Bomb­nin­gen af Ham­burg

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

24. JULI – 2. AU­GUST 1943

Ifor­å­ret 1943 be­stem­te det bri­ti­ske fly­ve­vå­bens Bom­ber Com­mand, at Ham­burg, Tysklands na­est­stør­ste by med en vig­tig havn og en stor in­du­stri­pro­duk­tion, skul­le va­e­re mål for et øde­la­eg­gen­de an­greb kal­det »Ope­ra­tion Go­mor­rah«. Ak­tio­nen var en mu­lig­hed for at af­prø­ve to tak­ti­ske ny­ska­bel­ser: Den før­ste var H2s-ra­da­ren, der vi­ste bil­le­der af jor­den.

Den an­den var en in­dret­ning kal­det »Win­dow« med tu­sind­vis af strim­ler af alu­mi­ni­ums­fo­lie, der skab­te ra­va­ge og blo­ke­re­de de ty­ske ra­da­rer. Or­dren til an­greb kom den 27. maj, og bomb­nin­gen skul­le be­gyn­de den 24. juli. An­gre­bet var plan­lagt som en ra­ek­ke til­tag, der skul­le gi­ve flest mu­li­ge øde­la­eg­gel­ser og gø­re det van­ske­ligt for red­nings­be­red­skab at fun­ge­re ef­fek­tivt. Det var en ko­or­di­ne­ret ope­ra­tion, hvor RAF skul­le bom­be in­du­stri­og trans­portvirk­som­he­der om nat­ten, mens ame­ri­ka­ner­ne skul­le slå til om da­gen. Det før­ste an­greb kom nat­ten mel­lem den 24. og

25. juli med 791 bom­be­fly. Det sid­ste an­greb fandt sted mel­lem den 2. og 3. au­gust, hvor 740 bom­be­fly blev sendt af­sted fra bri­ti­ske ba­ser. For­ma­tio­ner­ne af bom­be­fly blev le­det af en styr­ke med H2s-ud­styr, som ud­pe­ge­de må­l­om­rå­der­ne. Un­der den før­ste ak­tion ud­lø­stes 2.300 tons bom­ber, en blan­ding af brand­bom­ber og spra­eng­stof­fer. Om ef­ter­mid­da­gen den na­e­ste dag an­greb 123 ame­ri­kan­ske B-17 bom­be­fly Ham­burgs vig­ti­ge skibsva­erf­ter. I lø­bet af nat­ten mel­lem den 25. og 26. juli fløj en hånd­fuld bri­ti­ske Mosqui­to bom­be­fly mod Ham­burg, og den føl­gen­de dag kom nye ame­ri­kan­ske an­greb på hav­ne­om­rå­det. De na­e­ste to da­ge hy­le­de luf­ta­lar­mer­ne re­gel­ma­es­sigt, og ind­byg­ger­ne i Ham­burg be­gynd­te at for­la­de by­en for at und­gå den ved­va­ren­de trus­sel. I lø­bet af nat­ten mel­lem den 27. og 28. juli re­tur­ne­re­de RAF Bom­ber Com­mand med 787 bom­be­fly i en gi­gan­tisk ak­tion. Ild­stormen i den øst­li­ge del af by­en var et re­sul­tat af de man­ge brand­bom­ber, der blev ka­stet, og ef­ter tre da­ges bom­bar­de­ment kom brand­fol­ke­ne på hårdt ar­bej­de. De fik sluk­ket hund­red­vis af bran­de, men ef­ter­hån­den blev ga­der­ne blo­ke­ret og vand­for­sy­nin­gen øde­lagt. Ild­stormen nå­e­de

kli­maks med tem­pe­ra­tu­rer på 1.800 gra­der og vind­stød på 240 km/t. Den op­slug­te alt. Man­ge ind­byg­ge­re hav­de skjult sig i ka­el­dre, men var­men smel­te­de de­res krop­pe. Ild­stormen var den mest dø­de­li­ge bomb­ning no­gen­sin­de, og det an­ta­ges, at 40-45.000 men­ne­sker mi­ste­de li­vet på én nat. Selv om der kun var ru­i­ner til­ba­ge, vend­te RAF igen nat­ten mel­lem den 29. og 30. juli og star­te­de en min­dre ild­storm nor­døst for by­en.

