Ge­nero­brin­gen af Fi­lip­pi­ner­ne

Historien om 2 verdenskrig - - INDHOLD -

20. OK­TO­BER 1944 – 14. AU­GUST 1945

Ijuli 1944 mød­tes ame­ri­kan­ske kom­man­dan­ter på Hawaii for at ud­stik­ke kur­sen for den frem­ti­di­ge stra­te­gi i kri­gen mod Ja­pan. Flåden øn­ske­de et di­rek­te an­greb på de ja­pan­ske øer, støt­tet af luft­vå­be­net, mens ha­e­ren, re­pra­e­sen­te­ret ved ge­ne­ral Macarthur, først vil­le be­fri Fi­lip­pi­ner­ne for at sik­re ba­ser til den fort­sat­te krig og fri­gø­re dem fra ja­pansk kon­trol. Roo­se­velt støt­te­de Ma­cart­hurs for­slag, og i sep­tem­ber 1944 be­gynd­te fly en sy­ste­ma­tisk øde­la­eg­gel­se af de ja­pan­ske luft­styr­ker på øer­ne. De ame­ri­kan­ske plan­la­eg­ge­re valg­te Leyte-øen som ud­gangs­punkt for in­va­sio­nen.

Den var stra­te­gisk pla­ce­ret i den cen­tra­le og dår­li­ge­re for­sva­re­de del af øre­gio­nen, og i mid­ten af ok­to­ber sej­le­de 700 ski­be med ca. 174.000 ma­end om­bord af sted. Om mor­ge­nen den 20. ok­to­ber lan­de­de fi­re di­vi­sio­ner på Leyte uden no­gen sa­er­lig mod­stand. Se­ne­re kom det til sto­re søslag om­kring lan­dings­om­rå­der­ne, men den ja­pan­ske ha­er blev hur­tigt pres­set til­ba­ge. På den­ne må­de sik­re­de ame­ri­ka­ner­ne sig ad­gang til luft­ba­ser­ne i om­rå­det. Den ja­pan­ske kom­man­dant på Fi­lip­pi­ner­ne, ge­ne­ral To­moyuki Ya­mas­hi­ta, vil­le vin­de kam­pen for en­hver pris, og et sted mel­lem 45.000 og 50.000 ma­end blev sendt til øen som for­sta­er­k­ning i lø­bet af de na­e­ste to må­ne­der. I mid­ten af de­cem­ber var ame­ri­ka­ner­ne dog lan­det med me­re end 200.000 sol­da­ter – og Ja­pans mod­stand stop­pe­de den 19. de­cem­ber. Spora­di­ske kam­pe fort­sat­te en kort stund, men da hav­de 80.000 ja­pan­ske al­le­re­de sol­da­ter mi­stet li­vet.

Med kon­trol over Leyte be­or­dre­de Macarthur et nyt an­greb, den­ne gang på øen Min­doro, som vil­le fun­ge­re godt som et spring­bra­et for an­gre­bet

på ho­ve­d­ø­en Luzon. An­gre­bet på Min­doro be­gynd­te den 15. de­cem­ber, og i mid­ten af ja­nu­ar blev øen ero­bret. Den 9. ja­nu­ar lan­de­de to kor­ps fra generalløjtnant Kru­e­gers 6. armé på ve­st­ky­sten af Luzon, hvor de hur­tigt sat­te kur­sen mod ho­ved­sta­den Ma­nila. Ja­pa­ner­nes le­der, ge­ne­ral Ya­mas­hi­ta, be­slut­te­de ik­ke at stop­pe frem­mar­chen, men valg­te i ste­det at hol­de sin sto­re ha­er til­ba­ge i bjerg­ka­e­der­ne, hvil­ket tvang ame­ri­ka­ner­ne til at ka­em­pe en lang og hård kamp. Selv om den ja­pan­ske kom­man­do hav­de be­slut­tet, at Luzon var tabt, og der­for ik­ke skul­le mod­ta­ge for­sta­er­k­nin­ger, valg­te den re­ste­ren­de styr­ke at ka­em­pe til dø­den. Kon­tre­ad­miral Sanji Iwa­bu­chi fo­re­tog et til­ba­ge­tog til Ma­nil­la med en grup­pe ma­ri­ne­sol­da­ter, og de holdt by­en fra den 3. fe­bru­ar – hvor den 6.armé an­kom – til 3. marts. Den ja­pan­ske styr­ke blev to­talt ud­s­let­tet. Un­der be­lej­rin­gen blev na­e­sten 100.000 fi­lip­pi­ne­re dra­ebt af ar­til­le­ri, bran­de og an­greb fra de des­pe­ra­te ja­pan­ske styr­ker. Kam­pen om Ma­nila ko­ste­de ame­ri­kan­ske styr­ker om­kring 1.000 sol­da­ter, mens Ja­pan mi­ste­de 16.000 ma­end.

