Sla­get om In­di­en: Imp­hal og Ko­hi­ma

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Ja­pa­ner­ne i My­an­mar hav­de til hen­sigt at for­sva­re lan­det for at for­hin­dre de al­li­e­re­de i at åb­ne en for­sy­nings­ru­te fra In­di­en til de ki­ne­si­ske styr­ker, der kaempede i det syd­li­ge Ki­na. Det plud­se­li­ge an­greb på Chin­dit-en­he­den i for­å­ret 1943 over­be­vi­ste de ja­pan­ske le­de­re om, at My­an­mar var sik­re­re, hvis de ero­bre­de en frontzo­ne om­kring Imp­hal og Ko­hi­ma i den in­di­ske del­stat As­sam. Generalløjtnant Re­nya Mu­tagu­chi, som fik til op­ga­ve at fø­re den ja­pan­ske 15. armé i My­an­mar i marts 1943, brug­te sit ven­skab med My­an­mars øver­ste ge­ne­ral, Kawa­be, til at over­ta­le re­ge­rin­gen i Tokyo til at støt­te et an­greb i In­di­en. Det ske­te på trods af sta­er­ke ad­vars­ler om, at det vil­le bli­ve sva­ert at få for­sy­nin­ger frem. Den ja­pan­ske plan for »Ope­ra­tion U-GO« var at an­gri­be det vig­ti­ge for­sy­ning­s­la­ger i Imp­hal, luk­ke vej­en fra nord ved Ko­hi­ma og der­ef­ter an­gri­be den nye front­linje, imens mons­un­reg­nen for­hin­dre­de et kon­traan­greb fra de al­li­e­re­de. Un­der for­be­re­del­ser­ne til ope­ra­tio­nen an­greb bri­ti­ske og in­di­ske styr­ker Ara­kan i det syd­li­ge My­an­mar og pres­se­de de ja­pan­ske styr­ker ud. Den ame­ri­kan­ske ge­ne­ral Stilwell iva­er­k­sat­te et an­greb i det nord­li­ge My­an­mar – må­let var at ero­bre by­en Myit­kyi­na. Beg­ge ope­ra­tio­ner sva­ek­ke­de ja­pa­ner­nes for­be­re­del­ser til en of­fen­siv ved Imp­hal-ko­hi­ma, men de for­må­e­de at or­ga­ni­se­re en styr­ke på mel­lem 80.000 og 100.000 ma­end til en ope­ra­tion, der star­te­de den 7. marts, og hvor ja­pa­ner­ne an­greb Imp­hal fra syd. Ge­ne­ral Slims 14th Ar­my blev over­ra­sket over an­gre­bet og trak sig hur­tigt til­ba­ge mod Imp­hal. Den in­di­ske 20. di­vi­sion blev til­ba­ge og om­rin­get ved She­nam, men mod­stod de ja­pan­ske an­greb. Ja­pa­ner­ne for­må­e­de at blo­ke­re ve­je­ne til Imp­hal, og nu fulg­te fi­re må­ne­ders be­lej­ring. Det lyk­ke­des Slim at få for­sy­nin­ger fra RAF, som trans­por­te­re­de

