Fra Kharkov til Kiev – Den Rø­de Ha­ers gen­nem­brud

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

AU­GUST – DE­CEM­BER 1943

Ef­ter den knu­sen­de sejr ved Kursk be­or­dre­de Sta­lin en ge­ne­rel of­fen­siv langs he­le den tysk-sov­je­ti­ske front. De ha­er­af­de­lin­ger, som hav­de be­fri­et Orel og Bel­go­r­od, ryk­ke­de nu frem over step­per­ne. Trods for­ha­ste­de for­søg på at styr­ke de ty­ske stil­lin­ger ved Kharkov ryk­ke­de Sov­jet så hur­tigt frem, at ty­sker­ne var i fa­re for at bli­ve om­rin­get. Ge­ne­ral Raus trak si­ne styr­ker til­ba­ge den 23. au­gust, da­gen før Den Rø­de Ha­er ind­t­og by­en. Må­let var at pres­se Ak­se­mag­ter­ne til­ba­ge til flo­den Dne­pr midt i Ukrai­ne mod syd, iso­le­re de sto­re ty­ske styr­ker ved Krim og dri­ve ker­nen i den ty­ske ha­er til­ba­ge fra Moskva og for­bi Smo­lensk. Uden en na­tur­lig for­svars­linje måt­te Manste­ins syd­li­ge de­ling hur­tigt ven­de til­ba­ge til Dne­pr-flo­den og kryd­se den, før det lyk­ke­des Den Rø­de Ha­er at om­rin­ge. Me­re end 750.000 sol­da­ter fra Ak­se­mag­ter­ne nå­e­de flo­den og kryd­se­de den in­den 21. sep­tem­ber. Sov­je­ti­ske styr­ker brug­te im­pro­vi­se­re­de red­nings­flå­der og pram­me til at ind­ta­ge flod­bred­den ved Bukrin og Kiev og fik fod­fa­e­ste langs for­svars­linj­en kal­det »Pant­herwo­tan«. Her hav­de Hit­ler hå­bet at kun­ne etab­le­re et so­lidt for­svar i øst. Bro­ho­ve­det i Za­por­ozhe blev brugt som spring­bra­et for sov­je­ti­ske de­lin­ger i syd og syd­vest. Un­der ge­ne­ral Tol­buk­hin og ge­ne­ral Ma­li­novskij skul­le de star­te et mas­sivt an­greb for at af­ska­e­re de 650.000 sol­da­ter fra felt­marskal von Klei­sts armé­grup­pe A, som hav­de truk­ket sig til­ba­ge til Krim fra Kaukasus tid­li­ge­re på året. In­den 1. de­cem­ber hav­de Den Rø­de Ha­er nå­et Kher­son, hvor det lyk­ke­des dem at af­ska­e­re den ty­ske gar­ni­son og fort­sa­et­te mod Odes­sa. Ge­ne­ral Ivan Ko­nevs trop­per ero­bre­de Cher­kas­sy i nord og kryd­se­de flo­den på vej mod Kor­s­un og Kiro­vo­grad. Selv om an­tal­let af kamp­vog­ne og fly var no­gen­lun­de ens på beg­ge si­der, hav­de Den Rø­de Ha­er dob­belt så man­ge ma­end og fi­re gan­ge så me­get ar­til­le­ri. Sol­da­ter­ne i den Rø­de Ha­er hav­de nu al­le de moral­ske for­de­le ved sejr, li­ge­som de ty­ske sol­da­ter hav­de haft det to år tid­li­ge­re. Ef­ter Kursk var der in­gen tvivl om, at de ty­ske styr­ker nu kaempede en des­pe­rat for­svar­skrig, mens de sov­je­ti­ske sol­da­ter kaempede for at be­fri de­res fa­ed­re­land. La­en­ge­re mod nord an­greb to sov­je­ti­ske

