BAG FJEN­DENS LINJER

Historien om 2 verdenskrig - - 2.VERDENSKRIG -

Long Ran­ge De­sert Group (LRDG) blev dan­net i ju­ni 1940 af kap­ta­jn Ralph Bag­nold i star­ten af det nord­afri­kan­ske felt­tog mod Ita­li­en. Grup­pen kør­te i spe­ci­a­lind­ret­te­de last­bi­ler og tra­eng­te ind bag Ak­se­mag­ter­nes linjer, ind­sam­le­de in­for­ma­tio­ner og ud­før­te ak­tio­ner mod for­sy­nings­an­la­eg og luft­hav­ne. Grup­pen be­stod først af newze­ala­en­de­re, men fik se­ne­re sel­skab af bri­ti­ske og rho­de­si­ske fri­vil­li­ge. De var en del af en stør­re be­va­e­gel­se, som i som­me­ren 1940 af Chur­chill blev op­for­dret til at dan­ne kom­man­do­er bag fjen­dens linjer. Ud­over LRDG blev der etab­le­ret tre kom­man­do­er i Mel­le­mø­sten samt Spe­ci­el Bo­at Section, som delt­og i al­le for­mer for ukon­ven­tio­nel og skjult krigs­fø­rel­se. LRDG blev sendt til Do­de­ka­ne­ser­ne i sep­tem­ber 1943, hvor de led sto­re tab, før de blev over­ført til felt­to­get i Ita­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.