Sa­enk­nin­gen af Bis­marck

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

24. – 27. MAJ 1941

Ide før­ste 18 må­ne­der af kri­gen ty­de­de alt på, at flå­dens be­tyd­ning var ble­vet un­der­gra­vet af det nye luft­vå­ben. Ty­sker­ne holdt dog fast i pla­ner­ne om en stor slagskibs­flå­de. Det mest mo­der­ne og stør­ste ty­ske slagskib var det 41.000 tons sto­re Bis­marck, som blev sø­sat den 14. fe­bru­ar 1939 og var fa­er­dig­byg­get den 24. au­gust 1940. Ski­bet var ta­enkt som en del af han­dels­flå­de­kri­gen i At­lan­ter­ha­vet. Det hav­de et bredt da­ek til at mod­stå høj sø og sto­re bra­end­stof­tan­ke. En ak­tion i At­lan­ter­ha­vet var plan­lagt til at om­fat­te slag­kryd­ser­ne Gnei­se­nau og Scharn­horst og det nye slagskib Tir­pitz – men de to først­na­evn­te var be­ska­di­get el­ler un­der re­pa­ra­tion, og Tir­pitz var sta­dig un­der byg­ning. Den plan­lag­te styr­ke vil­le ha­ve va­e­ret en for­mi­da­bel flå­de, men til sidst drog Bis­marck af sted den 18. maj 1941, kun fulgt af den tun­ge kryd­ser Prinz Eu­gen. Øver­st­be­fa­len­de for ope­ra­tio­nen, kon­tre­ad­miral Lütjens, hav­de for­be­hold over for pla­ner­ne, men han ad­lød or­dren af frygt for at bli­ve af­ske­di­get li­ge­som sin for­ga­en­ger, vi­ce­ad­miral Wilhelm Mars­hall. Bri­ter­ne fik nys om ope­ra­tio­nen via ef­ter­ret­nings­kil­der, og Bis­marck blev op­da­get af et Spit­fi­re-re­kog­nos­ce­rings­fly i Ber­gen. Men der var ik­ke kon­takt før den 23. maj, da ski­bet nå­e­de Dan­marks­stra­e­det mel­lem Island og Grøn­land.

Her blev det lo­ka­li­se­ret af kryd­se­ren HMS Nor­folk. Den ty­ske styr­ke blev skyg­get, ind­til tun­ge­re bri­ti­ske ski­be var klar. Tid­ligt om mor­ge­nen den

24. maj 1941 nå­e­de det nye bri­ti­ske slagskib

Prin­ce of Wa­les frem, ef­ter­fulgt af slag­kryd­se­ren Hood. I lø­bet af få mi­nut­ter blev Hood ramt, og klok­ken 6 eks­plo­de­re­de ski­bet. Det sank på tre mi­nut­ter, og na­e­sten he­le be­sa­et­nin­gen på 1.418 mand om­kom – kun tre over­le­ve­de. Kap­ta­jn Lin­de­mann om bord på Bis­marck øn­ske­de at for­føl­ge og øde­la­eg­ge Prin­ce of Wa­les, som og­så led sto­re ska­der, men Lütjens ad­lød in­struk­ser­ne om ik­ke at an­gri­be sto­re fjendt­li­ge en­he­der og in­si­ste­re­de på at fort­sa­et­te. Bis­marck led og­så ska­de: Ho­ved­ra­da­ren blev øde­lagt, og olie­tan­ke­ne la­ek­ke­de, hvil­ket tvang ski­bet til at nedsa­et­te ha­stig­he­den til 20 knob. Prinz Eu­gen fort­sat­te ind i At­lan­ter­ha­vet, mens Bis­marck sat­te kurs mod Saint-na­zai­re i Frank­rig for at få ud­ført de nød­ven­di­ge re­pa­ra­tio­ner. Bri­ter­ne skyg­ge­de slagski­bet, men et plud­se­ligt sving fra Bis­marck for­vir­re­de for­føl­ger­ne, der mi­ste­de kon­tak­ten. Lütjens send­te en halv ti­me lang ra­dio­be­sked, som gav et fin­ger­peg om, hvor ski­bet lå, men det for­føl­gen­de slagskib King Ge­or­ge V fejl­be­døm­te po­si­tio­nen, og Bis­marck kom nu ta­et­te­re på fly­be­skyt­tel­se og ja­ger­støt­te fra Frank­rig. Den