ha­er­grup­per ty­sker­nes Mit­te-grup­pe og pres­se­de den til­ba­ge for­bi Smo­lensk, som blev be­fri­et den 25. sep­tem­ber. Ho­ved­må­let var den ukrain­ske ho­ved­stad Kiev, som hav­de va­e­ret ste­det for en yd­my­gen­de over­gi­vel­se i slut­nin­gen af som­me­ren 1941. To sov­je­ti­ske fron­ter – Vor­o­nezh-ha­e­ren og Rokos­sov­sky-ha­e­ren – ryk­ke­de mod Dne­pr på beg­ge si­der af Kiev og etab­le­re­de man­ge små bro­ho­ve­der (i alt 40 in­den den 25. sep­tem­ber). De blev ud­sat for hård tysk modan­greb, men et lil­le bro­ho­ved blev over­set i sum­pland­ska­bet om­kring lands­by­en Li­u­tezh. Vatutin og hans ha­er­grup­pe blev be­or­dret til at sen­de ma­end og vå­ben ind i den lil­le uop­da­ge­de enkla­ve, der blev et spring­bra­et på vej­en til et an­greb på Kiev. I slut­nin­gen af ok­to­ber blev et tank­kor­ps flyt­tet ind i sum­pen i al stil­hed. Von Manste­in for­ven­te­de et sov­je­tisk an­greb fra det tør­re land­skab syd for by­en, men den 3. novem­ber an­greb Sov­jet­styr­ker­ne fra sum­pe­ne i nord. Den 6. novem­ber hav­de de ind­ta­get by­en, som blev sik­ret ef­ter en bit­ter kamp den føl­gen­de dag. Vatutin be­or­dre­de si­ne styr­ker til ryk­ke frem, og i slut­nin­gen af de­cem­ber 1943 var de kom­met 160 ki­lo­me­ter for­bi Kiev. Ta­be­ne ved an­gre­bet på by­en var be­ma­er­kel­ses­va­er­digt la­ve sam­men­lig­net med kam­pe­ne på øst­fron­ten. Det ef­ter­føl­gen­de for­svar af by­en kra­e­ve­de der­i­mod 26.000 of­re.

På få må­ne­der var Ak­se­mag­ter­ne ble­vet fjer­net fra na­e­sten to tred­je­de­le af det om­rå­de, de hav­de be­sat. I Moskva blev ero­brin­gen af Kiev fejret med et stor­slå­et fyr­va­er­ke­ri. Og da man mar­ke­re­de års­da­gen for re­vo­lu­tio­nen den 7. novem­ber, tal­te Sta­lin om »det sto­re ven­de­punkts år«.

Sov­je­tisk ae­resor­den (th.). Den blev indstif­tet i novem­ber 1943 for at ae­re dem, som hav­de vist »hel­te­mo­dig ind­sats i mø­det med fjen­den«. Sov­je­ti­ske styr­ker i ud­kan­ten af den øde­lag­te by Kharkov, som blev ero­bret af Sov­jets 69. armé den 23. au­gust...

Ty­ske styr­ker tra­ek­ker sig til­ba­ge over en usta­bil bro over flo­den Dne­pr i 1943. De øv­ri­ge bro­er blev spra­engt af ty­sker­ne, men de sov­je­ti­ske sol­da­ter kom over med pri­mi­ti­ve flå­der og bå­de.

Dø­de sol­da­ter fra en tysk Waf­fen Ss-en­hed (her­un­der). Ss-en­he­der­ne var nor­malt bed­re be­va­eb­ne­de og var be­ryg­te­de for stør­re bruta­li­tet i kamp.

Sol­da­ter fra Den Rø­de Ha­er be­man­der en luft­for­svarska­non på en plads i Kharkov un­der kam­pe­ne i fe­bru­ar 1943. Den ty­ske mo­dof­fen­siv i marts 1943 af­slut­te­de øde­la­eg­gel­sen af Ruslands fjer­de stør­ste by. Da by­en igen blev be­fri­et i au­gust 1943 i »Ope­ra­tion...

Et PPS43­ma­skin­ge­va­er an­vendt af sov­je­ti­ske styr­ker i sid­ste del af kri­gen.

Den ty­ske felt­marskal Erich von Manste­in, der or­ga­ni­se­re­de det ty­ske til­ba­ge­tog fra Kursk i au­gust 1943, gen­nem­går et ope­ra­tions­kort med si­ne me­d­ar­bej­de­re. Den 28. au­gust ad­va­re­de han Hit­ler om, at den ty­ske ha­er ik­ke la­en­ge­re kun­ne hol­de fast i det...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.