Kørt fast i Ita­li­en

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

5. JU­NI – 31. DE­CEM­BER 1944

Da ame­ri­ka­ner­nes 5. armé ind­t­og Rom den 4. ju­ni 1944, øj­ne­de man­ge en mu­lig­hed for, at felt­to­get i Ita­li­en kun­ne over­stås in­den ef­ter­å­ret. Ty­ske styr­ker un­der felt­marskal Kes­sel­ring samt en lil­le grup­pe ita­li­en­ske fa­sci­sti­ske sol­da­ter, der sta­dig var loy­a­le over for Mus­so­li­ni, trak sig til­ba­ge mod nord, hvor fle­re for­svars­linjer al­le­re­de var pla­ce­ret. Nu fulg­te en lang og ud­mat­ten­de kamp, som de al­li­e­re­de hav­de sto­re pro­ble­mer med at vin­de. Be­slut­nin­gen om at sen­de styr­ker til Rom skab­te en be­ty­de­lig åb­ning mel­lem USA og den bri­ti­ske ha­er, som gjor­de, at den ty­ske ha­er kun­ne unds­lip­pe. In­gen for­søg­te at ja­ge de flyg­ten­de styr­ker, og Kes­sel­ring ryk­ke­de si­ne trop­per mod nord til Ar­no-linj­en. Den­ne for­svars­linje strak­te sig gen­nem Pisa og Fi­ren­ze og he­le vej­en til Adri­a­ter­hav­sky­sten. Bag den­ne linje lå en an­den for­svars­front – Go­tich-linj­en – som var sta­er­kt be­vog­tet og gik fra sydsi­den af La Spezia gen­nem Ap­pen­ni­ner­ne og ned til ky­sten ved Pes­a­ro. Al­li­e­re­de styr­ker i Ita­li­en, le­det af ge­ne­ral Alexander, fulg­te ty­sker­ne til Ar­no-flo­den, men her hav­de ty­sker­ne spra­engt al­le bro­er – på na­er en en­kelt – i luf­ten. Kes­sel­ring vil­le imid­ler­tid ik­ke ka­em­pe for at hol­de Ar­no-linj­en, så bå­de Li­vor­no og Fl­oren­ce blev ero­bret af de al­li­e­re­de (hen­holds­vis den 19. juli og 13. au­gust). I mid­ten af au­gust hav­de de al­li­e­re­de ka­em­pet sig vej til Go­t­hic-linj­en.

Che­fen for 8. armé, generalløjtnant Oli­ver Le­e­se,

over­tal­te Alexander til at la­de ham gen­nem­fø­re »Ope­ra­tion Oli­ve« for at bry­de Go­tich-linj­en langs Adri­a­ter­hav­sky­sten, hvor man men­te, at tanks let­te­re kun­ne an­gri­be. Men ta­bet af seks di­vi­sio­ner un­der in­va­sio­nen i det syd­li­ge Frank­rig før­te til en mid­ler­ti­dig pau­se i for­be­re­del­ser­ne. 8. armé an­greb den 25. au­gust, og Ri­mi­ni blev ero­bret den 21. sep­tem­ber, men dår­ligt vejr og ty­sker­nes vold­som­me mod­stand før­te til, at ge­ne­ral Clarks of­fen­siv stand­se­de kun 14 ki­lo­me­ter fra Bo­log­na. 8. armé kaempede i tungt ter­ra­en og un­der sva­e­re vej­r­for­hold og nå­e­de først Ra­ven­na i de­cem­ber.

De ty­ske styr­ker holdt nu, hvad de kald­te »Gen­gis Khan«-linj­en, som gik fra Bo­log­na til Ar­gen­ta. De al­li­e­re­des an­greb tog af, og en hård vin­ter fast­frøs si­tu­a­tio­nen. For ty­sker­ne og de­res re­ste­ren­de ita­li­en­ske al­li­e­re­de var det den per­fek­te an­led­ning til at hånd­te­re trus­len fra de om­kring 82.000 ita­li­en­ske par­tisa­ner i de tysk­be­sat­te de­le af lan­det. Na­e­sten 6 af de 26 ty­ske di­vi­sio­ner blev sat ind for at be­ka­em­pe de ita­li­en­ske mod­stands­grup­per, som hav­de ta­get kon­trol over små om­rå­der na­er vig­ti­ge pas i Al­per­ne.

Ge­ne­ral Alexander hav­de sendt ra­dio­med­del­el­ser om, at de al­li­e­re­de måt­te bli­ve, hvor de var, he­le vin­te­r­en, og det fik ka­ta­stro­fa­le føl­ger for mod­stands­be­va­e­gel­sen. Kam­pen mod par­tisa­ner­ne og den ci­vi­le be­folk­ning var pra­e­get af enorm bruta­li­tet. De om­rå­der, der var ero­bret af par­tisa­ner­ne, blev nu ta­get til­ba­ge, og ved kam­pe­nes af­slut­ning var mod­stands­grup­per­ne kun på 20.000 ma­end og kvin­der. Først i 1945 gik de i ak­tion igen. Ca. 40.000 par­tisa­ner dø­de un­der kam­pe­ne.

»Al­li­e­re­de styr­ker i Ita­li­en, le­det af ge­ne­ral Alexander, fulg­te ty­sker­ne til Ar­no-flo­den, men her hav­de ty­sker­ne spra­engt al­le bro­er – på na­er en en­kelt – i luf­ten«

Ame­ri­kan­ske trop­per fra 5. armé på en mud­ret sti i Ap­pen­ni­ner­ne i 1944. Mul­dyr blev of­te brugt til trans­port i om­rå­der, hvor det ik­ke var mu­ligt at kom­me frem på an­den må­de.

Et fo­to­gra­fi af en bri­tisk sol­dat, Gun­ner Smith, fra en gu­i­de­bog om Rom pro­du­ce­ret af Bri­tish Fi­ne Art­skom­mis­sion. I bag­grun­den ses Co­los­se­um.

Ma­er­ke for ho­ved­kvar­te­ret for 15. armé og ho­ved­kvar­te­ret for de al­li­e­re­de styr­ker i Ita­li­en (AAI).

Ita­li­en­ske ci­vi­le gra­ver sig gen­nem ru­i­ner­ne ved Pon­te al­la Gra­zie ved Ar­no-flo­den i Fi­ren­ze i au­gust 1944. De vil­le til­ba­ge til den nord­li­ge del af by­en ef­ter ty­sker­nes evaku­e­ring den 11. au­gust. Den ene­ste bro, der ik­ke blev øde­lagt, var Pon­te...

En ita­li­ensk par­tisan i den toscan­ske by Fi­ren­ze den 14. au­gust 1944. Par­tisa­ner­ne be­sat­te di Bas­so-fa­est­nin­gen og kaempede mod ty­ske snig­skyt­ter, der var ble­vet i by­en. De al­li­e­re­de styr­ker blev bedt om ik­ke at ka­em­pe i by­en for at und­gå øde­la­eg­gel­se...

Sol­da­ter fra 5. ame­ri­kan­ske armé la­der en ka­non i na­er­he­den af Bo­log­na den 26. ok­to­ber 1944.Kam­pe­ne for at bry­de igen­nem de ty­ske linjer stop­pe­de den 20. ok­to­ber, og den fast­lå­ste si­tu­a­tion be­gynd­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.