Ja­pans krig i Ki­na – Ope­ra­tion Ichi-go

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

Den mi­li­ta­e­re si­tu­a­tion i Ki­na i krigens sid­ste tid var pra­e­get af ka­os og for­vir­ring. Na­tio­na­li­ster­ne un­der Chi­ang Kai-shek kun­ne se, at Ja­pan var ved at ta­be kam­pen, og vil­le der­for be­skyt­te den na­tio­na­li­sti­ske Kuo­min­tang-ha­er, så den kun­ne frem­stå sta­erk i den for­ven­te­de bor­ger­krig mod de ki­ne­si­ske kom­mu­ni­ster. In­den 1944 hav­de kom­mu­ni­ster­ne kon­trol over va­eb­ne­de styr­ker på en halv mil­li­on ma­end og kvin­der samt en bon­de­mi­lits på om­kring 2 mil­li­o­ner. Kom­mu­ni­ster­ne do­mi­ne­re­de fle­re ste­der i nord – bå­de in­den for og uden for ja­pansk be­sat­te om­rå­der – men de prø­ve­de at und­gå en åben kon­flikt med ja­pa­ner­ne. De mest krigsivri­ge i Ki­na var de ame­ri­kan­ske kom­man­dan­ter, her­un­der ge­ne­ral Jo­seph Stilwell og che­fen for luft­vå­ben­sen­he­den »Flying Ti­gers«, ge­ne­ral­ma­jor Clai­re Chen­nault. Hans styr­ker var ud­sta­tio­ne­ret i det syd­li­ge

Ki­na og var afgørende for or­ga­ni­se­rin­gen og flyt­nin­gen af Chi­angs styr­ker mel­lem In­di­en og Ki­na. Flying Ti­gers-fly­e­ne gen­nem­før­te og­så en ra­ek­ke mis­sio­ner mod ja­pan­ske mål i Ki­na.

Det var ek­si­sten­sen af de ame­ri­kan­ske fly­ba­ser i de syd­li­ge de­le af Hu­nan og Gu­angxi – med bom­be­trus­ler mod de ja­pan­ske øer – der fik de ja­pan­ske kom­man­dan­ter i Ki­na til at be­gyn­de

en ny of­fen­siv, den før­ste si­den 1941. De måt­te og­så åb­ne en jer­n­ba­ne­for­bin­del­se fra In­doki­na til Man­churi­et, for­di sø- og fly­ru­ter var do­mi­ne­ret af ame­ri­kan­ske ubå­de og fly. Ope­ra­tion »Ichi-go« blev ind­ledt i april 1944, da 150.000 ja­pan­ske trop­per tog kon­trol over de re­ste­ren­de om­rå­der i Henan-provin­sen i det cen­tra­le Ki­na samt over Bei­jing-han­kou-jer­n­ba­nen. Mod­stan­den, de mød­te, var mini­mal. An­den fa­se be­gynd­te i slut­nin­gen af maj 1944 med et mål om at ero­bre de sy­døst­li­ge provin­ser og til­in­tet­gø­re Chen­naults fly­ba­ser. Stilwell ad­va­re­de Chi­ang og Chen­nault om, at de hav­de brug for fle­re landstyr­ker til at for­sva­re om­rå­det. Den na­tio­na­li­sti­ske ha­er tal­te om­kring 3,5 mil­li­o­ner ma­end, men man­ge var loy­a­le over for de lo­ka­le krigs­her­rer og kun­ne ik­ke be­trag­tes som på­li­de­li­ge. Imid­ler­tid hav­de Chi­ang kon­trol over en så­kaldt cen­tral­ha­er på om­kring 650.000 sol­da­ter. Dis­se var bed­re ru­ste­de, bed­re ud­dan­ne­de og me­get loy­a­le, men han tø­ve­de med at bru­ge dem i til­spid­se­de kamp­si­tu­a­tio­ner. For­sva­ret af de sy­døst­li­ge provin­ser skul­le så­le­des pri­ma­ert ud­fø­res af de kan­to­ne­si­ske styr­ker un­der ge­ne­ral Hsu­eh Yu­eh og Chen­naults 200 fly. By­en Changsha, som tid­li­ge­re var ble­vet for­sva­ret af na­tio­na­li­sti­ske kra­ef­ter, blev let be­sej­ret af ja­pa­ner­ne den 18. ju­ni, hvor­ef­ter 350.000 trop­per fe­je­de gen­nem Hu­nan og Gu­angxi. Den ki­ne­si­ske mod­stand va­re­de i seks uger, men brød så sam­men, og Chen­naults fly­ve­ba­ser blev ud­s­let­tet