Det sam­me ske­te mel­lem den 2. og 3. au­gust, hvor tor­den­vejr spred­te fly­for­ma­tio­ner­ne, så Ham­burg blev min­dre hårdt ramt. I det­te sid­ste luf­tan­greb mi­ste­de styr­ken 30 bom­be­fly, det stør­ste tab un­der ak­tio­ner­ne. RAF ka­ste­de i alt om­kring 7.800 tons bom­ber over Ham­burg og mi­ste­de 87 bom­be­fly, mens de to ame­ri­kan­ske raids ko­ste­de 17 bom­be­fly. Ska­der­ne i Ham­burg var om­fat­ten­de: 25 kva­drat­ki­lo­me­ter af by­en blev ud­s­let­tet, og me­re end 1 mil­li­on men­ne­sker blev hjem­lø­se. Halv­de­len af by­ens 81.000 kom­merci­el­le og in­du­stri­el­le byg­nin­ger blev øde­lagt sam­men med me­re end 40.000 bo­li­ger, 58 kir­ker, 277 sko­ler og 24 ho­spi­ta­ler. Ud over de 45.000 dra­eb­te kom 37.439 al­vor­ligt til ska­de. Imid­ler­tid var de øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for Ham­burg me­get min­dre end for­ven­tet. Ved ud­gan­gen af 1943 var Ham­borgs in­du­stri­pro­duk­tion 82 pct. af, hvad den var før ope­ra­tio­nen. De fle­ste ska­der var op­stå­et i bo­lig­om­rå­der, og den lo­ka­le krigsin­du­stri blev hur­tigt genop­byg­get el­ler flyt­tet til sik­re­re om­rå­der. Al­bert Spe­er, den ty­ske for­svars­mi­ni­ster, sag­de, at seks lig­nen­de an­greb vil­le sa­et­te Tys­kland ud af spil­let. Men de al­li­e­re­de und­lod at gen­ta­ge »Go­mor­rah«.

»25 kva­drat­ki­lo­me­ter af by­en blev ud­s­let­tet, og me­re end 1 mil­li­on men­ne­sker blev hjem­lø­se«

Ame­ri­ka­ner­nes Bo­e­ing B-17 bom­be­fly, og­så kal­det »fly­ven­de fa­est­nin­ger«, på mis­sion over Tys­kland. De sta­er­kt be­va­eb­ne­de bom­be­fly var grund­pil­ler­ne i det ame­ri­kan­ske luft­vå­bens eskadro­ner ud­sta­tio­ne­ret i Eng­land og blev an­vendt ved bom­bar­de­men­ter­ne af...

Dra­eb­te ty­ske­re i en ga­de i Ham­burg ef­ter bomb­nin­gen i den ni da­ge lan­ge ope­ra­tion »Go­mor­rah«. Om­kring 45.000 ci­vi­le blev dra­ebt.

Dørskilt til det ty­ske kon­tor for luf­tan­greb-be­skyt­tel­se, mod­sva­ren­de det bri­ti­ske Air Raid Precau­tions, ARP.

En bri­tisk Cromwell-tank be­vog­ter en bro over El­ben i Ham­burg den 3. maj 1945, et par da­ge før ty­sker­nes over­gi­vel­se. By­en var sta­dig et pro­duk­tions­cen­ter, men de om­rå­der, der blev øde­lagt i 1943, blev først genop­byg­get ef­ter kri­gen.

Et luft­fo­to vi­ser øde­la­eg­gel­sen af Ham­burgs bo­lig- og for­ret­nings­om­rå­de syd for by­par­ken. 16.000 højhu­se blev øde­lagt af ild­stormen nat­ten mel­lem den 27. og 28. juli 1943.

Flygt­nin­gebørn ef­ter bomb­nin­gen af Ham­burg i juli 1943. Me­re end 1 mil­li­on men­ne­sker flyg­te­de fra de øde­lag­te om­rå­der de før­ste da­ge ef­ter an­gre­be­ne. Man­ge vend­te ik­ke til­ba­ge før ef­ter kri­gen.

Luft­fo­to fra det før­ste raid mod Ham­burg. På bil­le­det kan man se bran­de i Alt­o­na-di­strik­tet og hav­ne­om­rå­det i by­en. Det før­ste an­greb star­te­de ik­ke den ild­storm, som bri­ter­ne øn­ske­de, men før­te til be­ty­de­lig ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.