»Ope­ra­tion Com­pass« – ita­li­ensk nederlag i Nord­afri­ka

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

7. DE­CEM­BER 1940 – 9. FE­BRU­AR 1941

Med ud­brud­det af kri­gen mel­lem Ita­li­en og Stor­bri­tan­ni­en den 10. ju­ni 1940 syn­tes det op­lagt, at de sto­re ita­li­en­ske styr­ker i ko­lo­ni­en Li­by­en – me­re end 236.000 mand – skul­le bru­ges til at true den bri­ti­ske po­si­tion i Egyp­ten, hvor bri­ter­ne hav­de sta­tio­na­e­re luft-, ma­ri­ne- og landstyr­ker. Kon­trol over Su­ezka­na­len var Ita­li­ens en­de­li­ge mål, hvil­ket vil­le kun­ne åb­ne for­sy­nings­ru­ter til lan­dets be­lej­rings­styr­ker i Østafri­ka.

Mus­so­li­ni gav ik­ke or­dre til frem­ryk­ning før den 13. sep­tem­ber. De fem di­vi­sio­ner fra den ita­li­en­ske 10. armé, le­det af ge­ne­ral Ma­rio

Ber­ti, var tal­ma­es­sigt over­leg­ne i for­hold til de dår­ligt ud­sty­re­de bri­ti­ske en­he­der un­der kom­man­do af ge­ne­ral­ma­jor Richard O'con­nor. De ita­li­en­ske styr­ker tra­eng­te 95 ki­lo­me­ter ind på egyp­tisk ter­ri­to­ri­um og gra­ve­de sig ned langs en for­svars­linje fra Si­di Bar­ra­ni ved ky­sten. Ita­li­ens mis­lyk­ke­de for­søg på at tra­en­ge la­en­ge­re frem gav de bri­ti­ske styr­ker tid at få nye for­sy­nin­ger af Ma­til­da-tanks og an­det ud­styr fra Stor­bri­tan­ni­en.

Med til­la­del­se fra den øver­st­be­fa­len­de i Mel­le­mø­sten, ge­ne­ral Ar­chi­bald Wa­vell, gen­nem­før­te O'con­nor et ri­si­ka­belt an­greb i stor ska­la med ko­de­nav­net »Ope­ra­tion Com­pass« i et for­søg på at pres­se ita­li­e­ner­ne til­ba­ge. Den 8. de­cem­ber brød den 4. in­di­ske di­vi­sion den sva­ge ita­li­en­ske for­svars­linje, mens bri­ter­nes 7. Ar­mored Di­vi­sion gik rundt om den ita­li­en­ske linje og an­greb bag­fra. Ved ope­ra­tio­nen blev me­re end 38.000 ta­get til fan­ge, og det suc­ces­ful­de og hur­ti­ge an­greb op­mun­tre­de O'con­nor til at gå vi­de­re og in­va­de­re den øst­li­ge li­by­ske provins Ky­re­nai­a­ka. Ef­ter hår­de kam­pe faldt den li­by­ske havn Bar­dia den 4. ja­nu­ar, og den 22. ja­nu­ar blev To­bruk be­sat, så­le­des at fjen­den mi­ste­de en vig­tig for­sy­nings­ba­se.

Den ita­li­en­ske ha­er un­der le­del­se af Mars­hal Gra­zi­a­ni blev truk­ket til­ba­ge for at for­sva­re Tripo­li­ta­ni­en, den ve­st­li­ge provins Li­by­en, hvor­til de før­ste ty­ske for­sta­er­k­nin­ger an­kom for at støt­te den ita­li­en­ske mod­stand. Styr­ker fra det bri­ti­ske im­pe­ri­um ryk­ke­de hur­tigt frem, ind­til na­e­sten he­le Ky­re­nai­a­ka var på de­res ha­en­der. 7. pan­ser­di­vi­sion – som an­kom til Be­da Fomm ved Si­dra-bug­ten den 5. fe­bru­ar blot en halv ti­me, før ita­li­e­ner­ne star­te­de til­ba­ge­to­ge – sat­te ef­ter ita­li­e­ner­ne. Ef­ter en kort tra­ef­ning over­gav de ita­li­en­ske trop­per sig den 7. fe­bru­ar, men im­pe­ri­ets styr­ker fort­sat­te vi­de­re til El Ag­heila, hvor de­res an­greb op­hør­te. For­sta­er­k­nin­ger skul­le nem­lig over­fø­res til Bal­kan­felt­to­get i et for­søg på at stop­pe Ak­se­mag­ter­nes an­greb på Gra­e­ken­land. Det sva­ek­ke­de kra­ef­ter­ne i Nord­afri­ka. Dog hav­de om­kring 30.000 al­li­e­re­de trop­per med et tab på an­slå­et 2.000 dø­de og sår­e­de ja­get en ha­er, som var ot­te gan­ge så stor, på flugt. Me­re end 130.000 ita­li­e­ne­re blev ta­get til fan­ge, og de, der vend­te til­ba­ge til Tripo­li­ta­nia, hav­de brug for me­re mo­der­ne ud­styr. På seks må­ne­der hav­de det ita­li­en­ske im­pe­ri­um i Afri­ka lidt et nederlag, som det al­drig rig­tigt kom over.

»Me­re end 130.000 ita­li­e­ne­re blev fan­get«

Glo­ster Gla­di­a­tor­kamp­fly fra Roy­al Au­stra­li­an Air For­ce fly­ver over det mo­bi­le ope­ra­tør­rum ved et lan­dings­sted ved Sol­lum i Egyp­ten, som blev brugt un­der Ope­ra­tion Com­pass (tv.).

Trop­per fra 7. au­stral­ske di­vi­sion mar­che­rer mod Bar­dia den 6. ja­nu­ar 1941 un­der den hur­ti­ge frem­ryk­ning langs den li­by­ske kyst (th.).

En ko­lon­ne ita­li­en­ske krigs­fan­ger mar­che­rer til en armé­ba­se den 6. ja­nu­ar 1941 un­der an­gre­bet på Bar­dia. Over 40.000 blev ta­get til fan­ge un­der ope­ra­tio­nen. Hav­ne­an­la­eg i To­bruk bra­en­der den 24. ja­nu­ar 1941, to da­ge ef­ter at bri­ti­ske og...

Com­monwe­alth-trop­per an­kom­mer til den li­by­ske by den 29. de­cem­ber 1940, mens ind­byg­ge­re forun­dret ser på.

Ge­ne­ral Sir Ar­chi­bald Wa­vell (th.) i sam­ta­le med generalløjtnant Richard O’con­ner un­der sla­get om Bar­dia den 4. ja­nu­ar 1941.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.