for­sta­er­k­nin­ger, olie, mad og mi­li­ta­ert ud­styr. La­en­ge­re mod nord send­te Mu­tagu­chi en styr­ke un­der le­del­se af generalløjtnant Ko­to­ku Sa­to af­sted for at ero­bre Ko­hi­ma og ind­ta­ge det bri­ti­ske for­sy­ning­s­la­ger i Di­ma­pur. Sol­da­ter­ne kaempede sig igen­nem et van­ske­ligt jung­le­ter­ra­en, og det lyk­ke­des Sa­to at få he­le sin styr­ke frem til Ko­hi­ma. Han om­rin­ge­de by­en den 5. april, og styr­ker­ne kaempede fra ga­de til ga­de. Den 18. april var for­sva­rer­ne st­u­vet sam­men på et lil­le høj­de­d­rag, men en hja­el­pe­styr­ke fra Di­ma­pur brød be­lej­rin­gen, og Sa­tos en­he­der blev pres­set til­ba­ge. Den 31. maj be­or­dre­de han til­ba­ge­tra­ek­ning af de ud­mat­te­de styr­ker. Det var et vold­somt nederlag for ja­pa­ner­ne, som mi­ste­de 6.000 ma­end, mens bri­ter­nes og in­der­nes tab var på 4.000. Mu­tagu­chis plan var, at Sa­to skul­le ero­bre Ko­hi­ma og der­ef­ter sen­de hja­elp syd­på for at styr­ke be­lej­rin­gen af Imp­hal. Fi­a­sko­en mod nord gjor­de ja­pa­ner­ne me­re og me­re fru­stre­re­de, og Slims styr­ker kun­ne genåb­ne vej­en fra Im­pal til Ko­hi­ma 22. den ju­ni. Be­lej­rin­gen var brudt. Ja­pa­ner­ne hav­de for lidt mad, am­mu­ni­tion og ud­styr og var sva­ek­ket af syg­dom. De kaempede selv­mor­de­risk, men den 18. juli be­slut­te­de

Kawa­be og Mu­tagu­chi at op­gi­ve ope­ra­tio­nen. Til­ba­ge­tra­ek­nin­gen end­te ka­ta­stro­falt, da Slims for­sta­er­ke­de ha­er drev dem over Chin­dwin-flo­den. Ja­pa­ner­ne hav­de 53.000 of­re, her­af mindst 30.000 dra­eb­te.ak­tio­nen kna­ek­ke­de Ja­pans mi­li­ta­e­re til­ste­de­va­e­rel­se i My­an­mar og ba­ne­de vej­en for ge­nero­brin­gen af lan­det i 1945.

»Det var et vold­somt nederlag, og ja­pa­ner­ne mi­ste­de 6.000 ma­end, mens bri­ter­nes og in­der­nes tab var på 4.000«

En ja­pansk stil­ling bli­ver be­skudt på vej­en til Tamu. Bri­ti­ske im­pe­ri­estyr­ker hav­de et mar­kant over­tag af tanks og fly.

Ja­pan­ske sol­da­ter i ru­i­ner­ne af en byg­ning un­der »Ope­ra­tion U-GO« mod Ko­hi­ma og Imp­hal. De ja­pan­ske styr­ker hav­de for få for­sy­nin­ger og led sto­re tab.

kryd­ser en flod nord for Imp­hal for at mø­de det ja­pan­ske an­greb, der blev ind­ledt den 7. marts 1944. En­he­der fra Slims 14th Ar­my åb­ner vej­en mel­lem Ko­hi­ma og Imp­hal i ju­ni 1944, ef­ter den ja­pan­ske be­lej­ring blev brudt. Ef­ter ti ugers kamp stød­te...

Kukri-kni­ve, et tra­di­tio­nelt ne­pa­le­sisk vå­ben, blev brugt af Gurkha-sol­da­ter­ne og nog­le af de in­di­ske styr­ker.

Bri­ti­ske sol­da­ter sø­ger ef­ter ja­pan­ske snig­skyt­ter i det hø­je gra­es un­der kam­pe­ne om Imp­hal. De med­brin­ger Bren-ma­skin­ge­va­e­rer af frygt for plud­se­li­ge over­fald.

Mand­skab fra West Yor­ks­hi­re Re­gi­ment ryd­der en ja­pansk vejs­pa­er­ring mel­lem Imp­hal og Ko­hi­ma un­der of­fen­si­ven i 1944. Em­blem for den bri­ti­ske 14th Ar­my, som blev etab­le­ret i novem­ber 1943 for at for­sva­re In­di­en og My­an­mar.

En Lee-grant tank

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.