MAJOR VIDKUN QUISLING (1887-1945)

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Major Vidkun Quisling (hvis rig­ti­ge navn var Abra­ham Jons­son) var grund­la­eg­ger af den nor­ske fa­sci­sti­ske be­va­e­gel­se Na­tio­nal Sam­ling. Selv om be­va­e­gel­sen kun hav­de be­gra­en­set støt­te, for­søg­te han at be­gå et kup i Oslo sam­me dag, som ty­sker­ne in­va­de­re­de Norge, og blev der­ef­ter ud­na­evnt til stats­mi­ni­ster af de ty­ske myn­dig­he­der. Hans hand­lin­ger blev nø­je over­vå­get af den ty­ske rigskom­mis­sa­er for Norge, Jo­sef Ter­boven. Den 1. fe­bru­ar 1942 blev han ud­na­evnt til mi­ni­ster­pra­esi­dent for Norge og ind­led­te et pro­gram, der skul­le til­pas­se Norge til en fa­sci­stisk mo­del. Han var for­hadt blandt de fle­ste nord­ma­end, og ef­ter kri­gen blev han bragt for ret­ten og hen­ret­tet som for­ra­e­der. Hans navn er ble­vet et sy­no­nym for sam­ar­bej­de med fjen­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.