Ne­der­la­get for Ak­se­mag­ter­ne i Afri­ka: Tu­nesi­en

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Ef­ter su­ces­sen i Det an­det slag ved ela­la­me­in og Torch-ak­tio­ner­ne i Nord­afri­ka hå­be­de de al­li­e­re­de at ud­ryd­de fjen­den i lø­bet af få uger. I ste­det lyk­ke­des det Rom­mel at flyt­te Afri­kakor­p­set til­ba­ge til det syd­li­ge Tu­nesi­en i slut­nin­gen af ja­nu­ar 1943. I det nord­li­ge om­rå­de etab­le­re­de 5. pan­se­rarmé og re­ster­ne af den ita­li­en­ske ha­er en ny front­linje trods mang­len på ud­styr, olie og am­mu­ni­tion. De al­li­e­re­des plan var at bru­ge et ame­ri­kansk frem­stød mod kyst­by­en Sfax ( »Ope­ra­tion Sat­in«) til at split­te den nord­li­ge styr­ke un­der ge­ne­ral von Arnim fra Rom­mels styr­ker i syd. Man­gel på for­sy­nin­ger be­tød, at »Sat­in« blev af­lyst, og i ste­det tog først von Arnim og der­ef­ter Rom­mel ini­ti­a­tiv til at an­gri­be det ame­ri­kan­ske 2. kor­ps. Den 14. fe­bru­ar blev den ame­ri­kan­ske styr­ke dre­vet til­ba­ge til Kas­se­ri­ne-pas­set, og Rom­mel for­må­e­de at på­fø­re de ame­ri­kan­ske styr­ker sto­re tab den 20. fe­bru­ar. Ty­ske styr­ker pres­se­de sig gen­nem pas­set, men den 22. fe­bru­ar blev de stop­pet af bri­ti­ske og ame­ri­kan­ske modan­greb.

Rom­mel ryk­ke­de til­ba­ge gen­nem bjer­ge­ne og syd­på for at for­sva­re sig imod et for­ven­tet an­greb fra Montg­o­me­rys 8. armé. De ame­ri­kan­ske styr­ker kaempede mod er­far­ne ty­ske og ita­li­en­ske trop­per i et hårdt slag. Sam­ar­bej­det mel­lem de bri­ti­ske, ame­ri­kan­ske og fran­ske styr­ker var van­ske­ligt, og