Da Ma­nila var sik­ret, tog de ame­ri­kan­ske styr­ker og­så kon­trol over Ba­ta­an-halvø­en samt Cor­re­gi­dor-fa­est­nin­gen. In­den fa­est­nin­gen faldt, an­ta­end­te ja­pa­ner­ne et ka­em­pe am­mu­ni­tions­la­ger, hvil­ket før­te til en ko­los­sal eks­plo­sion – en pas­sen­de af­slut­ning på den ja­pan­ske stor­heds­tid. I de kom­men­de må­ne­der blev der gen­nem­ført 38 land­gan­ge på de syd­li­ge og cen­tra­le øer. An­gre­be­ne blev ud­ført af 8. armé i sam­ar­bej­de med fi­lip­pin­ske gu­e­ril­la­er. Fra kam­pens start var de ja­pan­ske gar­ni­so­ner (hvoraf fle­re sta­dig ek­si­ste­re­de i fjer­nt­lig­gen­de bjerg- og jung­le­om­rå­der ind­til krigens slut­ning) ramt af enor­me tab. Kam­pe­ne for at gen­vin­de øer­ne ko­ste­de de ame­ri­kan­ske styr­ker 10.381 dra­eb­te og 36.631 sår­e­de. Og her­til kom man­ge tu­sin­de døds­fald på grund af syg­dom og ulyk­ker.

Imens ame­ri­kan­ske styr­ker sik­re­de sig kon­trol over Fi­lip­pi­ner­ne, kaempede au­stral­ske trop­per for at ren­se bl.a. Bor­neo for ja­pan­ske styr­ker.

Trods un­der­le­gen­hed og man­gel på for­sy­nin­ger kaempede ja­pa­ner­ne al­le ste­der en des­pe­rat kamp. De sid­ste japanere over­gav sig i ok­to­ber 1945.

»Ja­pa­ner­nes le­der, ge­ne­ral Ya­mas­hi­ta, be­slut­te­de ik­ke at stop­pe frem­mar­chen, men valg­te i ste­det at hol­de sin sto­re ha­er til­ba­ge i bjerg­ka­e­der­ne«

Et af de mest be­røm­te fo­to­gra­fi­er fra Stil­le­havskri­gen. Ge­ne­ral Douglas Macarthur va­der i land i Leyte-bug­ten i den syd­li­ge del af Fi­lip­pi­ner­ne i mid­ten af ok­to­ber 1944. Han holdt så­le­des det løf­te, han gav, da han for­lod ste­det i 1942: »Jeg kom­mer...

Ski­be fra US Task For­ce 38 sej­ler ind i Lin­gay­en-bug­ten på Fi­lip­pi­ner­nes ve­st­kyst li­ge før land­gan­gen den 9. ja­nu­ar. De ja­pan­ske stil­lin­ger blev ud­sat for lang­va­ri­ge bom­be­an­greb. Ski­bet, der fø­rer an, er slagski­bet USS Penn­sylva­nia.

Ma­er­ke fra ame­ri­ka­ner­nes 43. di­vi­sion.

Ame­ri­kan­ske ci­vi­le, der var ble­vet ta­get til fan­ge, øn­sker de ame­ri­kan­ske trop­per vel­kom­men ef­ter be­fri­el­sen den 6. fe­bru­ar 1945.

Hav­nen i Ma­nila ud­sa­et­tes for vold­som­me ar­til­le­ri­an­greb den 23. fe­bru­ar 1945, og 6. ame­ri­kan­ske armé ka­em­per for at over­ta­ge ho­ved­sta­den. Det an­ta­ges, at om­kring 100.000 fi­lip­pi­ne­re blev fan­get og dra­ebt – man­ge af ja­pan­ske be­sa­et­te­re.

Ge­ne­ral To­moyuki Ya­mas­hi­ta, øver­st­be­fa­len­de for de ja­pan­ske styr­ker i Luzon, va­sker si­ne ha­en­der ef­ter over­gi­vel­sen den 2. sep­tem­ber 1945. Han blev se­ne­re an­kla­get for krigs­for­bry­del­ser og hen­ret­tet.

Trop­per fra Au­stra­li­ens 9. di­vi­sion lan­der med et ame­ri­kansk far­tøj på La­bu­an Island ud for Bor­neos kyst den 10. ju­ni 1945. De au­stral­ske og hol­land­ske styr­ker ge­nero­bre­de man­ge nøg­le­om­rå­der i Ostin­di­en i de sid­ste må­ne­der af kri­gen.

To ame­ri­kan­ske sol­da­ter un­der Sla­get om Ma­nila den 14. fe­bru­ar 1945. De står på top­pen af en mur for at for­sø­ge at få ram på et ja­pansk ma­skin­ge­va­er­bat­te­ri. De ja­pan­ske sol­da­ter kaempede na­e­sten til sid­ste mand, før by­en faldt.

Ma­er­ke fra ame­ri­ka­ner­nes 37. di­vi­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.