én ef­ter én. I novem­ber hav­de Ja­pan øde­lagt al­le fly­ve­ba­ser, hvor­ef­ter styr­ker­ne fra syd mød­te trop­per­ne fra nord for at få fuld kon­trol over jer­n­ba­nen fra Ha­noi til Muk­den i Man­churi­et. Det vur­de­res, at 500.000 ki­ne­si­ske sol­da­ter blev dra­ebt el­ler sår­et. Ichi-go blev der­ef­ter stop­pet – vej­en til den na­tio­na­li­sti­ske ho­ved­stad ved Chongqing i det cen­tra­le Ki­na var åben og dår­ligt for­sva­ret. De ja­pan­ske am­bi­tio­ner var imid­ler­tid be­gra­en­set til at etab­le­re en cen­tral jer­n­ba­ne­ru­te og neut­ra­li­se­re de ame­ri­kan­ske luft­trus­ler. Den ja­pan­ske ha­er var sim­pelt­hen ik­ke stor nok til at ud­vi­de kam­pe­ne

til de cen­tra­le re­gio­ner. I de be­sat­te om­rå­der var Ja­pan af­ha­en­gig af na­e­sten 1 mil­li­on ki­ne­si­ske trop­per og po­li­ti­folk re­k­rut­te­ret af krigs­her­rer og ban­dit­ter. I de sid­ste ni må­ne­der af kri­gen hav­de Ja­pan kon­stant kon­trol over jer­n­ba­ne­linjer­ne, men her­re­døm­met over land­di­strik­ter­ne i syd var kun sym­bolsk. Den na­tio­na­li­sti­ske ha­er blev bed­re ru­stet i 1945, da My­an­mar-vej­en blev genåb­net, men kor­rup­tion og udu­e­lig­hed kom­bi­ne­ret med usik­ker­he­den om ha­er­styr­ker­nes loy­a­li­tet be­tød, at Chi­ang ik­ke blev en vig­tig del af Ja­pans en­de­li­ge nederlag.

Pra­esi­dent Roo­se­velt flan­ke­ret af ge­ne­ral Chi­ang Kai-shek og hans ko­ne un­der en kon­fe­ren­ce i Kairo i 1943. Den ki­ne­si­ske le­der hå­be­de på bre­de­re støt­te fra ame­ri­ka­ner­ne til kam­pe­ne i Asi­en, men mod krigens slut­ning blev det ty­de­li­ge­re, at ame­ri­kan­ske...

Ki­ne­si­ske ar­bej­de­re an­la­eg­ger en lan­dings­ba­ne med hja­elp fra ame­ri­kan­ske in­ge­ni­ø­rer i 1944. De stør­ste ame­ri­kan­ske ba­ser blev over­ra­sket af ja­pan­ske styr­ker un­der Ope­ra­tion Ichi-go.

En ja­pa­ner er ble­vet ta­get til fan­ge af ki­ne­si­ske na­tio­na­li­ster un­der kam­pe­ne i Hu­nan-provin­sen i marts 1944. På trods af den tid­li­ge ki­ne­si­ske mod­stand blev he­le om­rå­det ef­ter­hån­den over­ta­get af den ja­pan­ske ha­er i lø­bet af som­me­ren. En ki­ne­ser...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.