Ope­ra­tion Hu­sky – in­va­sio­nen af Si­ci­li­en

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

10. JULI – 17. AU­GUST 1943

På Ca­sablan­ca­kon­fe­ren­cen var der enig­hed om, at in­va­sio­nen af Si­ci­li­en skul­le fin­de sted ef­ter Ak­se­mag­ter­nes nederlag i Nord­afri­ka. Plan­la­eg­nin­gen af ope­ra­tio­nen

»Hu­sky« star­te­de i for­å­ret og blev over­dra­get til ge­ne­ral Ale­xan­ders 15th Ar­my Group be­stå­en­de af Montg­o­me­rys 8th Ar­my og Pat­tons 1st US Ar­mored Cor­ps (som fik nav­net 7th US Ar­my før in­va­sio­nen). Må­let var at sa­et­te en be­ty­de­lig styr­ke i land på den syd­li­ge og sy­døst­li­ge kyst så hur­tigt, at Ak­se­mag­ter­ne ik­ke kun­ne flyg­te til fast­lan­det. Da­to­en blev sat til den 10. juli 1943.

For at gø­re den am­bi­tiø­se ope­ra­tion sik­re­re (den var na­e­sten li­ge så om­fat­ten­de som in­va­sio­nen af Frank­rig) ud­ta­enk­te man en plan, som skul­le sny­de Ak­se­mag­ter­ne. En død per­son i en uni­form fra Roy­al Ma­ri­nes blev pla­ce­ret i en båd ud for den span­ske kyst med fal­ske al­li­e­re­de pla­ner i en ta­ske – og de span­ske myn­dig­he­der send­te pla­nen til den ty­ske kon­sul. Pla­nen be­skrev en al­li­e­ret ope­ra­tion i Gra­e­ken­land med Si­ci­li­en som en af­led­nings­ma­nøv­re. Det­te fup­num­mer fun­ge­re­de per­fekt, og ty­sker­ne styr­ke­de de­res po­si­tio­ner i Gra­e­ken­land og på Sar­di­ni­en, men ik­ke på Si­ci­li­en. Luft­våb­net spil­le­de en vig­tig rol­le ved in­va­sio­nen, og i ju­ni blev en ita­li­ensk gar­ni­son på øen Pan­tel­le­ria mel­lem Nord­afri­ka og Si­ci­li­en så øde­lagt af bom­ber, at den over­gav sig uden in­va­sion. Fly­e­ne neut­ra­li­se­re­de al­le trus­ler fra Ak­se­mag­ter­nes luft­styr­ker un­der in­va­sio­nen. Den

9. juli star­te­de ak­tio­nen med, at ame­ri­kan­ske og bri­ti­ske faldska­erms­sol­da­ter sik­re­de vig­ti­ge bro­er og ve­je, men kraf­tig bla­est be­tød, at 200 bri­ti­ske faldska­erm­strop­per lan­de­de i ha­vet og druk­ne­de. Af 2.781 ame­ri­kan­ske faldska­erm­strop­per nå­e­de kun 200 må­let na­er den si­ci­li­an­ske hav­ne­by

Li­ca­ta. I lø­bet af nat­ten mel­lem den 9. og 10. juli sej­le­de en ar­ma­da med 2.590 ski­be og land­gangs­far­tø­jer mod Si­ci­li­en med 180.000 ma­end om­bord. De blev mødt af om­kring 50.000 ty­ske og 270.000 ita­li­en­ske trop­per. De bri­ti­ske styr­ker lan­de­de på stran­de­ne i Avo­la og Pa­chino uden pro­ble­mer, og ame­ri­kan­ske styr­ker mød­te kun al­vor­lig mod­stand i Gela, hvor Her­mann Göring-di­vi­sio­nen var ud­sta­tio­ne­ret. I lø­bet af fem da­ge fik de al­li­e­re­de styr­ker pres­set sig frem til en linje, der gik fra Agri­gen­to til Ca­ta­nia Bay.