det var sva­ert at få for­sy­nin­ger frem i det dår­li­ge vejr. Ei­sen­hower bad ge­ne­ral Alexander om at få styr på de al­li­e­re­des front­linje og gen­nem­fø­re ud­s­let­tel­sen af Ak­se­mag­ter­nes styr­ker. Me­get af­hang af, at Montg­o­me­ry kun­ne bry­de Ma­ret­hlinj­en, men i be­gyn­del­sen af marts ind­led­te Rom­mel en ny of­fen­siv. Den 6. marts sat­te han tre pan­ser­af­de­lin­ger i be­va­e­gel­se. Montg­o­me­ry var ble­vet ad­va­ret via ty­ske kryp­te­re­de med­del­el­ser, som var ble­vet af­ko­det, og hav­de for­be­redt en fa­el­de. Rom­mels kamp­vog­ne kør­te ind i en mur af vold­som pan­ser­va­ern­sild og blev tvun­get til at tra­ek­ke sig til­ba­ge. Den 9. marts fløj Rom­mel til mø­de med Hit­ler for at be­de om me­re hja­elp, men i ste­det blev han be­or­dret på sy­ge­or­lov, og von Arnim over­tog kom­man­do­en. Den 20.-21.marts an­greb Montg­o­me­ry Ma­reth-linj­en, mens en­he­der fra New Ze­aland blev sendt af­sted for at ind­ta­ge by­en El Ham­ma bag Ak­se­mag­ter­nes po­si­tion. I slut­nin­gen af marts måt­te Ak­se­mag­ter­ne for­la­de Ma­reth-linj­en, og de flyg­te­de nord­på med den ame­ri­kan­ske 8th Ar­my i ha­e­le­ne. Her fandt de sam­men med de re­ste­ren­de ty­ske og ita­li­en­ske styr­ker, og den 7. april mød­tes trop­per fra 8th Ar­my med an­dre ame­ri­kan­ske styr­ker, der kom fra nord­vest. Von Arnim og den ita­li­en­ske le­der marskal Mes­se or­ga­ni­se­re­de en sid­ste po­si­tion i det nor­døst­li­ge hjør­ne af lan­det om­kring by­er­ne Bizer­ta og Tu­nis. De an­så stil­lin­gen for at va­e­re helt håb­løs, men ef­ter et mø­de mel­lem Hit­ler og Mus­so­li­ni i Salz­burg den 8. april blev de be­or­dret til at ka­em­pe uan­set om­kost­nin­ger­ne. De hav­de kun en brøk­del af de nød­ven­di­ge for­sy­nin­ger. På tre uger i marts øde­lag­de al­li­e­re­de kamp­fly 432 af Ak­se­mag­ter­nes fly og mi­ste­de selv kun 35. Ak­se­mag­ter­ne hav­de kun 150 kamp­vog­ne mod me­re end 1.500 på de al­li­e­re­des si­de. Den 6. maj blev en stor of­fen­siv iva­er­k­sat. Ak­se­mag­ter­nes trop­per blev bom­bar­de­ret fra luf­ten og med ar­til­le­ri, og al mod­stand kol­lap­se­de. Bizer­ta og Tu­nis faldt den 7. maj, og fem da­ge se­ne­re over­gav von Arnim sig. Han hav­de nu truk­ket sig til­ba­ge til Tu­nesi­ens yder­ste spids ved Kap Bon. La­en­ge­re syd­på over­gav marskal Mes­se sig den føl­gen­de dag til Montg­o­me­ry med de spred­te re­ster af sin ita­li­en­ske ha­er. Der blev ta­get om­kring 240.000 krigs­fan­ger – et tab, der blev sam­men­lig­net med Stalingrad tre må­ne­der tid­li­ge­re.

»Sam­ar­bej­det mel­lem de bri­ti­ske, ame­ri­kan­ske og fran­ske styr­ker var van­ske­ligt, og det var sva­ert at få for­sy­nin­ger frem i det dår­li­ge vej«

Ind­byg­ge­re i Tu­nis for­la­der by­en i for­å­ret 1943 for at slip­pe va­ek fra kam­pe­ne mel­lem de al­li­e­re­de og Ak­se­mag­ter­ne, som nå­e­de kli­maks i maj.

En fransk sol­dat ba­e­rer et sår­et barn til en nød­hja­elps­sta­tion ef­ter et al­li­e­ret luf­tan­greb på Tu­nis. Den ci­vi­le be­folk­ning blev fan­get midt i en kon­flikt, de ik­ke hav­de for­ven­tet.

En ame­ri­kansk tank pa­trul­je­rer i ga­der­ne i den tu­ne­si­ske by Bizer­ta den 8. maj 1943. By­en var fal­det da­gen før.

Ge­ne­ral von Arnim, der blev tysk kom­man­dør i Tu­nesi­en, ef­ter Rom­mel var sendt til Tys­kland på sy­ge­or­lov. Bil­le­det er ta­get li­ge ef­ter ka­pi­tu­la­tio­nen den 12. maj 1943.

En sår­et bri­tisk sol­dat de­ler en ci­ga­ret med en tysk krigs­fan­ge un­der kam­pen om Ma­reth-linj­en syd for Tu­nesi­en i marts 1943. I alt blev 125.000 ty­ske­re ta­get til fan­ge.

Em­blem fra bri­ter­nes 78th In­fan­try Di­vi­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.