ned hav­de va­e­ret Roosevelts før­ste flyv­ning, ef­ter han blev pra­esi­dent i 1933.

En ma­rok­kansk avis­sa­el­ger med bil­le­der af pra­esi­dent Roo­se­velt un­der Ca­sablan­ca­kon­fe­ren­cen i ja­nu­ar 1943.

Roo­se­velt og Chur­chill sam­men med ge­ne­ral Hen­ri Giraud (til ven­stre) og ge­ne­ral Char­les de Gaul­le (nr. 2 fra høj­re). Ame­ri­ka­ner­ne øn­ske­de, at Giraud skul­le va­e­re le­der af de frie fran­ske styr­ker i Nord­afri­ka, men de Gaul­le na­eg­te­de at bli­ve de­gra­de­ret.

Krigskor­re­spon­den­ter på Ca­sablan­ca­kon­fe­ren­cen hol­der pres­se­kon­fe­ren­ce med Roo­se­velt og Chur­chill, som do­mi­ne­re­de for­hand­lin­ger­ne. Win­ston Chur­chill i so­len i Mar­ra­kech i Ma­rok­ko ef­ter en lun­ge­be­ta­en­del­se i de­cem­ber 1943. Mar­ra­kech var en af Chur­chills...

Et ma­le­ri af den ty­ske pro­pa­gan­da­mi­ni­ster Jo­seph Go­eb­bels, der ta­ler til en ska­re i Ber­li­ner Sport­pa­last den 30. ja­nu­ar 1943, 10-års­da­gen for Hit­ler-re­gi­mets mag­tover­ta­gel­se. De al­li­e­re­des krav om over­gi­vel­se g jor­de Go­eb­bels til et pro­pa­gan­da­va­er­k­tøj,...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.