26. maj fik et Ca­ta­li­na-flå­de­fly imid­ler­tid øje på Bis­marck, og kl. 21.00 ram­te et Sword­fish­tor­pedo­fly han­garski­bet med en bom­be, der be­ska­di­ge­de ro­ret. Om mor­ge­nen den 27. maj an­greb de bri­ti­ske slagski­be Rod­ney og King Ge­or­ge V det lang­somt sej­len­de mål, som nu hav­de slag­si­de – og li­ge ef­ter kl. 9.00 øde­lag­de bri­ter­ne bro­en, så ski­bet ik­ke kun­ne sty­res. Ski­bets en­de­li­ge sa­enk­ning til­skri­ves nor­malt tor­pedo­er fra HMS Dor­sets­hi­re, der skød tre gan­ge imod Bis­marck, kort tid før det sank kl. 10.39. Kun 100 af be­sa­et­nin­gen på 2.000 mand over­le­ve­de. Ny­li­ge un­der­sø­gel­ser af vra­get og vid­nes­byrd fra over­le­ven­de sår tvil om, hvor­vidt ski­bet sank på grund af bom­ber fra fly­e­ne el­ler be­skyd­nin­gen fra krigs­ski­be­ne. Men Bis­marck end­te først og frem­mest si­ne da­ge på grund af en ak­tion fra luf­ten – et ty­de­ligt be­vis på, at de sto­re slagski­bes da­ge var ved at va­e­re for­bi.

»Bri­ter­ne fik nys om ope­ra­tio­nen via ef­ter­ret­nings­kil­der, og Bis­marck blev op­da­get af et Spit­fi­re­re­kog­no­ce­rings­fly i Ber­gen«

Det bri­ti­ske slagskib HMS Hood til­in­tet­gø­res den 24. maj 1941. Ef­ter bom­bar­de­ment fra Bis­marck, der var ble­vet af­skå­ret af Roy­al Navy i Dan­marks­stra­e­det, eks­plo­de­re­de am­mu­ni­tio­nen om­bord, og ski­bet sank straks.

Ma­tros Al­fred Newall om bord på kryd­se­ren HMS Suf­folk. Han var den før­ste, der fik øje på Bis­marck, da ski­bet kom ud i Dan­marks­stra­e­det.

Adolf Hit­ler var til ste­de ved søsa­et­nin­gen af Bis­marck den 14. fe­bru­ar 1939 på Blo­hm & Voss-skibsva­erf­tet i Ham­burg. Ski­bet blev opkaldt ef­ter Ot­to von Bis­marck, ar­ki­tek­ten bag den ty­ske sam­ling i 1871.

Bis­marck i brand den 27. maj 1941, fo­to­gra­fe­ret fra et af Roy­al Navys far­tø­jer, som skyg­ge­de det de sid­ste ti­mer (her­un­der).

Et fly­re­kog­nos­ce­rings­fo­to af Bis­marck og Prinz Eu­gen i en norsk fjord, før de sej­ler ud i At­lan­ter­ha­vet.

En Fai­rey Sword­fish ven­der til­ba­ge til HMS Ark Roy­al ef­ter at ha­ve ud­ført et bom­be­an­greb på Bis­marck. An­gre­bet øde­lag­de ro­ret og be­seg­le­de Bis­marcks ska­eb­ne.

Bis­marck fo­to­gra­fe­ret fra da­ek­ket på kryd­se­ren Prinz Eu­gen i At­lan­ter­ha­vet nog­le da­ge in­den sa­enk­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.