Det gik lang­somt fremad i det bjer­gri­ge ter­ra­en, som gav for­sva­rer­ne sto­re for­de­le. Pat­ton skul­le be­skyt­te 8. armés flan­ke, da den drog mod nord mod Mes­si­na og nord­vest mod En­na, men det ita­li­en­ske sam­men­brud ef­ter hans ag­gres­si­ve brug af vå­ben over­be­vi­ste ham om, at he­le den ve­st­li­ge del af øen hur­tigt vil­le fal­de. Det­te var en af man­ge dis­kus­sio­ner, som be­sva­er­lig­gjor­de sam­ar­bej­det mel­lem Stor­bri­tan­ni­en og USA. Alexander gav sig mod­vil­ligt, og Pat­tons en­he­der nå­e­de Pa­ler­mo den 22. juli. Montg­o­me­rys frem­skridt ske­te fru­stre­ren­de lang­somt, og Ca­ta­nia blev ik­ke ind­ta­get før den 5. au­gust. Alexander hav­de be­or­dret Pat­tons styr­ke til at svin­ge mod øst mod Mes­si­na for at hja­el­pe en ca­na­disk di­vi­sion vest for vulka­nen Et­na. Midt i det sid­ste frem­stød mod Mes­si­na blev den ita­li­en­ske dik­ta­tor Be­ni­to Mus­so­li­ni styr­tet den 25. juli 1943. Hit­ler, der hav­de af­vist til­ba­ge­tra­ek­ning, blev tvun­get til at be­or­dre evaku­e­ring af he­le Mes­si­na-stra­e­det. Den ita­li­en­ske ha­er un­der ge­ne­ral Al­fredo Guzzo­ni så in­gen grund til at fort­sa­et­te kam­pe­ne. Før de al­li­e­re­de styr­ker mød­tes i Mes­si­na, blev 100.000 ita­li­en­ske og ty­ske sol­da­ter evaku­e­ret uden al­li­e­ret ind­blan­ding. Pat­ton an­kom til Mes­si­nas cen­trum den 17. au­gust to ti­mer før bri­ter­ne, men fa­el­den var ik­ke klap­pet, og en tred­je­del af Ak­se­mag­ter­nes styr­ker undslap. Ope­ra­tio­nen ko­ste­de de al­li­e­re­de 38.000 of­re, men ca. 200.000 ita­li­en­ske sol­da­ter over­gav sig un­der kam­pe­ne. De var ik­ke la­en­ge­re vil­li­ge til at ka­em­pe for en håb­løs sag.

»Det gik lang­somt fremad i det bjer­gri­ge ter­ra­en, som gav for­sva­rer­ne sto­re for­de­le«

Be­folk­nin­gen i Pa­ler­mo hil­ser en­he­der fra Pat­tons 7th US Ar­my vel­kom­men i juli 1943 ef­ter by­en har over­gi­vet sig. Der var stor be­gej­string i det syd­li­ge Ita­li­en, da krigs­hand­lin­ge­ne var ov­re.

Den bri­ti­ske 51. Hig­hland Di­vi­sion frag­ter for­sy­nin­ger i land på en strand på Si­ci­li­en den 10. juli 1943. De bri­ti­ske styr­ker mød­te ik­ke me­gen mod­stand i be­gyn­del­sen.

Em­blem fra Bri­tish 6th Air­bor­ne Di­vi­sions.

Et ram­po­ne­ret po­rtra­et af Mus­so­li­ni i en lyg­te­pa­el på Si­ci­li­en. Ne­de­nun­der ses ty­ske og ita­li­en­ske vejskil­te. Mus­so­li­ni blev styr­tet den 25. juli.

En 380-mil­li­me­ters ka­non på det bri­ti­ske slagskib HMS War­spi­te bom­bar­de­rer ak­se­magtstyr­ker­ne i den si­ci­li­an­ske hav­ne­by Ca­ta­nia i mid­ten af juli 1943. Be­skyd­ning fra søsi­den spil­le­de en vig­tig rol­le for at for­be­re­de land­gan­gen på Si­ci­li­en og Ita­li­ens...

Skyt­ter fra det bri­ti­ske 66 Me­di­um Re­gi­ment Roy­al Ar­til­le­ry i ak­tion na­er vulka­nen Et­na på Si­ci­li­en den 11. au­gust 1943.

Luft­fo­to af øen Pan­tel­le­ria un­der kraf­tig al­li­e­ret luft­bom­bar­de­ment i ju­ni 1943. Øen lå på vej­en til Si­ci­li­en, og gar­ni­so­nen skul­le øde­la­eg­ges, før an­gre­bet på den si­ci­li­an­ske kyst kun­ne be­gyn­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.