NE­VIL­LE CHAM­BER­LAIN (1869-1940)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Ne­vil­le Cham­ber­lain blev født ind i en fa­bri­kant­fa­mi­lie i Bir­m­ing­ham og var en hård­t­ar­bej­den­de og suc­ces­rig in­den­rigs­po­li­ti­ker, men han mis­lyk­ke­des i uden­rigs­po­li­tik­ken på grund af ef­ter­gi­ven­hed over for 1930'er­nes dik­ta­to­rer.

Den kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker in­tro­du­ce­re­de man­ge re­for­mer som sund­heds­mi­ni­ster i 1920'er­ne, og som fi­nans­mi­ni­ster i 1931-37 sty­re­de han den bri­ti­ske øko­no­mi ud af re­ces­sio­nen. Han blev pre­mi­er­mi­ni­ster i maj 1937 og for­søg­te at sik­re en »vig­tig af­ta­le« om eu­ro­pa­ei­ske an­lig­gen­der for at und­gå trus­len om 2. ver­denskrig. I 1939 indså han, at Hit­ler al­drig vil­le ac­cep­te­re en fre­de­lig løs­ning, og for­be­red­te sig på krig. Hans ef­ter­ma­e­le blev, at han kon­fron­te­re­de Hit­ler for sent, for­di han al­tid hav­de et sta­er­kt øn­ske om fred.

Ne­vil­le Cham­ber­lain ta­ler i ra­dio­en. Han var be­gej­stret for ra­dio og film og an­non­ce­re­de krigstil­stan­den i ra­dio­en den 3. sep­tem­ber 1939.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.